oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz Najwyższa Izba Kontroli o domach pomocy (gp@infor.pl, Gazeta Prawna 28.06.2006; dps.pl 29.06.2006)

 

Jakich wymogów nie spełniają domy pomocy

Jakie najczęściej nieprawidłowości były stwierdzane w trakcje kontroli działalności domów pomocy społecznej? Co należy poprawić w funkcjonujących obecnie domach opieki społecznej?

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła prawidłowość świadczenia usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających w domach pomocy społecznej na poziomie obowiązujących standardów. Mimo to starostowie nie zabezpieczyli domom wymaganych środków na realizację programów naprawczych w celu osiągnięcia powyższych standardów, wobec czego - zdaniem NIK - programy te nie zostaną zrealizowane w wymaganym terminie, tj. do końca 2006 r. Niezbędne potrzeby finansowe są ok. 10 krotnie wyższe od wydatków poniesionych w 1 roku.

W II połowie 2005 r. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę "Prawidłowości świadczenia usług przez domy pomocy społecznej". Ocenie poddano również działania administracji rządowej w zakresie wywiązywania się z obowiązku sprawowania nadzoru nad działalnością domów pomocy społecznej. Kontrolą objęto łącznie 69 jednostek, w tym m. in. 38 domów pomocy społecznej, 16 powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz 14 urzędów wojewódzkich. Kontrolą objęto 2004 r. i I półrocze 2005 r. W kontroli uczestniczyły służby kontroli wojewodów oraz na zlecenie NIK powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne i powiatowe jednostki straży pożarnej.

I tak np. w większości domów (71,1 proc. dps), realizacja programów naprawczych nie gwarantowała osiągnięcia z końcem 2006 r. poziomu świadczenia usług stosownie do wymaganego standardu. Brak osiągnięcia wymaganego standardu usług może skutkować w przyszłości cofnięciem przez właściwego wojewodę zezwolenia na funkcjonowanie domu pomocy społecznej.

Z dniem 1 stycznia 2004 r. wprowadzono nowe zasady finansowania pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej, nakładające na gminę obowiązek współfinansowania mieszkańców w domów pomocy społecznej. Ze względów finansowych, w obecnym stanie prawnym, gminom korzystniej jest kierować osoby do ww. zakładów zamiast do dps. W skontrolowanych powiatach odnotowano drastyczny - prawie o 50 proc. - spadek liczby osób oczekujących na umieszczenie w dps. Ustalenia kontroli nie wyjaśniają przyczyny tego spadku. Nie wiadomo, czy uprzednio zbyt pochopnie kierowano osoby do domów, zwłaszcza że koszty pobytu praktycznie finansowane były z budżetu państwa, czy też wprowadzone z początkiem 2004 r. zmiany odpłatności za pobyt są zbyt rygorystyczne dla gmin oraz dla beneficjentów tej formy pomocy.

Jak pokazała kontrola wojewodowie nie posiadali również wiedzy odnośnie liczby podmiotów gospodarczych prowadzących na ich terenie komercyjną działalność opiekuńczą. W wyniku informacji zebranych przez kontrolerów NIK stwierdzono działalność 222 komercyjnych dps bez zezwolenia na ich prowadzenie.

W kontroli uczestniczyły służby kontroli wojewodów oraz na zlecenie NIK powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne oraz powiatowe jednostki straży pożarnej.

W wyniku kontroli w domach pomocy społecznej NIK wnioskowała m.in. o:

  • zintensyfikowanie prac w celu terminowego ukończenia realizacji programu naprawczego,
  • podjęcie działań zmierzających do osiągnięcia wymaganych przepisami standardów, zwłaszcza w zakresie poziomu zatrudnienia, zwiększenia powierzchni przypadającej na 1 mieszkańca,
  • zabezpieczenie niezbędnych środków finansowych w budżecie na 2006 r. w celu realizacji programu naprawczego,
  • dostosowanie pomieszczeń domów pomocy społecznej do wymagań określonych w przepisach przeciwpożarowych i sanitarno-epidemiologicznych,
  • stosowanie procedury postępowania z depozytami po zmarłych mieszkańcach.

(Na podstawie wyników kontroli Najwyższej Izby Kontroli), gp@infor.pl