oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Apel Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Sekretarza Stanu w MPiPS - Jolanty Banach w sprawie Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych 2003 do Pań i Panów Wojewodów, Marszałków Województw, Starostów, Wójtów oraz organizacji pozarządowych, organizacji pracodawców, związków zawodowych.

Szanowni Państwo

W 2003 roku państwa członkowskie Unii Europejskiej będą uczestniczyć w obchodach Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych, realizując Decyzję Rady Unii Europejskiej przyjętą w tej sprawie w dniu 3 grudnia 2001 roku.

Decyzja ta przewiduje uczestnictwo w obchodach Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych także innych państw europejskich, w tym ubiegających się o członkostwo w Unii Europejskiej.

Ustanowienie roku 2003 Europejskim Rokiem Osób Niepełnosprawnych ma na celu podniesienie publicznej świadomości o prawach osób niepełnosprawnych, o pozytywnym wkładzie, jaki wnoszą osoby niepełnosprawne w życie społeczeństw, a także o problemach, na które napotykają z powodu swojej niepełnosprawności oraz różnych form dyskryminacji, na jakie są one narażone.

Ponadto spodziewane jest zachęcenie do działań niezbędnych dla rozwiązywania tych problemów, promowanie wymiany przykładów dobrej praktyki oraz wzmocnienie współpracy pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami.

Europejski Rok Osób Niepełnosprawnych 2003 powinien być wspólnym przedsięwzięciem rządów i samorządów poszczególnych państw oraz organizacji pozarządowych i partnerów społecznych, a sukces będzie możliwy do osiągnięcia jedynie pod warunkiem wytyczenia realnych celów i pełnej mobilizacji zaangażowanych stron na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym.

Również w naszym kraju rok 2003 może stanowić okazję do osiągnięcia poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych, gdyż Polska będzie uczestniczyć w obchodach Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych 2003.

Wzorem państw członkowskich Unii Europejskiej, kluczową rolę w osiągnięciu sukcesu Roku 2003 przypisuję samorządom, partnerom społecznym i organizacjom pozarządowym, szczególnie tym, które działają na szczeblu krajowym.

Zwracam się więc do wszystkich Państwa reprezentujących administrację rządową w województwach, różne szczeble samorządu terytorialnego, partnerów społecznych i organizacje pozarządowe z gorącym apelem i prośbą o uwzględnianie w swoich planach specjalnych działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w związku z obchodami Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych 2003. Powinno to zaowocować przygotowaniem, a następnie wdrożeniem programów działań zmierzających do zmiany negatywnych postaw społecznych oraz promujących zrozumienie i akceptację dla osób niepełnosprawnych, a także pozwalających na osiągnięcie trwałych, pozytywnych rezultatów w zakresie poprawy warunków i jakości życia tej grupy osób oraz ich integracji społecznej, m.in. poprzez zapewnienie dostępu do środowiska budowlanego, w tym budynków użyteczności publicznej.

Obchody Roku 2003 na szczeblu krajowym będą koordynowane zgodnie z �Krajowym programem obchodów Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych 2003 w Polsce�.

Zachęcam Państwa do aktywnego działania w zakresie przygotowania obchodów Roku 2003 i ich realizacji.