oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Witam,

Znalazłem coś ciekawego na ten temat:

"Według danych szacunkowych w Polsce na ok. 4,5 mln osób niepełnosprawnych w
wieku aktywności zawodowej w urzędach pracy zarejestrowanych jest - jako osoby bezrobotne - ok. 30 tys. Zakłady pracy chronionej zatrudniają ok. 220 tys. osób niepełnosprawnych, natomiast na otwartym rynku pracy zatrudnionych jest ok. 60 tys. osób niepełnosprawnych. Te dane statystyczne są przerażające, mówią bowiem o tym, że w Polsce pracuje zaledwie 7% osób niepełnosprawnych (jeden na piętnastu), a w środowisku małomiasteczkowym i wiejskim proporcje te są jeszcze gorsze.

Istnieją wprawdzie przesłanki takiego stanu rzeczy (niemożność podjęcia prcy z uwagi na stan zdrowia osób niepełnosprawnych, ich niekonkurencyjność na rynku pracy - z uwagi na brak wykształcenia i mniejszą wydajność pracy, niechęć do ewentualnego zawieszenia świadczeń rentowych), ale skala zjawiska wymusi w końcu na parlamencie i rządzie działania zmierzające do przyjęcia kompleksowych rozwiązań stwarzających godne warunki życia (prawo do pracy, zdrowia, nauki, funkcjonowania w życiu społecznym) co siódmemu obywatelowi Polski.

PSL stoi na stanowisku, że w zgodzie z doktryną solidaryzmu społecznego oraz społeczną nauką Kościoła, państwo ma niezbywalny obowiązek tworzyć najsłabzym grupom społecznym warunki równoprawnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Tymczasem kolejny raz sprawy środowiska osób niepełnosprawnych rząd próbuje traktować wyrywkowo i instrumentalnie. Przy okazji prac nad budżetem roku przyszłego zaproponowano, aby odebrać zakładom pracy chronionej (zatrudniajcych 70% wszystkich zatrudnionych osób niepełnosprawnych) ulgi i zwolnienia podatkowe, co doprowadziłoby je do upadku. Aby zyskać przychylność opinii publicznej i posłów dla tych bezprecedensowych zmian w polskim systemie reabilitacji zawodowej, wprowadzanych przy okazji poszukiwania środków dla budżetu państwo niejako "kuchennymi drzwiami", ujawnia się przy pomocy mediów bulwersujące przykłady niewłaściwego funkcjonowania zakładów pracy chronionej. Część pracodawców zorientowana jest na uzyskanie ulg i zbyt mało dba o interesy zatrudnionych osób niepełnosprawnych, czerpiąc nadmierne korzyści nie mające związku ze świadczeniami na rzecz osób niepełnosprawnych lub z tworzeniem dla nich nowych, lepszych miejsc pracy.

PSL podziela zaniepokojenie rządu występującymi nieprawidłowościami, opowida się za stosowaniem ostrych sankcji prawnych w stosunku do nieuczciwych pracodawców, równocześnie jednak wypowiada się jednoznacznie przeciwko stoowaniu w tej sytuacji mechanizmu odpowiedzialności zbiorowej.

Proponujemy przenieść dyskusję na temat funkcjonowania polskiego systemu rehabilitacji zawodowej na płaszczyznę merytoryczną.

Po pierwsze - nie możemy się zgodzić z proponowanym przez rząd kierunkiem zmian w pakiecie ustaw podatkowych. Jedynym właściwym instrumentem rozstrzygania tych problemów może być zmiana ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Ustawy podatkowe winny być narzędziem realizacji polityki społecznej, a nie jej kreatorem.

Należy krytycznie ocenić podejmowanie takich decyzji bez pogłębionej analizy i symulacji skutków społecznych i ekonomicznych, jedynie w oparciu o prezentację występujących marginalnie zjawisk patologicznych. Pozostawienie obecnych ulg, które pozwalają zakładom pracy chronionej na swobodę prowadzenia działalności gospodarczej, jest znacznie zdrowsze ekonomicznie i bardziej motywacyjne od systemu dotacji budżetowych, które eliminują taką motywację i tworzą uzasadnione obawy co do ich trwałości w następnych latach.

Wychodząc naprzeciw niekwestionowanej potrzebie modyfikacji obecnego systemu, Polskie Stronnictwo Ludowe postanowiło poprzeć ideę znowelizowania ustawy z 27.08.1997 r., zgłaszaną przez organizacje pozarządowe, w następujących kierunkach proponowanych zmian:

  • usprawnienie funkcjonowania już istniejących zakładów pracy chronionej i ukierunkowania ich interesów w stronę zatrudnienia osób najciężej poszkodowanych;
  • wprowadzenia do ustawy mechanizmów stymulujących zatrudnianie osób niepełnosprawnych ze wsi i małych miasteczek;
  • zracjonalizowanie obecnego systemu ulg i zwolnień podatkowych tak, aby wyeliminować występujące obecnie "kominy" w kwotach ulg; środki zaoszczędzone na ograniczeniach ulg byłyby przeznaczane na wspieranie samorządu terytorialnego w realizacji zadań wynikających z ustawy;
  • wprowadzenie instrumentu współodpowiedzialności organizacji pozarządowych
    reprezentujących samorząd gospodarczy osób niepełnosprawnych, przy współudziale samorządu terytorialnego w procesie przyznawania statusu zakładu pracy chronionej i jego weryfikacji;
  • wprowadzenie skuteczniejszych instrumentów kontrolnych oraz surowych sankcji umożliwiających monitorowanie systemu oraz egzekwowanie prawa."

Pozdrawiam


E-Mail:Wojciech Urban