oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Zawartość numeru:

 • Małgorzata Kowalska - Unia Europejska ogłosiła rok 2003 Europejskim Rokiem Osób Niepełnosprawnych. Ma to odzwierciedlać nową politykę w stosunku do osób niepełnosprawnych - zamiast litości i dobroczynności ma być oparta na pojęciu praw człowieka i poszanowaniu różnic indywidualnych. Skąd ten pomysł ? Obecna wykładnia ewoluowała już właściwie ostatnie dwa stulecia. W 1993 ONZ zaincjowała nowe podejście poprzez Standardowe Zasady Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych. Zasady zaakceptowała potem Unia Europejska. Ważny jest też artykuł 13 Traktatu Amsterdamskiego, w którym mówi się o zwalczaniu wszelkich form dyskryminacji z powodu płci, religii lub wyznania, rasy, wieku, orientacji seksualnej i niepełnosprawności. Rada Unii Europejskiej przyjęła na jego podstawie pakiet antydyskryminacyjny ( 27.11.2000 r.) . Pakiet obejmuje nawet program działań uwzględniający kraje kandydujące do UE. Polska (tak jak i inne państwa) została zobligowana do powołania lub wyznaczenia organu koordynującego przygotowania do roku 2003. Ma on w konsekwencji uczulić społeczeństwa na problemy niepełnosprawnych, promować różne formy wsparcia i akceptacji tych osób.
 • Legalna praca wolontariuszy
 • Diagnoza 2002 - tekst o konferencji na temat ogólnopolskiego programu "Osoba niepełnosprawna w społeczności lokalnej"
 • Spotkanie z paraolimpijczykami z Salt lake City w Sejmie (zdjęcia)
 • Rodzina rodzinie - artykuł o Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Obejmuje ono stałą opieką już 14000 potrzebujących w całym kraju. Teraz realizuje także program "Rodzina rodzinie", przygotowany przez koło w Szczecinie. Jego celem jest pomoc rodzinom, gdzie jest osoba z niepełnosprawnością intelektualną. W rodzinach tych występuje dodatkowo problem bezrobocia, dostępu do usług rehabilitacyjnych, socjalnych i bytowych. Program ma pomóc we wspólnym (z odpowiednimi instytucjami) rozwiązywaniu problemów funkcjonowania takich rodzin. Wspiera też rodziców w zakładaniu grup samopomocowych w środowiskach lokalnych. Trwa (w formie pilotażu od stycznia do sierpnia 2002 roku) obejmując 36 rodzin i 36 pracowników socjalnych z miejsca ich zamieszkania. Projekt został zgłoszony do konkursu na najlepsze programy organizacji pozarządowych i wygrał ostatnią edycję, co umożliwiło jego realizację. Więcej informacji :
  Koło PSOUU Szczecin
  ul. Wieniawskiego 25
  71-130 Szczecin
  tel. (91) 487 14 41
 • Otwarte drzwi do Europy - O Stowarzyszeniu Otwarte Drzwi z Warszawy i zorganizowanej przez nie konferencji
 • Sypozjum w Poznaniu - o cyklu sympozjów Promocja Polskiej Rehabilitacji
 • Promocja 2002 - o marcowej Wystawie Sprzętu Rehabilitacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych i Targach Zakładów Pracy Chronionej Promocja 2002. Zwróciliśmy uwagę, że najciekawszą aranżacją stoiska targowego mogły poszczycić się Warsztaty terapii Zajęciowej "Wiara i Nadzieja" przy Stowarzyszeniu Rodziców i Opiekunów Osób Upośledzonych Umysłowo w Warszawie. Nie wiedzieliśmy też, że są Zakłady Pracy Chronionej, które nagrodzono znakami "Teraz Polska", złotymi medalami na targach poznańskich itd. Dziesięć procent wyrobów ZPCh ma już międzynarodowy certyfikat jakości ISO. Niepełnosprawny potrafi!
 • Bogaty i ilustrowany serwis informacyjny
 • List Warmińsko Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych do ministra Hausnera (z marca 2002 r.) - krytyczny i rzeczowy, choć nie wiemy czy skuteczny
 • Artykuł o V Igrzyskach Aktywnej Rehabilitacji, które miały odbyć się w Spale w dniach 8-9 czerwca. Ta impreza, promująca sport i aktywnośc ruchową jako doskonałą formę rehabilitacji zaplanowana została w czasie Igrzysk w Poznaniu. Nie wiemy, czy doszła do skutku. Impreza miałaby być największą imprezą w kraju dla "wózkowiczów".
 • Informacja o V Ogólnopolskim Rajdzie "100-krotka", który miałby odbyć się w dniach 7-9 czerwca 2002 roku w Suchej Rzeczce koło Augustowa. rajd przygotowywali harcerze, ale i w tym wypadku nie mamy potwierdzenia, że impreza odbyła się.
 • Program utrzymania zatrudnienia osób niepełnosprawnych ( przepisy PFRON - załącznik do uchwały 7/2002 RN PFRON z 5.03.2002 r.; tekst jednolity)
 • PEGAZ - program pomocy w aktywizowaniu osób niepełnosprawnych poprzez likwidowanie barier transportowych i w komunikowaniu się ( przepisy PFRON - załącznik do uchwały nr 9/2002 RN PFRON z dnia 5.03.2002 r. tekst jednolity)
 • SZANSA - program pomocy osobom niepełnosprawnym zagrożonym bezrobociem w wyniku zwolnień grupowych, likwidacji lub upadłości zakładów pracy chronionej
  ( przepisy PFRON - załącznik do uchwały nr 10/2002 RN PFRON z dnia 5.03.2002; tekst jednolity)
 • KOMPUTER DLA HOMERA - program pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania umożliwiającego pracę osobom niewidomym i niedowidzącym (przepisy PFRON - załącznik do uchwały nr 11/2002 RN PFRON z dnia 5.03.2002; tekst jednolity)
 • JUNIOR - nowy program celowy aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych (opis)
 • Źródła finansowania sportu i turystyki osób niepełnosprawnych w Polsce - fragmenty pracy doktorskiej Remigiusza Dróżdża