dps.pl home O serwisie www.dps.pl Prezentacja Domu Pomocy Spolecznej
       
Domy Pomocy Spolecznej prawo organizacje radar mieszkańcy recenzje oferty świat extra
 


Podyskutuj na ten temat:

 

Projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (komunikat z posiedzenia RM)

(aut. MGPiPS 27.11.2003; DPS Forum 8.12.2003)

 

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Celem nowelizacji jest zracjonalizowanie wydatków, w związku z trudną sytuacją finansów publicznych i koniecznością ograniczenia deficytu budżetowego. W dokumencie zaproponowano zmiany polegające m.in. na:

  • dodaniu warunku, żeby osoba niepełnosprawna, która prowadzi działalność gospodarczą albo własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne i może otrzymać ze środków PFRON dofinansowanie (do wysokości 50 procent) oprocentowania kredytu bankowego, zaciągniętego na kontynuowanie tej działalności, nie osiągnęła wieku emerytalnego.
  • doprecyzowaniu przepisów dotyczących dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.
  • wprowadzeniu zasady, że każde zbycie środka trwałego, zakupionego ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, powodowałoby powstanie obowiązku wpłacenia na ten fundusz środków pochodzących z jego sprzedaży w części niezamortyzowanej.
  • zapewnieniu spójności nowelizacji z przepisami ustawy z 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej. Zgodnie z tą ustawą, do zadań realizowanych przez samorząd województwa należy opracowywanie i realizacja wojewódzkiej strategii integracji i polityki społecznej, obejmującej m.in. programy wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych. Zaś do zadań, realizowanych przez powiat, należy opracowanie i realizacja powiatowej strategii integracji i polityki społecznej, obejmującej m.in. programy wspierania osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.
  • umożliwieniu dofinansowania ze środków PFRON projektów realizowanych przy wsparciu środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz innych środków UE, przeznaczonych na realizację inicjatyw wspólnotowych.
  • wprowadzeniu możliwości częściowego finansowania ze środków PFRON zadania, polegającego na udzielaniu pracodawcom dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, w pierwszym roku realizacji tego zadania. Rozwiązanie to jest konsekwencją zaproponowanej w projekcie ustawy budżetowej na 2004 r. wielkości dotacji (750 mln zł) dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Szacuje się, że przedstawione w projekcie rozwiązania, spowodują ograniczenie wydatków budżetu państwa na dotacje dla PFRON z około 1.500 mln do 750 mln zł w roku przyszłym.

Zaproponowano, aby nowelizacja ustawy weszła w życie 1 stycznia 2004 roku.

źródło: http://www.mpips.gov.pl

 © I-business group 2000
Webmaster