dps.pl home O serwisie www.dps.pl Prezentacja Domu Pomocy Spolecznej
       
Domy Pomocy Spolecznej prawo organizacje radar mieszkańcy recenzje oferty świat extra
 


Podyskutuj na ten temat:

 

Kto jest upoważniony do przeprowadzenia szkoleń bhp

(omówienie MGiP, 08.2004)

 

Departament Warunków Pracy informuje, że przepisami upoważniającymi określone jednostki organizacyjne do prowadzenia szkoleń z zakresu bhp są przepisy rozdziału 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.). Przepisy te określają zarówno rodzaje jednostek organizacyjnych, jak i wymagania stawiane im.

Jednostkami organizacyjnymi, które mogą prowadzić działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na zlecenie pracodawców są w szczególności:

  • ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr,
  • placówki naukowe i naukowo-badawcze,
  • inne jednostki organizacyjne, które uzyskały wpis do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek,
  • jednostki prowadzące działalność szkoleniową, nie obejmującą prowadzenia szkoły lub placówki, na zasadach określonych w przepisach o działalności gospodarczej; jednostki prowadzące taką działalność nie muszą uzyskiwać wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego (wpis taki jest konieczny, gdy określona jednostka prowadzi szkołę lub placówkę zajmującą się działalnością szkoleniową w dziedzinie bhp).

Zgodnie z § 2 pkt 3 ww. rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej, pracodawcy oraz jednostki prowadzące działalność szkoleniową w zakresie bhp zobowiązani są zapewnić wykładowców o wysokich kwalifikacjach. Osoby fizyczne prowadzące taką działalność szkoleniową powinny prezentować również wysokie kwalifikacje z dziedziny bhp.

Wykładowca powinien zatem posiadać m.in. ukończone aktualne szkolenie w dziedzinie bhp, którego zakres i poziom są wystarczające do prowadzenia wykładów zgodnie z programem szkolenia. Istotne są również umiejętności dydaktyczne wykładowcy zapewniające efektywność szkolenia.

Prowadzenie szkolenia okresowego można zlecić własnemu pracownikowi – inspektorowi do spraw bhp wykonującemu zadania służby bhp (poza wymienionymi w § 1 ust. 2 ww. rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej). Musi on jednak posiadać określone kwalifikacje. Pracodawca powinien mieć przeświadczenie, że pracownik służby bhp posiada przygotowanie w zakresie wiedzy merytorycznej oraz umiejętności jej przekazywania w sposób zapewniający efektywność szkolenia.

Jeśli pracownik służby bhp podejmie się prowadzenia wykładów w ramach szkolenia w dziedzinie bhp – wówczas za te czynności (nie należące do jego obowiązków w rozumieniu § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz. U. Nr 109, poz. 704) powinien otrzymać odrębne wynagrodzenie w wysokości ustalonej w umowie dotyczącej szkolenia, zawartej między stronami.© I-business group 2000
Webmaster