oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (http://www.mpips.gov.pl/) jest krótka informacja o rozporządzeniu ujednolicającym zlecanie zadań przez administrację publiczną firmom, osobom fizycznym i organizacjom pozarządowym. Część placówek opiekuńczych może skorzystać z nowych uregulowań (minister podpisał rozporządzenie 30.06.2000).

W informacji czytamy m.in.:
"Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i form współdziałania administracji publicznej z innymi podmiotami oraz wzorów ofert, umów i sprawozdań z realizacji zadań pomocy społecznej - reguluje i ujednolica m.in. zasady współpracy administracji rządowej i samorządowej z organizacjami pozarządowymi, fundacjami, kościołami, osobami fizycznymi i prawnymi. Rozporządzenie określa tryb, w jakim administracja może zlecać realizację poszczególnych projektów z pomocy społecznej. Rozporządzenie zobowiązuje administrację zlecającą zadania oraz organizacje i stowarzyszenia przyjmujące to zlecenie m.in. do partnerskiej współpracy oraz wymiany informacji. Formuła wyboru organizacji, która będzie wykonywać dane zadanie, ma gwarantować równy dostęp dla wszystkich organizacji, jawność, efektywność ekonomiczną i jakość.

Administracja państwowa i samorządowa będzie zobowiązana do zachowania następującej procedury wyboru organizacji lub stowarzyszenia, które zrealizuje zadanie:

  • Zamieszczenie ogłoszenia o możliwości składania ofert w prasie codziennej (uwzględniając terytorialny i środowiskowy zakres rozpowszechniania tytułu) i na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie. Zalecane jest też umieszczenie informacji w internecie.
  • Ogłoszenie musi zawierać informacje o rodzaju zadania, terminie i warunkach jego realizacji, środkach na nie przeznaczonych oraz o terminie składania ofert i terminie, trybie i kryteriach wyboru podmiotu, który dostanie zlecenie.
  • Przy wyborze podmiotu, który zrealizuje zadanie, administracja musi uwzględnić m.in. innowacyjność propozycji.
  • Administracja również podawać do publicznej wiadomości, kto dane zadanie i za ile - ze szczególnym uwzględnieniem dotacji - wykonał.

Rozporządzenie określa też, co musi zawierać dobrze przygotowana oferta. - Powinna ona określać szczegółowy zakres zadania, termin i miejsce jego realizacji, kalkulację kosztów (łącznie z udziałem własnych środków), informację o zasobach kadrowych i rzeczowych, informację o środkach pozyskanych z innych źródeł. Natomiast w zależności od tego, czy podmiot wykonujący zadanie zlecone z pomocy społecznej spodziewa się osiągnąć zysk przy realizacji tego zadania, czy też nie, stosować się będzie albo ustawę o zamówieniach publicznych, albo o finansach publicznych."

Ten obszerny komentarz może się przydać tym, którzy poszukują pieniędzy i możliwości szerszego działania dla swoich placówek. Nikt tu bowiem nie wyklucza domów pomocy społecznej (ale lepiej mieć stowarzyszenie lub inny "szyld"), a sporo placówek dysponuje potencjałem umożliwiającym start w rywalizacji o przejęcie zlecenia. Ze zleceniem wiążą się naturalnie pieniądze i szansa zaktywizowania jakiejś sfery działania własnej placówki.

Problemem pozostaje często fatalna informacja o możliwości składania ofert (trudno do niej dotrzeć, trudno dowiedzieć się czegokolwiek w miarę wcześnie...) jak i częsta niechęć administracji państwowej i samorządowej do przekazywania zadań zgodnie z rozporządzeniem. Organizacje pozarządowe ciągle na to narzekają, ale jeśli chce się coś zrobić, trzeba samemu spróbować...