dps.pl home O serwisie www.dps.pl Prezentacja Domu Pomocy Spolecznej
       
Domy Pomocy Spolecznej prawo organizacje radar mieszkańcy recenzje oferty świat extra
 

 

Pomniejszenie podatku – wpłata na rzecz organizacji pożytku publicznego

(źródło: podatki.pl, DPS Forum 6.04.2004)

 

Od 01.01.2004 r. podatnicy uzyskali możliwość decydowania o losie niewielkiej części swojego podatku dochodowego.

Każdy, kto wpłaci darowiznę na rzecz organizacji pożytku publicznego działającą na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego, może zmniejszyć swój podatek należny, wskazany w zeznaniu rocznym.

Zmniejszenie nie może jednak wynosić więcej niż 1% podatku należnego, wykazanego w zeznaniu (i nie może oczywiście przekroczyć kwoty dokonanej wpłaty).

Istnieją jednak pewne ograniczenia.

Po pierwsze – wpłaty należy dokonać w ściśle określonym w ustawie czasie: od dnia 1 stycznia roku podatkowego, w którym składane jest zeznanie, do dnia złożenia tego zeznania, nie później jednak niż do dnia upływu terminu określonego dla złożenia zeznania (co oznacza przy obecnych terminach rozliczania okres pomiędzy 1 stycznia a 30 kwietnia).

Po drugie – zmniejszenie nie dotyczy wpłat na rzecz organizacji pożytku publicznego prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

Wpłata musi być odpowiednio udokumentowana.

Wystarczającym dokumentem jest dowód wpłaty na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego, z którego w szczególności wynika: imię i nazwisko oraz adres wpłacającego, kwota dokonanej wpłaty i nazwa organizacji pożytku publicznego, na rzecz której dokonana została wpłata.

Dodatkowym warunkiem jest, aby kwota wpłaty nie została odliczona od dochodu na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o pdof (stara ulga na darowiznę) oraz od przychodu lub podatku na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Przy obliczaniu kwoty pomniejszenia pomija się końcówki wyrażone w groszach.

Przykład:

Podatnik wykazał w zeznaniu rocznym należny podatek do zapłaty w wysokości 12810 zł. 1% z tej kwoty to 128 zł 10 gr. Maksymalna kwota zmniejszenia podatku z tytułu wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego wyniesie 128 zł.


Listę zarejestrowanych organizacji pożytku publicznego można znaleźć na stronie: http://www.bazy.ngo.pl/szukaj_opp.asp© I-business group 2000
Webmaster