dps.pl home O serwisie www.dps.pl Prezentacja Domu Pomocy Spolecznej
       
Domy Pomocy Spolecznej prawo organizacje radar mieszkańcy recenzje oferty świat extra
 

 

pobierz omówione w tekście wzory druków

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska i sposobu ich przedstawiania

(Dz.U. Nr 100, poz. 920 z 5 lipca 2002 r.)

(DPS Forum, 28.07.2002) )

 

Na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarządza się co następuje:

§ 1.

1. Określa się wzory wykazów zawierających dane o zakresie korzystania ze środowiska i sposób ich przedstawiania, które prowadzi się w formie pisemnej, w układzie tabelarycznym.
2. Wzory, o których mowa w ust. 1, są określone w załącznikach do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

Wzór wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska zawiera załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3.

Wzór wykazu zawierającego informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości, zawiera załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4.

Wzór wykazu zawierającego informacje o ilości i jakości pobranej wody podziemnej, wody powierzchniowej i morskich wód wewnętrznych, zawiera załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 5.

Wzór wykazu zawierającego informacje o ilości, stanie i składzie wprowadzanych ścieków do wód lub do ziemi, oraz o wielkości, rodzaju i sposobie zagospodarowania terenu, z którego odprowadzane są ujęte w systemy kanalizacyjne wody opadowe lub roztopowe wprowadzane do wód lub do ziemi, zawiera załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 6.

Wzór wykazu zawierającego informacje o umieszczonych odpadach na składowisku, zawiera załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 7.

1. Wykaz przedkłada się właściwemu organowi w formie pisemnej.
2. Jeżeli podmiot korzystający ze środowiska ma taką możliwość, wykaz powinien przedłożyć także w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.

§ 8.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu.


MINISTER ŚRODOWISKA
(-)
Stanisław Żelichowski

pobierz omówione w tekście wzory druków© I-business group 2000
Webmaster