oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

 

(aut. Wirtualna stolica; dps.pl 6.12.2006)

 

Prezydent m.st. Warszawy ogłosił otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2007 roku. Termin przekazywania wniosków mija 22 grudnia 2006 roku.

Rodzaj zadania

  • Działania socjalno-pomocowe na rzecz dzieci i młodzieży, w tym:

1) aktywizacja młodzieży w celu przeciwdziałania bezrobociu i marginalizacji

  • Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną, w tym:

1) pozyskiwanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych

2) organizacja i prowadzenie specjalistycznego wsparcia w rodzinach bezradnych w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego

  • Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób starszych, w tym:

1) aktywizacja osób w podeszłym wieku, w szczególności poprzez rozwijanie środowiskowych form wsparcia , prowadzenie zajęć edukacyjnych, sportowych i artystycznych, a także poradnictwa;

2) działania o charakterze integracyjnym oraz samopomocowym, w szczególności poprzez organizację imprez i szkoleń;

3) wsparcie działań na rzecz osób z uprawnieniami kombatanckimi;

  • Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób bezdomnych, w tym:

1) organizowanie miejsc schronienia dla osób bezdomnych po leczeniu szpitalnym;

2) usługi specjalistyczne, w tym pielęgnacyjne i opiekuńcze,

  • Działania socjalno - pomocowe na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym:

1) prowadzenie ośrodków wsparcia,

2) prowadzenie zajęć artystycznych i sportowych, organizacja imprez plenerowych,

3) podnoszenie kwalifikacji pracowników obsługujących osoby niepełnosprawne, w tym zatrudnionych asystentów osób niepełnosprawnych,

4) prowadzenie działań mających na celu znoszenie barier architektonicznych i komunikacyjnych, m.in. poprzez promocję rozwiązań w tym zakresie,

5) wspieranie działalności grup wsparcia dla rodzin osób niepełnosprawnych, m.in. poprzez szkolenia i pomoc psychologiczna,

6) wspieranie warsztatów terapii zajęciowej

  • Działania na rzecz wspierania rozwoju rodzinnych form opieki nad dziećmi trwale lub czasowo pozbawionymi opieki rodzicielskiej, w tym:

1) prowadzenie poradnictwa i szkoleń dla osób zajmujących się rodzinną opieką zastępczą,

Wspieranie działań na rzecz pozyskiwania i prowadzenia mieszkań chronionych (w rozumieniu art. 53 ustawy o pomocy społecznej), w szczególności dla osób wychodzących z bezdomności, wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze

Działania z zakresu organizacji i prowadzenia poradnictwa specjalistycznego, zgodne ze standardami prowadzenia poradnictwa przez organizacje pozarządowe na terenie Warszawy, opracowanymi przez Komisję Dialogu Społecznego ds. poradnictwa specjalistycznego.

Uwaga więcej szczegółów na stronie Wirtualna stolica