oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

struktura organizacyjna MZ DPS (działy, etaty, stanowiska) - pobierz...
więcej informacji : Robert Pawliszko tel. 0-601 58 37 34

Na hasło "Wrocław" wielu szefów placówek opiekuńczych w Polsce wpada w popłoch. Bywa też tak, że zaprzecza się informacjom o zmianach wprowadzonych w tym mieście we wrześniu 2001 roku. Jest to o tyle łatwe, że rzeczywiste informacje o "eksperymencie" są dość trudne do zdobycia. Dzięki pomocy jednego z odbiorców DPS Forum przedstawiamy podstawowe fakty.

dyr. Jarosław Duda1 września 2001 roku z 4 domów pomocy społecznej z terenu miasta Wrocławia : DPS ul.Karmelkowa, DPS ul.Rędzińska, DPS ul.Kaletnicza, DPS ul.Mączna utworzono jedną jednostkę organizacyjną pod nazwą Miejski Zarząd Domów Pomocy Społecznej. Celem zmian organizacyjnych było efektywniejsze, nowoczesne wykorzystanie bazy materiałowej, finansowej i zasobów ludzkich w świadczeniu usług na rzecz mieszkańców Domów Pomocy Społecznej.

Dyrektorem Zarządu został mgr Jarosław Duda (zdjęcie)

Po okresie 2 miesięcy od formalnego przekształcenia DPS-ów w Miejski Zarząd Domów Pomocy Społecznej można wyróżnić dwa obszary oceny zachodzących zmian w obrębie spraw pracowniczych, mieszkańców, organizacji pracy, struktury organizacyjnej.

  • PIERWSZY - NEGATYWNY
    Niepokój pracowników związany ze zmianą miejsca pracy, jej organizacją, początkowym chaosem informacyjnym. Zintensyfikowanie rozmów z działającymi na terenie domów pomocy społecznej organizacjami związkowymi i partnerskie wzajemne traktowanie się zaowocowało w bardzo krótkim czasie uspokojeniem nastrojów pracowniczych. Wypracowano wspólną strategię umożliwiającą utrzymanie pracy przez wszystkich dotychczas zatrudnionych pracowników.
  • DRUGI - POZYTYWNY -
    znacznie zwiększyła się liczba personelu terapeutyczno-opiekuńczego bezpośrednio działającego przy wspieraniu mieszkańców (patrz: tabela poniżej) - zgodnie z planem wykorzystania pomieszczeń po działach administracyjnych w poszczególnych DPS zwiększa się przestrzeń użytkowana bezpośrednio przez mieszkańców, w tym ilość miejsc nowych do zasiedlenia /tabl./.Wszystkie nowe pokoje mieszkańców spełniają normy przewidziane standardyzacją.
Placówka
Ilość miejsc (mieszkańców)
Ilośc etatów w zespołach opiekuńczo - terapeutycznych
do 1.09.2001
Plan
Wzrost
do 1.09.2001
Plan
Wzrost
DPS ul. Karmelkowa
226
---
---
73,25
90,00
26,75
DPS ul. Rędzińska
185
195
10
72,50
83,25
10,75
DPS ul. Mączna
101
121
20
22,00
25,75
3,75
DPS ul. Kaletnicza
90
95
5
33,00
36,00
3,00
Łącznie
612
647
35
200,75
235,00
44,00

Ogłoszono też i rozstrzygnięto przetarg na wynajęcie pomieszczeń pod działalność niepublicznego ZOZ świadczącego kompleksowo podstawowe i specjalistyczne usługi medyczne na rzecz mieszkańców MZDPS.

Rozszerzeniu ulega działalność wolontariatu na wszystkie placówki wchodzące w skład MZDPS.

Przystąpiono do opracowania i wdrożenia ujednoliconej dokumentacji i procedur postępowania .

Wprowadzana jest metoda pracy projektem.

Na terenie wszystkich DPS powołano również zespoły do spraw przeciwdziałania problemom alkoholowym .

Opracowywane są procedury postępowania, metody wsparcia .

Przewaga efektów pozytywnych związanych z restrukturyzacją potwierdza trafność wyboru tej formy przekształceń.

Jak widać realizowana restrukturyzacja - mimo podobieństwa nazwy - niewiele ma wspólnego z wcześniejszymi rozwiązaniami. Każde poprzednie utrzymywało wysoki udział personelu administracyjnego w strukturze zatrudnienia. Każda placówka stosowała własne rozwiązania mniejszych czy większych problemów, każda musiała być niemal samowystarczalna. Sytuacja budżetowa powodowała, że standaryzacja stawała się fikcją.

Na razie nie słychać, by śladem Wrocławia miały pójść inne miasta. Warto też zauważyć, że stworzenie jednolitego zarządu dla kilku placówek jest mało realne na terenach, gdzie odległości pomiędzy poszczególnymi dps-ami są duże.