dps.pl home O serwisie www.dps.pl Prezentacja Domu Pomocy Spolecznej
       
Domy Pomocy Spolecznej prawo organizacje radar mieszkańcy recenzje oferty świat extra
 

 

Wymagania dotyczące ośrodków adopcyjno - opiekuńczych
interpretacja

(materiał nadesłany - Biuletyn MPiPS nr 84, adres http://www.mpips.gov.pl, 12.11.2001)

 

Rozporządzenie ministra pracy określa, kto może prowadzić niepubliczne ośrodki adopcyjno - opiekuńcze oraz kwalifikacje osób zatrudnionych w ośrodkach publicznych i niepublicznych.

29 października weszło w życie rozporządzenie ministra pracy w sprawie podmiotów uprawnionych do zakładania i prowadzenia niepublicznych ośrodków adopcyjno - opiekuńczych oraz stażu pracy i kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w publicznych i niepublicznych ośrodkach adopcyjno -opiekuńczych, a także warunków lokalowych, jakimi powinny dysponować te ośrodki (Dz. U. z 2001r. Nr 118, poz. 1266.)

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej ośrodek adopcyjno - opiekuńczy prowadzi działalność diagnostyczno - konsultacyjną, w celu pozyskiwania, szkolenia i kwalifikowania osób, które chcą prowadzić rodzinną opiekę zastępczą. Ośrodek ma również za zadanie wspieranie pomocą psychologiczną i pedagogiczną rodzin zastępczych oraz rodziców naturalnych, dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych (art.33ł ust.1 ustawy ).
Ośrodki te dzielą się na publiczne - prowadzone przez powiat i niepubliczne prowadzone na zlecenie powiatu przez inne instytucje (np. stowarzyszenia, fundacje , kościoły).


Zgodnie z rozporządzeniem niepubliczne ośrodki adopcyjno - opiekuńcze mogą być zakładane i prowadzone przez stowarzyszenia i fundacje, zarejestrowane i działające w Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli ich statuty przewidują udzielanie pomocy dzieciom i rodzinie. Również przez kościoły i inne związki wyznaniowe, działające i zarejestrowane w Polsce, o uregulowanej sytuacji prawnej, których statuty przewidują udzielanie pomocy dzieciom i rodzinie.
Osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych wymienionych wyżej mogą prowadzić takie ośrodki, jeżeli ich dotychczasowa działalność charytatywna czy opiekuńcza daje gwarancję należytego wykonywania zadań ośrodka.

Dyrektorem publicznego i niepublicznego ośrodka adopcyjno - opiekuńczego może być osoba, która ma ukończone studia magisterskie pedagogiczne lub psychologiczne albo na innym kierunku i ukończone studia podyplomowe w zakresie psychologii lub pedagogiki. Powinna też posiadać specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej i co najmniej trzyletni staż pracy w instytucjach, których zakres działania obejmuje opiekę nad dzieckiem lub pracę z rodziną.


Osoby zatrudnione w wymienionych wyżej ośrodkach powinny posiadać ukończone studia magisterskie na kierunkach psychologia pedagogika, socjologia, prawo, politologia (w zakresie pracy socjalnej) lub studia wyższe na kierunku lekarskim. Ponadto co najmniej roczny staż pracy z dziećmi w instytucjach, których zakres działania obejmuje opiekę nad dzieckiem lub pracę z rodziną z wyjątkiem osób po studiach magisterskich prawniczych lub z kierunków lekarskich.


Osoby zatrudnione w ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, nie posiadające wymaganego wykształcenia, powinny je uzupełnić do 31 grudnia 2005 r.


Podmioty prowadzący publiczne i niepubliczne ośrodki mają obowiązek zapewnić odpowiednie warunki lokalowe tzn. co najmniej dwa pomieszczenia do prowadzenia terapii rodzinnej oraz spotkań z osobami zgłaszającymi gotowość przysposobienia dziecka (jeśli te warunki nie są obecnie spełnione, musi to nastąpić do końca 2006 r.)

 © I-business group 2000
Webmaster