oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Nowelizacja ustawy o rehabilitacji społecznej, zawodowej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wprowadziła wiele dodatkowych zadań dla Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie. Problem w tym, że nie przewidziano pieniędzy na ich realizację.

- Wszystkie działania, które chcielibyśmy podejmować, musimy planować w oparciu o plan finansowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a ten np. w tym roku nie przewiduje żadnych środków na likwidację barier architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, technicznych i w komunikowaniu się - mówi Małgorzata Rzekiecka-Muszyńska, kierownik Zespołu ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. - Ponieważ liczyliśmy na to, że jednak uda się nam na ten cel zdobyć pieniądze, ustaliliśmy plan wydatków, zatwierdzony przez Radę Powiatu, w którym to zadanie znalazło się. Zrobiło tak większość powiatów w Polsce. Wszystkim odrzucono podjęte uchwały, nakazując przyjąć nowe, zgodne z planem finansowym PFRON. W Zawierciu w kolejce czeka ponad 40 wniosków o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych u osób prywatnych. Również urzędy i inne instytucje publiczne liczą na to dofinansowanie.

Plan finansowy PFRON nie zakłada w tym roku żadnych środków na budowę, rozbudowę czy modernizację obiektów służących rehabilitacji. Stawia to pod znakiem zapytania powstanie w Zawierciu planowanych od 3 lat warsztatów terapii zajęciowej. Wciąż nie ma pewności, brakuje bowiem odpowiedniego rozporządzenia, czy PFRON przyjąłby, podobnie jak się to dzieje w innych powiatach od lat, finansowanie działalności warsztatów jako swoje zobowiązanie, a tylko to byłoby gwarancją działalności warsztatów w latach następnych.

Nowy plan wydatków zakłada przeznaczenie ponad 70 tys. zł na dofinansowanie nowych miejsc pracy i ponad 8 tys. zł na szkolenia rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych. Wyczerpany jest już limit przeznaczony na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych - skorzystało z niego ponad 300 osób niepełnosprawnych z opiekunami. Pierwszeństwo miały dzieci i wnioski ubiegłoroczne osób dorosłych. Jednym z nowych zadań PCPR jest dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. O dofinansowanie mogą ubiegać się stowarzyszenia i fundacje. W tym roku PCPR dofinansuje Integracyjne Spotkania Artystyczne Niepełnosprawnych organizowane przez Fundację im. Henryki Rudzkiej.

Dodatkowym zadaniem powiatowego centrum, obok dofiansowania zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (np. pampersów), stało się dofinansowywanie w 60 proc. zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.

- Mamy trudności z określeniem, co można zakwalifikować jako sprzęt rehabilitacyjny, gdyż termin ten nie ma jak na razie wykładni prawnej. Prawdopodobnie na początku do nas będzie należał obowiązek oceny zasadności kierowanego wniosku - dodaje Małgorzata Rzekiecka-Muszyńska.

- Ponieważ w Zawierciu są sale rehabilitacyjne, będziemy się starali realizować wnioski osób, które dostęp do sprzętu rehabilitacyjnego mają utrudniony, bo mieszkają np. na wsi. Obecnie otrzymany przez nas limit jest tak niski, że nie starczy na pełne dofinansowanie sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych. Miejmy nadzieję, że w następnych latach PCPR będzie mogło określić priorytetowe dla siebie zadania i samo decydować o sposobie wydatkowania przekazywanych im środków.