oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

W związku z wprowadzeniem zmian dotyczących zasad kierowania, finansowania osób do domów pomocy społecznej (ust. z dnia 13.11.2003 r poz 1966 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego) -środowisko dyrektorów powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz domów pomocy społecznej Województwa Dolnośląskiego zaniepokojone skutkami wprowadzonych zmian,w dniu 2 kwietnia na otwartym Forum "Nowelizacja Ustawy o Pomocy Społecznej,szanse i zagrożenia" będzie chciało wypracować wspólne stanowisko w zakresie kierowania i odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej.

Wprowadzone zmiany skutkują przede wszystkim wzrostem kosztów administracyjnych, a mianowicie uchylanie decyzji z jednego organu, przekazywanie dokumentów do organu właściwego (gmin) i w efekcie ponowne rozpatrywanie spraw, wydawanie decyzji, wiąże się z dużym nakładem pracy i środków finansowych. Ponadto zmiany te doprowadziły do braku chętnych osób do domów pomocy społecznej, nie dlatego, że nie ma takich potrzeb, ale dlatego, że koszt usług świadczonych przez domy pomocy społecznej jest znaczny, natomiast dochody wnioskodawców, jak również ich rodzin są niewystarczające do pokrycia kosztów.

Niepokoi nas, że w efekcie pozostawione zostaną w domach osoby wymagające całodobowej opieki, zwłaszcza samotne. Już teraz zdarzają się przypadki, że osoby rezygnują będąc na liście osób oczekujących. Zobligowanie gmin do ponoszenia kosztów utrzymania za osoby skierowane do domów pomocy społecznej, bez zabezpieczenia finansowego na ten cel, doprowadzi do sytuacji, w której będą musiały wybierać co dla nich będzie w owej sytuacji sprawą priorytetową.

Obecnie zasiłki celowe w naszych gminach oscylują w granicach 20 zł, natomiast koszt utrzymania jednego mieszkańca w domu pomocy społecznej cały rok to wsparcie dla kilkudziesięciu świadczeniobiorców. Dlatego gmina nie jest w stanie pokryć tych kosztów co w konsekwencji doprowadzi do marginalizacji społecznej. Zapis w ustawie o odpłatności marginalizuje określone grupy osób nawet o średnich dochodach, bowiem należy założyć, iż osoba ubiegająca musi posiadać średnio dochód według symulacji w wysokości około 2,5 tys. zł. miesięcznie. Na dzień dzisiejszy nie ma w domach pomocy społecznej osób o takich dochodach.

Mówi się, aby domy pomocy społecznej spełniły wytyczone standardy do 2006 r. jednocześnie ogranicza im się środki na ich prowadzenie. W związku z tym będą się charakteryzować niższym standardem świadczonych usług, a co za tym nastąpi redukcja etatów co pogłębi i tak już duże bezrobocie. Jako kadra pomocy społecznej stwierdzamy, że konsekwencją skutków zmian będzie upadek domów pomocy społecznej lub ich prywatyzacja z przeznaczeniem dla niewielkiej grupy zamożnych osób.

Liczymy, że w dniu 2 kwietnia we Wrocławiu wypracowane zostanie stanowisko Dyrektorów PCPR,DPS,MOPS w sprawie szans i zagrożeń jaki niesie nowelizacja Ustawy o Pomocy Społecznej.

Forum "Nowelizacja Ustawy o pomocy społecznej. Szanse i zagrożenia�

2 kwietnia 2004 roku

Miejski Zarząd Domów Pomocy Społecznej we Wrocławiu,
ul. Mączna 3

Prowadzenie:
Pan Piotr Grochowiak � Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze Śląskiej

10:00-10:15: otwarcie forum
10:15-10:45: Pan Jacek Protasiewicz � Poseł na Sejm RP- "Proces legislacyjny�
10:45-11:15: Pan Jarosław Duda � Dyrektor MZDPS we Wrocławiu, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego - "Sytuacja stacjonarnej Pomocy Społecznej w kontekście nowelizacji Ustawy o Pomocy Społecznej�.
11:15-11:45: przerwa kawowa

Prowadzenie:
Pani Krystyna Piasecka � Matecka, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

11:45-12:00: wprowadzenie do dyskusji
12:00-13:00: dyskusja nad "Stanowiskiem Dyrektorów Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Domów Pomocy Społecznej Województwa Dolnośląskiego�
13:00: przyjęcie Stanowiska i zakończenie forum

poniżej pismo rozsyłane do szefów placówek opiekuńczych przez MZDPS we Wrocławiu

MIEJSKI ZARZĄD DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WE WROCŁAWIU

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

 

Szanowny Panie!

Z inicjatywy Pani Krystyny Piaseckiej � Mateckiej, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie oraz Pana Piotra Grochowiaka, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze Śląskiej, mam przyjemność zaprosić do wzięcia udziału w forum "Nowelizacja Ustawy o pomocy społecznej. Szanse i zagrożenia�. Odbędzie się ono we Wrocławiu, w siedzibie MZDPS przy ul. Mącznej 3 w piątek 2 kwietnia 2004 roku. Jego rozpoczęcie planowane jest na godz. 10:00. Propozycję programu forum przesyłam w załączeniu.

Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni m.in. szefowie Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Domów Pomocy Społecznej z terenu Dolnego Śląska. Chcielibyśmy wspólnie zastanowić się nad przygotowaniem kierowanych przez nas instytucji do zmienionych warunków funkcjonowania. Proponowane jest także przyjęcie wspólnego stanowiska. Jego projekt przekazuję do uprzejmej wiadomości i proszę o przygotowanie wszelkich uwag i poprawek.

Z przyczyn organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w forum do środy 31 marca 2004 roku pocztą elektroniczną na adres: mzdps@um.wroc.pl lub faxem na numer: 071 37 69 905.

Osobą odpowiedzialną za udzielanie dalszych informacji w tej sprawie jest Pan Robert Pawliszko, Kierownik ds. Standardów i Poprawy Jakości Usług w MZDPS we Wrocławiu, tel. 071 37 69 943 lub 0602 850 733.

Z poważaniem