dps.pl home O serwisie www.dps.pl Prezentacja Domu Pomocy Spolecznej
       
Domy Pomocy Spolecznej prawo organizacje radar mieszkańcy recenzje oferty świat extra
 

 

 

Projekt przebudowy świadczeń rodzinnych -
Nowy zasiłek rodzinny

(Informacja MPiPS z września 2002 r.)

 

W resorcie pracy trwają prace nad ujednoliceniem systemu świadczeń rodzinnych. Projekt znajduje się w uzgodnieniach międzyresortowych.
Zgodnie z projektem celem obligatoryjnych świadczeń rodzinnych jest wspieranie rodziny w realizacji jej funkcji opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej. Przyznawane będą w oparciu o kryterium dochodowe, bez konieczności wywiadu środowiskowego.

Przy wyznaczaniu kryterium uprawniającego do świadczeń rodzinnych MPiPS wykorzystuje wyniki badań normatywnych związanych z progiem wsparcia dochodowego rodzin przeprowadzonych przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Określenie poziomu tego kryterium zapewnia spożycie żywności na poziomie gwarantującym potrzeby rozwojowe dzieci, pozwala utrzymać dostateczne warunki mieszkaniowe, zapewnić partycypację dzieci w procesie edukacji, sprzyja integracji dzieci i rodziców ze społeczeństwem. Kryterium podstawowe ustalone zostało na bazie kosztów utrzymania rodziny pełnej czteroosobowej, podwyższone - ustalone na bazie kosztów utrzymania rodziny niepełnej dwuosobowej; będzie on odnoszony do osób samotnie wychowujących dziecko niepełnosprawne.

System świadczeń rodzinnych tworzony jest jako system pozaubezpieczeniowych świadczeń społecznych, finansowanych ze środków budżetu państwa.
W wysokości podstawowej zasiłek rodzinny przysługiwać będzie na każde dziecko do ukończenia przez nie szkoły średniej, maksymalnie do 20 roku życia lub do ukończenia 24 roku życia, jeżeli jest ono niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym i uczy się w szkole.

Wysokość zasiłku rodzinnego będzie zróżnicowana w zależności od wieku dziecka. Osoba uprawniona do świadczenia w podstawowej wysokości otrzyma zwiększenie zasiłku rodzinnego z tytułu:

  • urodzenia dziecka (wysokość zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka jest jednakowa dla wszystkich osób spełniających kryterium dochodowe),
  • niepełnosprawności dziecka,
  • rezygnacji z pracy w celu wychowywania dziecka niepełnosprawnego
  • korzystania z urlopu wychowawczego, nie dłużej niż przez dwa lata, a w przypadku wychowywania dziecka trzeciego i każdego następnęgo - nie dłużej niż przez trzy lata,
  • rozpoczęcia roku szkolnego - raz na rok,
  • podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania - przez 10 miesięcy w roku,
  • utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych przez osobę samotnie wychowującą dziecko w wieku do lat 6, nie dłużej niż przez 3 lata, pod warunkiem posiadania statusu bezrobotnego,
  • niemożności wyegzekwowania należnych alimentów.

Nowy zasiłek pielęgnacyjny przysługiwać będzie jako świadczenie osobiste jedynie osobom posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, bez względu na dochód rodziny oraz bez względu na wiek.


Zgodnie z projektem Fundusz Alimentacyjny zostanie włączony do Funduszu Świadczeń Pozaubezpieczeniowych, z którego wypłacane będą świadczenia rodzinne - w tym również z tytułu niemożności wyegzekwowania alimentów.© I-business group 2000
Webmaster