oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

W związku z Europejskim Rokiem Osób Niepełnosprawnych 2003 przygotowany został program, który umożliwia dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przedsięwzięć organizowanych w ramach obchodów tego roku.

Program będzie realizowany na terenie całego kraju, od stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.
Z wnioskiem o dofinansowanie konkretnych projektów mogą wystąpić organizacje pozarządowe, a także fundacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Dofinansowaniem mogą zostać objęte:

  • konferencje i seminaria dotyczące problematyki osób niepełnosprawnych,
  • akcje promocyjne popularyzujące wiedzę o obowiązujących prawach osób niepełnosprawnych oraz przewidywanych zmianach sytuacji osób niepełnosprawnych po wejściu Polski do Unii Europejskiej,
  • konkursy związane z problematyką osób niepełnosprawnych,
  • wydawnictwa dotyczące problematyki osób niepełnosprawnych, w szczególności związanych z planowanym wejściem Polski do Unii Europejskiej,
  • imprezy i inne przedsięwzięcia zgodne z celami Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych.

Warunkiem uczestnictwa w programie jest nieposiadanie przez wnioskodawcę zobowiązań wobec PFRON oraz posiadanie środków finansowych wystarczających na pokrycie udziału własnego w kosztach realizacji przedsięwzięcia. Wnioskodawca musi zobowiązać się, iż w przypadku otrzymania dofinansowania podda się egzekucji lub wystawi weksel własny in blanco opatrzony klauzulą �bez protestu� wraz z deklaracją wekslową.

Wnioski przyjmowane są do 31 stycznia 2003 r. w oddziałach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych właściwych terytorialnie dla siedziby wnioskodawcy.

Ze szczegółowymi zasadami i warunkami dofinansowania można zapoznać się na stronach internetowych PFRON pod adresem: www.pfron.org.pl oraz w biurach PFRON.

więcej o Europejskim Roku Osób Niepełnosprawnych