oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(mat. nadesłany; dps.pl 28.09.2006)

 

Szanowna Pani Krystyna Wyrwicka
Departament Pomocy i Integracji Społecznej
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Jako Związek Zawodowy Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie z zainteresowaniem śledzimy losy ustawy o zawodzie pracownika socjalnego. Jako korzystne przyjęliśmy informacje o działaniach Pomarańczowej Inicjatywy tj. organizowaniu spotkań pracowników socjalnych na terenie całej Polski. Spotkania te pozwoliły na wymianę poglądów i poznanie oczekiwań przedstawicieli naszej grupy zawodowej odnośnie kształtu ustawy o zawodzie pracownika socjalnego. Założyciele w/w inicjatywy informowali nas, że lista postulatów jaka powstaje w wyniku prowadzonych dyskusji, zostanie przekazana za pośrednictwem Pani Beaty Bagińskiej - przedstawianej na stronie intemcowej www.ops.pl jako członka zespołu powołanego do prac nad ustawą o zawodzie pracownika socjalnego - do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Zgodnie z "Założeniami do reformy systemu integracji społecznej oraz służb społecznych" 1 sierpnia 2006 roku projekt ustawy miał być przekazany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie kilku niejasnych dla nas kwestii:

  • o jakim projekcie jest mowa w powyższym dokumencie i kto jest jego autorem?
  • czy istnieje możliwość, aby zostały w nim uwzględnione postulaty naszego środowiska?
  • czy jako Związek Zawodowy możemy zapoznać się z istniejącym projektem?
  • kto, oprócz Pani Beaty Bagińskiej, wchodzi w skład zespołu powołanego do prac nad ustawą?

Nasza prośba podyktowana jest brakiem dostępu do rzetelnych informacji na temat prowadzonych prac nad ustawą o zawodzie pracownika socjalnego. Podobne zaniepokojenie wyrazili uczestnicy ogólnopolskiego spotkania Pomarańczowej Inicjatywy zorganizowanego w Krakowie w dniu 24 czerwca 2006 roku.

Uzyskane informacje przekażemy osobom, biorącym udział w spotkaniach organizowanych przez Pomarańczową Inicjatywę. Pracownicy socjalni licznie uczestniczyli w ogólnopolskich spotkaniach Pomarańczowej Inicjatywy, a następnie organizowali spotkania regionalne. Powyższe działania wiązały się z poświęceniem czasu wolnego i zaangażowaniem własnych środków finansowych. W związku z wykazaną aktywną postawą środowiska uważamy za konieczne poinformowanie pracowników socjalnych o trwających pracach nad ustawą o zawodzie.

Z poważaniem
Przewodnicząca Związku Zawodowego
Pracowników MOPS w Krakowie
mgr Katarzyna Kadela

 

 

Pani Katarzyna Kadela
Przewodnicząca Związku Zawodowego
Pracowników MOPS w Krakowie

W odpowiedzi na pismo z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie projektu ustawy o zawodzie pracownika socjalnego uprzejmie informuję, iż aktualnie w środowisku pracowników socjalnych i organizatorów pomocy społecznej - wykorzystując treść projektu ustawy opracowany w ubiegłym roku z udziałem przedstawicieli tego środowiska zawodowego - toczą się dyskusje dot. projektu ustawy o zawodzie pracownik socjalny. Dyskusja ta ma miejsce w związku z przyjętymi przez kierownictwo Ministerstwa Pracy i Polityki Społeczną założeniami do reformy systemu integracji społecznej oraz służb społecznych. Przyjęte kierunki zmian w systemie pomocy i integracji społecznej związane są między innymi z potrzebą umocnienia roli pracowników socjalnych w projektowaniu i realizacji działań na rzecz pełniejszej integracji społecznej osób ubogich i marginalizowanych społecznie. Zakłada się, iż projekt ustawy o zawodzie pracownik socjalny zostanie w październiku br. przedstawiony Radzie Ministrów. Do tego czasu będzie można zgłaszać propozycje zapisów do projektu ustawy o zawodzie pracownik socjalny, który to projekt zostanie opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Dyrektor
Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej
Krystyna Wyrwicka