oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Rada Pomocy Społecznej

Po blisko rocznych, żmudnych poszukiwaniach prowadzonych przez użytkowników internetowego forum.ops.pl udało się w końcu ustalić aktualny skład osobowy Rady Pomocy Społecznej działającej przy Ministerstwie Polityki Społecznej jako ciało doradcze. Od 1991 roku przy ministrze właściwym ds. zabezpieczenia społecznego funkcjonuje Rada Pomocy Społecznej jako organ opiniodawczo � doradczy w sprawach pomocy społecznej, na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz rozporządzenia wydanego w oparciu o delegację ustawową .

Według ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593) z późn. zm.), która weszła w życie 1 maja 2004 - Rada składa się z nie więcej niż 20 osób reprezentujących jednostki organizacyjne pomocy społecznej, jednostki samorządu terytorialnego, wojewodów, organizacje społeczne i zawodowe, kościoły i inne związki wyznaniowe oraz środowiska naukowe. Członków Rada Pomocy powołuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. Członkowie Rady Pomocy Społecznej pełnią swoje funkcje społecznie. Kadencja Rady trwa � 3 lata.

Do zakresu działania Rady należy :

 • opiniowanie projektów aktów prawnych oraz inicjowanie zmian przepisów prawa w zakresie pomocy społecznej,
 • przygotowywanie ekspertyz dotyczących wybranych obszarów pomocy społecznej,
 • przedstawianie ministrowi okresowych informacji o swojej działalności,
 • przyjmowanie i opiniowanie dla ministra wniosków o nagrody specjalne za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej.

Od 12 września 2003 r. działa Rada w składzie 20 osobowym wybranym na okres IV kadencji. Do Rady tej kadencji wybrane zostały osoby zawodowo i społecznie związane z problematyką pomocy społecznej, w tym przedstawiciele placówek pomocy społecznej, organizacji społecznych, administracji rządowej i samorządowej oraz środowisk naukowych.

Radę IV kadencji tworzą :

Prezydium Rady

 1. Pani Joanna Staręga Piasek � Dyrektor Instytutu Rozwoju Służb Społecznych, Przewodnicząca Rady Pomocy Społecznej;
 2. Pani Barbara Kucharska � Przewodnicząca Towarzystwa Pracowników Socjalnych, Wiceprzewodnicząca Rady Pomocy Społecznej;
 3. Pan Paweł Osiborski � Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, Wiceprzewodniczący Rady Pomocy Społecznej;
 4. Pani Maria Remiezowicz � Członek Zarządu Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych �Wrzos�, Sekretarz Rady

oraz członkowie :

 • Pan Marek Andrzejewski � Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu;
 • Pani Małgorzata Biernacka � Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku;
 • Pan Leopold Chełmiński � Członek Stowarzyszenia Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej �Forum�;
 • Pani Elżbieta Ciężka � Dyrektor Policealnej Szkoły Pracowników Służb Społecznych w Warszawie;
 • Pani Irena Drozd � Przewodnicząca Lubelskiego Stowarzyszenia Organizatorów Pomocy Społecznej w Lublinie;
 • Pan Jerzy Frajnagiel � Polski Czerwony Krzyż w Wałbrzychu;
 • Pan Marek Gliszczyński � Wiceprezydent Miasta Elbląga;
 • Pani Maria Kolankiewicz � Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego;
 • Pan Andrzej Martuszewicz � Kurator Zawodowy Sądu Okręgowego w Warszawie;
 • Pani Bożena Balcerzak Paradowska � Dyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych;
 • Pani Danuta Piekut Brodzka � Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie;
 • Pani Anna Szyszka � Kierownik Oddziału Zamiejscowego Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu;
 • Pan Leszek Wakulicz � Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim;
 • Pani Małgorzata Węgrzyn � Wójt Gminy Klucze
 • Pan Andrzej Wróblewski � Dyrektor Domu Dziecka Warszawa Pyry.

Zakończenie prac w tej kadencji Rady nastąpi 12 września 2006 roku.

Kandydatów na członków Rady z terenu danego województwa na kolejną 3 letnią kadencję zgłaszają wojewodowie, wg przepisów rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 17 grudnia 2004 w sprawie Rady Pomocy Społecznej ( Dz. U. Nr 285,poz. 2859 ), które weszło w życie 15 stycznia 2005 r., jako akt wykonawczy do ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. W zgłoszeniach tych należy również uwzględnić przepisy ustawowe, w tym wynikające z nich pewne ograniczenia dotyczące liczby członków zasiadających w Radzie.