oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Jak powstała IFSW


Pierwszy w tym roku serwis informacyjny Międzynarodowej Federacji Pracowników Socjalnych Nr 1/2003 - prezentuje ciekawy tekst pozwalający zapoznać się z historią powstania IFSW. W trakcie jego lektury dowiesz się również kiedy i gdzie doszło do Pierwszego Międzynarodowego Spotkania Pracowników Socjalnych.

Idea utworzenia Międzynarodowego Stowarzyszenia Pracowników Socjalnych pojawiła się już w trakcie Pierwszej Międzynarodowej Konferencji Pracowników Socjalnych, która odbyła się w dniach 2-13 lipca 1928 roku w Paryżu. W konferencji tej uczestniczyli pracownicy socjalni z Anglii, Francji, państw skandynawskich, Szwajcarii oraz Czechosłowacji. Zebrani wówczas w Paryżu pracownicy socjalni podjęli się powołać swoje profesjonalne międzynarodowe stowarzyszenie, wyznaczyli również miejsce kolejnej konferencji. Druga Międzynarodowa Konferencja Pracowników Socjalnych odbyła się w dniach 10-14 lipca 1932 roku we Frankfurcie nad Menem. Dnia 13 lipca zebrani przedstawiciele Belgii, Czechosłowacji, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Szwajcarii oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki uchwalili tymczasowy statut dla Stałego Międzynarodowego Sekretariatu Pracowników Socjalnych ( IPSSW - Internacional Permanent Secretary of Social Worker). Członkowie założyciele z ośmiu państw świata powołując IPSSW ustanowili jego statut tymczasowy. Statut ten składał się z dwóch rozdziałów, dot. one członkostwa oraz realizowanych celów.

Członkostwo:

 • Każda organizacja zrzeszająca pracowników socjalnych może ubiegać się
  o członkostwo
 • Narody, które nie posiadają organizacji zrzeszających pracowników socjalnych, a posiadają organizacje o podobnym zakresie działalności również mogą ubiegać się
  o członkostwo
 • Narody gdzie są pracownicy socjalni, ale nie są oni zrzeszeni, mogą być reprezentowane przez delegata
 • Tylko jedna organizacja z każdego kraju może ubiegać się o członkostwo chyba, że istnieją szczególnego rodzaju powody do udziału więcej niż jednj organizacji
 • W krajach gdzie są mniejszości narodowe, tak samo jak w tych gdzie nie ma jednej centralnej organizacji zrzeszającej pracowników socjalnych o członkostwo mogą ubiegać się poszczególne organizacje
 • Przyłączenie się nowej organizacji następuje po konsultacji z Sekretariatem Międzynarodowym.

Cele:

 • Wymiana doświadczeń w kwestiach dot. różnych aspektów pracy społecznej w szerokim tego słowa znaczeniu
 • Udzielanie informacji dot. pracy socjalnej w różnych krajach
 • Wymiana periodyków i innych publikacji wśród zrzeszonych organizacji
 • Ochrona pracowników socjalnych odwiedzających inne kraje
 • Obserwacja warunków pracy pracowników socjalnych

Pierwsza siedziba Międzynarodowego Sekretariatu Pracowników Socjalnych znalazła swe miejsce w Berlinie lecz wkrótce, wraz z nadejściem władzy Hitlera przeniosła się do Genewy. W roku 1934 Sekretariat został przeniesiony do Pragi, gdzie pozostał do 1948 roku, kiedy to sytuacja polityczna w Czechosłowacji uniemożliwiła dalsze jego działanie. W okresie od 1938 do 1946 roku początkowo z powodu niemieckiej okupacji, a następnie II Wojny Światowej sekretariat nie miał możliwości prawidłowego działania.Trzecia Międzynarodowa Konferencja Pracy Socjalnej, a zarazem ostatnia przed wojną, miała miejsce w Londynie w roku 1936. Czwartą konferencję planowano zorganizować w Pradze w roku 1940 ale z wiadomych względów / II wojna / nie odbyła się. W roku 1948 pojawił się pomysł przeniesienia działalność sekretariatu do Stanów Zjednoczonych. Zdecydowano jedynie kontynuować działalność Sekretariatu w dziedzinie organizacji Międzynarodowych Konferencji Pracy Socjalnej. Zapoczątkowało to utworzenie nowej miedzynarodowej instytucji dla realizacji zawodowych potrzeb pracowników socjalnych. Czwarta Miedzynarodowa Konferencja o Pracy Socjalnej odbyła się w Atlantic City i Nowym Yorku w 1948 roku, natomiast Piąta Konferencja miała miejsce w Paryżu w 1950 roku. Uczestnicy tej konferencji zgodzili się utworzyć nową miedzynarodową organizację pracowników socjalnych pod warunkiem, że w skład jej wejdą stowarzyszenia reprezentujące siedem narodów świata . Cel ten został osiagniety w 1956 roku. W mieście Monachium zostaje powołana do życia Międzynarodowa Federacja Pracowników Socjalnych ( IFSW ). Nowy Sekretariat zostaje ustanowiony w Nowym Yorku, tworzą go biura Narodowych Stowarzyszeń Pracowników Socjalnych.

/ tłum.i opracowanie angoc /

informacja z portalu www.ifsw.org