oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(Verlag Dashofer, dps.pl 13.04.2006)

Poradnik dla pracowników socjalnych, wychowawców i innych osób zajmujących się prawami i wychowaniem dzieci i młodzieży

Zespół autorów pod redakcją Anny Dunajskiej i Adama Lisowskiego

 • Format: A5
 • Liczba stron: ok. 300
 • Cena: 99 zł
 • Cena aktualizacji: 49 zł

Tematyka:

Aktualne przepisy prawne, dotyczące praw dziecka oraz funkcjonowania i organizacji placówek opiekuńczo-wychowawczych, opatrzone fachowym komentarzem, a także praktyczne wskazówki ułatwią pracę pracowników działających na tym polu!

W publikacji fachowe informacje m.in. na temat:

 • Możliwych form pomocy dzieciom i rodzinie w systemie pomocy społecznej;
 • Rozpoznania sytuacji dziecka
 • Pracy z rodziną dysfunkcyjną
 • Procedur kwalifikowania i kierowania do placówek dla dzieci i młodzieży
 • Pracy z dziećmi z placówek opiekuńczo-wychowawczych
 • Integracji i wsparcia dzieci i rodzin zastępczych
 • Pomocy dla usamodzielnianych wychowanków
 • Postępowania w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży
 • Zapobiegania wykluczeniu społecznemu oraz dziedziczeniu statusu klienta pomocy społecznej
 • Przykładów projektów profilaktycznych
 • Wymaganych standardów usług, opieki i wychowania;
 • Kwalifikacji zatrudnianych pracowników;
 • Współpracy różnych instytucji w zakresie opieki, wychowania i profilaktyki.

Korzyści z publikacji:

1. Pomoc w organizacji pracy placówki!

 • Dostęp do aktualnych przepisów prawnych i przydatnych informacji dzięki aktualizacji 5 razy w roku!
 • Komentarz do obowiązujących przepisów dotyczących praw dziecka oraz prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych!
 • Pomoc w rozwiązywaniu pojawiających się problemów!
 • Doskonalenie umiejętności i praktyczna wiedza!
 • Podniesiesz efektywność własnej pracy i pracy pracowników!
 • Praktyczne wzory pism i gotowe projekty z programu opieki nad dziećmi i rodziną!

2. Praktyczne wskazówki ekspertów:

 • nauczą prawidłowego przeprowadzania diagnozy sytuacji dziecka;
 • ułatwią pracę socjalną z dziećmi i rodziną;
 • wskażą, jak doskonalić umiejętności wychowawcze rodziców, zwłaszcza w rodzinach patologicznych;
 • pomogą w zintegrowaniu dzieci i rodzin w środowisku lokalnym;
 • pokażą, jak przeprowadzić szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze;
 • wskażą, jak postępować w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży;
 • wesprą placówki w relacjach z rodzinami biologicznymi;
 • wskażą, co można zrobić, aby zapobiec wykluczeniu społecznemu dzieci oraz dziedziczeniu statusu klienta pomocy społecznej.

Serwis aktualizacyjny:

Publikacja aktualizowana jest pięć razy w roku, każda aktualizacja liczy ok. 100 stron. Koszt aktualizacji – 49 zł

Autorzy:

Publikacja przygotowana przez praktyków i ekspertów z zakresu pomocy społecznej (m.in.: Annę Dunajską - pracownika socjalnego MOPS w Gdańsku, realizatorkę licznych projektów i programów dotyczących sfery pomocy społecznej, Katarzynę Braun - wiceprzewodniczącą Ośrodka Ratowania Dziecka Odrzuconego, Monikę Brzozę - realizatora licznych programów i projektów na rzecz społeczności lokalnej, Joannę Grabias – specjalistę do spraw programów edukacyjnych oraz Adama Lisowskiego - konsultanta prawnego MOPS w Gdańsku).

Spis treści:

1. Przewodnik
1.1. Spis treści
1.2. Wykaz autorów
1.3. Wykaz instytucji wspomagających
1.4. Wykaz instytucji alarmowych

2. Zagadnienia prawne
2.1 Wykaz aktów prawnych
2.2 Karta Praw Dziecka – dokument ONZ
2.3 Europejska Konwencja o wykonywaniu Praw dzieci (zalecenia unijne)
2.4 Pojęcie rodziny w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym
2.4.1 Zadania, obowiązki, prawa
2.5 Ustawa o pomocy społecznej
2.7 Prawa dziecka z rodziny obcokrajowców

3. Rozpoznanie sytuacji dziecka
3.1 Zagadnienia wstępne
3.2 Rodzina prawidłowo funkcjonująca
3.2.1 Funkcje rodziny
3.3 Rodzina dysfunkcyjna
3.4 Rodzina patologiczna
3.5 Rodzina niepełna
3.6 Dziecko porzucone

4. Praca z rodziną dysfunkcyjną
4.1 Diagnoza sytuacji dziecka
4.2 Podstawowe metody pracy
4.3 Pomoc finansowa - świadczenia
4.4 Kompleksowość pomagania
4.5 Zapobieganie wykluczeniu społecznemu
4.6 Zapobieganie dziedziczeniu statusu klienta pomocy społecznej
4.7 Ograniczenie praw rodzicielskich
4.8 Odebranie praw rodzicielskich

5. Placówki dla dzieci i młodzieży
5.1 Placówki wsparcia dziennego (przepisy oświatowe)
5.2 Placówki opiekuńczo - wychowawcze
5.3 Procedura kierowania do placówek opiekuńczo - wychowawczych
5.4 Zarządzanie placówką opiekuńczo – wychowawczą

6. Rodziny zastępcze
6.1 Zagadnienia wstępne
6.2 Typy rodzin zastępczych
6.3 Integracja i wsparcie dzieci i rodzin zastępczych
6.4 Wspieranie rodzin zastępczych w relacjach z rodzinami biologicznymi

7. Pomoc dla usamodzielnianych wychowanków
7.1 Pomoc pieniężna na usamodzielnienie
7.2 Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki
7.3 Pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu
chronionym
7.4 Pomoc w uzyskaniu zatrudnienia
7.5 Pomoc na zagospodarowanie
7.6 Praca socjalna z usamodzielniającym się wychowankiem

8. Postępowanie w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży
8.1 Niepokojące sygnały
8.2 Demoralizacja
8.3 Uzależnienia
8.4 Przemoc fizyczna, psychiczna, na tle seksualnym
8.5 Prawne następstwa zaniechania udzielenia pomocy

9. Profilaktyka
9.1 Współpraca ze środowiskiem lokalnym
9.2 Zespoły interdyscyplinarne
9.3 Poradnie
9.4 Poradnictwo
9.5 Przykłady projektów profilaktycznych

Więcej na ten temat na stronie Verlag Dashofer...