oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

- Prawo wyborcze to nie tylko zapis prawny, ale także obowiązek uruchomienia takich instrumentów, które umożliwią osobom niepełnosprawnym udziału w głosowaniu � podkreśliła otwierając spotkanie poświęcone kwestii udziału osób niepełnosprawnych w referendum unijnym wiceminister Jolanta Banach.

W czwartek, 30 stycznia 2003 roku w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie Jolanty Banach, sekretarz stanu w MGPiPS, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych i Lecha Nikolskiego, ministra odpowiedzialnego za przeprowadzenie referendum unijnego z przedstawicielami organizacji pozarządowych, związków zawodowych i organizacji pracodawców osób niepełnosprawnych.

- Należy tę sytuację potraktować jako okazję do dostosowania naszych standardów dotyczących udziału osób niepełnosprawnych do poziomu europejskiego � stwierdził minister Nikolski. Zapewnił zebranych, że � wprawdzie bezpośrednią przyczyną spotkania było zbliżające się referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej � jest jednak przekonany, iż rozwiązania ułatwiające udział w głosowaniu osobom niepełnosprawnym, wzorowane na przepisach ustawy określającej zasady przeprowadzenia referendum, zostaną następnie wprowadzone do ordynacji wyborczych.

Uwagi uczestników dyskusji skupiły się na dwóch tematach. Pierwszy z nich to kwestia ułatwienia osobom niepełnosprawnym głosowania.

Według Piotra Pawłowskiego, Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, mamy do czynienia z trzema poziomami trudności.

  • Pierwszy z nich dotyczy osób niepełnosprawnych, które trwale pozostają w domu � jak je zmotywować do wyjścia i wzięcia udziału w głosowaniu.
  • Drugi � to osoby, które wychodzą z domu, ale mają problem z wejściem do lokalu wyborczego z powodu różnego rodzaju barier architektonicznych.
  • Wreszcie trzeci � to osoby, które mogą się dostać do lokalu, ale już na miejscu mają problemy z oddaniem głosu.

Zebrani kładli nacisk, że � aby pokonać wskazane trudności � potrzeba przede wszystkim wyobraźni i zaangażowania osób przygotowujących i przeprowadzających głosowanie. Usunięcie niektórych barier architektonicznych nie wymaga dużych nakładów. Podobnie, aby udzielić pomocy osobie niewidomej lub niedowidzącej w poruszaniu się wewnątrz lokalu wyborczego, potrzeba tylko dobrej woli i zrozumienia obecnych w lokalu. Inne ułatwienia, jak choćby stworzenie możliwości głosowania przed komisją, która odwiedza osobę niepełnosprawną w domu, wymagają jednak zmian w prawie.

Drugim tematem dyskusji była kwestia dostarczenia informacji o korzyściach, jakie przyniesie Polsce i samym osobom niepełnosprawnym przystąpienie do UE. Zwrócono uwagę między innymi na potrzebę wprowadzenia tłumaczy języka migowego w programach informujących o integracji europejskiej, a także na konieczność przygotowania materiałów informacyjnych w formie przystępnej dla osób niewidomych.

Ze swej strony wiele z organizacji obecnych na sali zadeklarowało zaangażowanie w rozpowszechnianie wśród swoich członków informacji o Unii Europejskiej i sprawach związanych ze zbliżającym się polskim członkostwem. Elżbieta Głogowska, Prezes Fundacji Aktywnej Rehabilitacji zapowiedziała, że od marca regionalni przedstawiciele tej organizacji będą informować osoby niepełnosprawne, ich rodziny i lokalne organizacje o korzyściach, jakie daje przystąpienie do UE, i przekonywać do wzięcia udziału w referendum. Z kolei przedstawiciele Polskiego Związku Głuchych, Polskiego Związku Niewidomych, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Niewidomych i Spółdzielni Inwalidów wyrazili chęć współpracy przy dystrybucji publikacji na temat UE wśród swoich członków.

W spotkaniu wzięli udział członkowie Polskiego Związku Niewidomych, Polskiego Związku Głuchych, Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Polskiej Federacji Stowarzyszeń Osób Niepełnosprawnych, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Ogólnopolskiej Federacji Osób Niepełnosprawnych Ruchowo, Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji i Fundacji Aktywnej Rehabilitacji. Obecni byli także przedstawiciele Krajowej Izby Gospodarczo-Rehabilitacyjnej, Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Niewidomych i Spółdzielni Inwalidów, Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Krajowej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, NSZZ Solidarność Sekcji Krajowej ds. Osób Niepełnosprawnych, Sekcji Krajowej Osób Niewidomych oraz Federacji Związków Zawodowych Osób Niepełnosprawnych i Pracowników Zakładów Pracy Chronionej.

Źródło