oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(aut. Elżbieta Klonowska - MEDI 3/2014; dps.pl 24.10.2014)

 

ELŻBIETA KLONOWSKA - Doświadczenie zawodowe: Od 22 lat Główny Księgowy w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach. Od 8 lat Prezes Stowarzyszenia „Pod Dębami" w Dębcach prowadzącego na zlecenie powiatu gryfińskiego Dom Pomocy Społecznej w Dębcach.


 

W roku 2007 pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Dębcach, z uwagi na kierunki reformy społecznej, zdecydowali się założyć Stowarzyszenie „Pod Dębami" i podjąć wyzwanie, które było dla nich doświadczeniem nieznanym i z tego powodu obarczonym nieprzewidywalnym ryzykiem.

Jako jeden z wiodących założycieli Stowarzyszenia „Pod Dębami" w Dębcach dokonałam reformy w zakresie pomocy społecznej, dotyczącej Domu Pomocy Społecznej w Dębcach. Moje wcześniejsze doświadczenie zawodowe, wieloletnia praca od początku utworzenia DPS, tj. od 1984 roku, pomogły mi wprowadzić całkiem nowe zasady zarządzania.

Od 01.01.2008 roku, na zlecenie Powiatu Gryfińskiego, nasze Stowarzyszenie przejęło zadanie, jakim jest „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębcach dla osób przewlekle somatycznie chorych". Pierwsza umowa ze Starostwem Powiatowym w Gryfinie została zawarta na okres 5 lat, do 31.12.2012 roku, a kolejna od 1.01.2013 roku do 31.12.2017 roku.

Poprzez kontakt z tym Domem, który przechodził wiele zmian podmiotów prowadzących, którym podlegał, wiedza oraz zaangażowanie pozwoliły mi wprowadzić zmienioną formę prawną w funkcjonowaniu tak delikatnej i wrażliwej materii, jaką jest opieka nad ludźmi niepełnosprawnymi i przewlekle somatycznie chorymi.

Wizja zamierzeń i celu, determinacja w działaniu, to te elementy, które umożliwiły w okresie minionych lat działalności Stowarzyszenia osiągnięcie dość dobrych wyników. Obecnie mam bardzo dobry kontakt z członkami Zarządu Stowarzyszenia, gdzie decyzje podejmowane są w większości wspólnie. Od samego początku i we wszystkich działaniach przyświecała mi idea i wizja Domu Pomocy Społecznej, w którym mieszkańcy będą się czuli jak we własnym Domu oraz stworzenia takiego miejsca, w którym sami chcielibyśmy w przyszłości zamieszkać. Ta idea, którą próbuję zaszczepić pracownikom, nabrała realnych kształtów i urzeczywistniła się choć w części z rodzinną atmosferą, która jest dla ludzi zamieszkałych w tym Domu z różnych przyczyn, darem bezcennym.

Dysponując jedynie doświadczeniem opartym na codziennej pracy zawodowej jako Główny Księgowy i Prezes Stowarzyszenia „Pod Dębami" w Dębcach, musiałam sprostać wielu funkcjom zarządczym w kierowaniu tak ważnym organizmem pomocy społecznej, jakim jest Dom Pomocy Społecznej. Analizując stanowiska pracy zatrudnionych pracowników oraz po akceptacji Zarządu Stowarzyszenia, wprowadziłam wiele nowych wartości użytecznych dla organizacji. Z jednej strony normalne funkcjonowanie we wszystkich obszarach, z drugiej strony nowe wyzwania kierowania w płaszczyznach prawnych, organizacyjnych, finansowych i najważniejsze - stały rozwój stosunków międzyludzkich - współżycia społecznego mieszkańców i pracowników. Nie da się tego osiągnąć zmianą nazwy, a jedynie ciężką pracą, co wpajam członkom stowarzyszenia i jednocześnie pracownikom. Ucząc się z każdym dniem, coraz silniej staram się wzbogacać życie mieszkańców.

Pracownicy muszą wykazywać się elastycznością, wielofunkcyjnością, samodzielnością i nową wizją Domu. Skuteczny dobór osób do Zespołu i efektywne kierowanie nim doprowadziło do wielu zmian w DPS, które były nieodzownym elementem zarządzania. Jako Prezes Stowarzyszenia, wraz z Zarządem, wciąż próbuję szukać nowych rozwiązań dotyczących efektywności i skuteczności w pracy.

Buduję wśród pracowników zachętę do bycia partnerami, ale jednocześnie - gdy jest potrzeba -staję się surowym reprezentantem działań kierowniczych. Wprowadzony nowy system wynagradzania i pracy miał na celu zwiększenie motywacji, odpowiedzialności i zaangażowania w pracę. Efekty są widoczne. Świadczy o tym zmieniona wizualizacja obiektów i przestrzeni do dyspozycji mieszkańców, będąca wynikiem racjonalnie prowadzonej polityki finansowej i organizacyjnej. Świadczy o tym również liczba i jakość organizowanych imprez okolicznościowych, spotkań i innych form rekreacyjno-wypoczynkowych. Dodatkowym zyskiem naszej pracy jest pozyskiwanie i utrzymywanie coraz większej liczby osób pracujących na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Dębcach, co poniżej przedstawiamy w bieżącym roku:

  • 13 pracowników z Biura Pracy zatrudnionych na pracach interwencyjnych,
  •  3 stażystki - opiekunki z Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie,
  •  5 wolontariuszy,
  •  pielęgniarki, psycholog, psychoterapeuta i lekarz psychiatra -podpisana umowa z NFZ,
  • wśród zatrudnionych obecnie pracowników Domu jest 9 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, za które Dom otrzymuje częściową refundację wynagrodzeń,
  •  w roku 2013 na pracach nieodpłatnych na cele społeczne skierowanych postanowieniem Sądu pracowało na rzecz Domu 15 osób.

Wciąż próbuję sprawić, aby nasza organizacja była szczególnie atrakcyjnym miejscem pracy, cieszyła się znakomitym wizerunkiem oraz budowała więzi i dobre relacje z pracownikami. Nasz sposób zarządzania wpływa na budowanie i integrowanie efektywnie działającego zespołu pracowniczego. Stowarzyszenie jako pracodawca wszystkich pracowników Domu Pomocy Społecznej w Dębcach skutecznie wspiera ich w rozwoju zawodowym, czego efektem jest dokonanie zmian na stanowiskach opiekunek i pokojowych.

Do niedawna Dom zatrudniał 16 pokojowych i 9 opiekunek, a obecnie 19 opiekunek i 6 pokojowych.

Oczywiście Stowarzyszenie „Pod Dębami" to grupa ludzi o różnych charakterach i osobowościach. Atmosfera w pracy i to, że mogą z takimi efektami pracować, jest wspólną zasługą wszystkich pracowników Domu. Pozytywne nastawienie, stworzenie warunków wzajemnego poznania się, ułatwiają pracownikom pełne wykorzystanie własnych możliwości. Ale nikt nie działa w próżni.Mój sukces był i jest możliwy dzięki pomocy i zaangażowaniu wszystkich pracowników, którzy dążą do wzmocnienia pozycji naszego Domu. Sami pracownicy dbają o otoczenie, wykonują wszelkiego rodzaju remonty, co pozwala nam gospodarować oszczędnie.

Pozyskujemy środki pozabudżetowe z różnych źródeł takich jak:

  • Refundacja wynagrodzeń ze środków PFRON za zatrudnienie 9 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.
  •  Zatrudnienie 13 osób na pracach interwencyjnych wraz z refundacją wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie.
  • Zatrudnienie 3 stażystek na okres 6 miesięcy opłacanych przez PUP Gryfino.
  •  Wykonanie przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie wielkiej inwestycji - wymianę instalacji zewnętrznej CO i CW na kwotę około 350 tys. zł.

 Po wykonaniu projektu i kosztorysu na windę osobową przez nasze Stowarzyszenie „Pod Dębami" w Dębcach został złożony wniosek w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie na pozyskanie 50% środków finansowych na jej budowę. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i w bieżącym roku, w terminie do 30 października, zostanie zakończona inwestycja budowy windy. Druga część tej ogromnej inwestycji zostanie sfinansowana przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie.

W bieżącym roku otrzymaliśmy kwotę 80 tys. zł na zakup nowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

Z chwilą przejęcia prowadzenia Domu Pomocy Społecznej w Dębcach na zlecenie Powiatu Gryfińskiego dom posiadał 72 miejsca mieszkalne, a obecnie dysponujemy 81 miejscami. Jak wynika z powyższego, w trakcie naszej działalności pozyskaliśmy 9 dodatkowych miejsc mieszkalnych, co obecnie znacznie zwiększyło środki finansowe Stowarzyszenia, a wiązało się to z ogromnymi remontami, uzupełnieniem i wymianą mebli, remontami łazienek, podjazdów itp. oraz z zatrudnieniem dodatkowych pracowników.

Stowarzyszenie nie zatrudnia pielęgniarek opłacanych z naszego funduszu wynagrodzeń. Jedna z pielęgniarek utworzyła NZOZ na terenie naszego Domu, w którym obecnie zatrudnione są pielęgniarki, psycholog, psychoterapeuta oraz lekarz psychiatra. Wszyscy opłacani są przez NFZ.

Pozyskujemy dochody z przekazywania z podatku 1%.

W Domu utrzymano wszystkie przywileje, jakie pracownicy posiadali przed przejęciem go przez Stowarzyszenie, tj.: dodatek stażowy, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie tzw. „trzynastka", które obecnie są nieuregulowane w Kodeksie Pracy i są nieobowiązkowe. Pozostawiono również odprawy emerytalne.

Na dzień dzisiejszy Dom zatrudnia 23 osoby powyżej 50 roku życia, których potencjał efektywności systematycznie się wyczerpuje. Pozyskane środki finansowe z różnych źródeł przeznacza się m.in. na zwiększenie wynagrodzeń pracowników, co stwarza możliwość stawiania pracownikom większych wymogów dotyczących opieki nad mieszkańcem. Pracownicy otrzymują środki finansowe z Funduszu Socjalnego (tzw. wczasy „pod gruszą"), mają możliwość wykupienia obiadów po cenie „wsadu do garnka", z czego są zadowoleni.

Godnym polecenia jest wspólne spożywanie posiłków pracowników z mieszkańcami. Stwarza to pozytywną atmosferę Domu oraz nie dopuszcza do „podjadania" przez pracowników posiłków przeznaczonych dla mieszkańców oraz inne osoby mające kontakt w danym dniu z mieszkańcem. Naszym podstawowym celem działania jest zastępowanie mieszkańcom ich domu rodzinnego. Uważam, że wspólne spożywanie posiłków jest oznaką wzajemnej życzliwości, zaufania i zrozumienia, co z pewnością najlepiej tworzy namiastkę życia w Domu.

Pracownicy nie korzystają z częstych zwolnień lekarskich, przez co nie musimy zatrudniać dodatkowych osób na zastępstwa. Korzyści z tego tytułu są dwojakie: mieszkaniec otoczony jest większą opieką, a zaoszczędzone w ten sposób środki finansowe, pochodzące z odpłatności mieszkańców za pobyt, przeznaczamy w znacznej części na remonty i doposażenie Domu. W ten sposób wciąż podnosimy standard Domu.

Jako Prezes Stowarzyszenia „Pod Dębami" w Dębcach staram się szukać wszelkich możliwych rozwiązań problemów wynikających z bieżącego funkcjonowania Domu. Zgromadziłam wokół siebie zespół aktywnych i zaangażowanych pracowników, którym umożliwia się wdrażanie własnych pomysłów i wizji służących idei pomagania i wspierania mieszkańca. Chcemy, żeby to zaangażowanie było mierzone tym, co jako pracodawca jesteśmy w stanie zaoferować, wliczając w to godziwe wynagrodzenie za pracę, przyjacielską atmosferę i wyzwania, jakie przed pracownikami stoją, a przede wszystkim jak najlepszą opiekę nad mieszkańcem. W celu lepszej motywacji stosujemy system kar i nagród, dzięki którym ambicja pracowników nie pozwala na zaniedbywanie powierzonych im zadań. Rozwiązujemy konflikty z pracownikami w sposób otwarty i wciąż dążymy do wzmocnienia wzajemnego zaufania i zaangażowania. To wszystko buduje poczucie bycia nowoczesnym, atrakcyjnym pracodawcą, który skutecznie i efektywnie zarządza personelem.

Zarządzanie ludźmi, którzy pracują i indywidualnie przyczyniają się do osiągnięcia wspólnego celu jest najcenniejszym zasobem naszej Organizacji.

 

Uwaga! Wszelkie ilustracje, bibliografia czy tabele dostępne są wyłącznie w papierowym wydaniu MEDI