oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Opinia Rzecznika Praw Obywatelskich

Ubezwłasnowolnienie :

Całkowite lub częściowe pozbawienie możliwości dokonywania czynności prawnych. Osoba ubezwłasnowolniona całkowicie nie może m.in. podjąć pracy, zawrzeć małżeństwa, głosować w wyborach, podejmować decyzji na temat leczenia, rozporządzać majątkiem, sporządzić testamentu. Skutkiem ubezwłasnowolnienia jest też pozbawienie władzy rodzicielskiej. Opiekunem, który podejmuje decyzje w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej, może być ktoś z najbliższej rodziny lub tzw. przedstawiciel ustawowy.

Rzecznik alarmuje

"Instytucja" ubezwłasnowolnienia jest w Polsce nadużywana - alarmuje Rzecznik Praw Obywatelskich.

W piśmie wysłanym w sierpniu do pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych czytamy m.in. "Wszystkie istoty ludzkie rodzą się wolne i równe w godności oraz prawach, a z przynależnych im uprawnień i wolności mogą korzystać swobodnie i bez żadnej dyskryminacji tak długo, dopóki swoim postępowaniem nie naruszają praw i wolności drugiej osoby. Stosownie do przepisów kodeksu cywilnego oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego podstawą ubezwłasnowolnienia może być jedynie dobro osoby, która ma być ubezwłasnowolniona - tak więc jego przesłanką nie może być wygoda urzędników czy nieumiejętność porozumienia się z daną osobą".

Więcej na ten temat...