dps.pl home O serwisie www.dps.pl Prezentacja Domu Pomocy Spolecznej
       
Domy Pomocy Spolecznej prawo organizacje radar mieszkańcy recenzje oferty świat extra
 

 

Palenie tytoniu w miejscu pracy - interpretacja

(materiał nadesłany - Biuletyn MPiPS nr 66, adres http://www.mpips.gov.pl )

 

Obowiązująca od 1 stycznia br. nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 96, poz 1107) zezwala na palenie tytoniu jedynie w wyodrębnionych i odpowiednio na ten cel przygotowanych pomieszczeniach. Zapis ten dotyczy zakładów opieki zdrowotnej, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz pomieszczeń zakładów pracy i innych obiektów użyteczności publicznej.

Za przygotowanie takich miejsc odpowiedzialny jest właściciel lub użytkownik budynku. Ustawa przed nowelizacją nakładała jedynie obowiązek wyznaczenia miejsc, a nie odrębnych pomieszczeń przeznaczonych do palenia tytoniu. Pracodawca mógł zatem przeznaczyć na ten cel część ogólnie dostępnego pomieszczenia, na przykład korytarza. Obecnie nie jest to możliwe.

Warunki, jakie powinno spełniać pomieszczenie przeznaczone na palarnię reguluje rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej w prawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844). Stanowi ono m.in., że palarnie powinny być usytuowane w sposób nie narażający osób niepalących na wdychanie dymu tytoniowego.

 © I-business group 2000
Webmaster