dps.pl home O serwisie www.dps.pl Prezentacja Domu Pomocy Spolecznej
       
Domy Pomocy Spolecznej prawo organizacje radar mieszkańcy recenzje oferty świat extra
 


Podyskutuj na ten temat:

 

Lepszy dochód z pracy aniżeli renta - propozycje POPON

(Gazeta Prawna/ POPON 19.08.2004; DPS Forum 20.08.2004)

 

Uzależnienie wysokości rent pobieranych przez osoby niepełnosprawne od wysokości dochodów osiąganych z pracy to kolejna nowatorska propozycja Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Troską zarówno rządu, jak i pracodawców jest to, aby stopniowo zwiększała się liczba osób niepełnosprawnych, które utrzymują się z dochodów z pracy, a nie z groszowych rent. Ideałem byłoby osiągnięcie 40-proc. wskaźnika zatrudnienia tych osób w 2010 r. Aby tak się stało, trzeba koniecznie zwiększyć wydatki na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych. O ile, począwszy od 1996 r., wydatki na świadczenia z tytułu niepełnosprawności utrzymują się mniej więcej na tym samym poziomie (od 3,9 proc. PBK w 1996 r. do 3,6 proc. w 2002 r.), o tyle środki przeznaczane na wspieranie zatrudnienia maleją z roku na rok (od 03 proc. w 1996 r. do 0,1 proc. w 2002 r.). Pracodawcy osób niepełnosprawnych proponują całkiem nowe wyjście z tej sytuacji.

Ich zdaniem w ustawie o emeryturach i rentach z FUS należy zamieścić mechanizm polegający na tym, aby nowe renty przyznawane były na czas określony. Świadczenia już przyznane powinny zostać zweryfikowane i, o ile pozwoli na to stan zdrowia danej osoby niepełnosprawnej, przekształcone w renty szkoleniowe na okres 18 miesięcy. W tym czasie osoba niepełnosprawna, po konsultacji u doradcy zawodowego w urzędzie pracy, byłaby zobowiązana do kształcenia się w jednym z trzech wskazanych przez doradcę kierunku. Jeżeli po zakończeniu szkolenia odrzuciłaby trzy przedstawione jej przez powiatowy urząd pracy oferty zatrudnienia, to straciłaby na 18 miesięcy prawo do zasiłku dla bezrobotnych, renty szkoleniowej i renty z tytułu niezdolności do pracy.

Zaproponowany przez POPON program "Praca za rentę" zakłada zmniejszanie wysokości renty proporcjonalnie do zwiększającego się dochodu z pracy, aż do zawieszenia pobierania tego świadczenia na czas pozostawania w zatrudnieniu (bez względu na jego formę) przy osiąganiu wynagrodzenia w wysokości 1300 zł. Wysokość pobieranej renty w przypadku dochodów osiąganych z pracy przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Wysokość renty w przypadku dochodów osiąganych z pracy

wynagrodzenia (w zł) Wysokość wynagrodzenia dotychczasowej renty (w proc.)
1300 i więcej 0
1100-1299 10
900-1099 20
800-899 30

Źródło: POPON

Autorzy tej koncepcji są zdania, że efektem wprowadzenia proponowanego rozwiązania będzie nie tylko wzrost wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych z około 17,3 proc. w tym roku do 40 proc. w 2010 r., zwiększenie poziomu ich wynagrodzeń (do minimum 1300 zł miesięcznie), ale przyniesie ono również oszczędności w budżecie państwa w systemie rentowym, które w latach 2005 – 2010 przedstawia tabela 2.

Tabela 2. Oszczędności dla budżetu państwa w latach 2005-2010

Rok Oszczędności (w mld zł)
2005 0,674
2006 1,617
2007 2,699
2008 4,046
2009 6,471
2010 9,436

Źródło: POPON© I-business group 2000
Webmaster