dps.pl home O serwisie www.dps.pl Prezentacja Domu Pomocy Spolecznej
       
Domy Pomocy Spolecznej prawo organizacje radar mieszkańcy recenzje oferty świat extra
 


Podyskutuj na ten temat:

 

Pożyczki dla niepełnosprawnych (PFRON) - omówienie

(aut. Marzena Jurczewska, Gazeta Prawna 12.01.2006; dps.pl 27.01.2006)

 

POMOC ZE ŚRODKÓW PFRON

Osoba niepełnosprawna może otrzymać jednorazową pożyczkę z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej. W określonych przypadkach pożyczka może zostać umorzona.

Pożyczkę może otrzymać osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy, jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu. Pożyczki udziela starosta ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy zawartej z pożyczkobiorcą (art. 12 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Jej wysokość nie przekracza trzydziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, oprocentowanie wynosi 5 proc. kwoty pożyczki, a maksymalny okres spłaty 4 lata.

Cel pożyczki

Pożyczka może być udzielona na rozpoczęcie działalności:

  • wytwórczej, budowlanej, handlowej i usługowej (w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej),
  • rolniczej (w rozumieniu podatku dochodowego od osób fizycznych lub rozszerzenie tej działalności o rodzaj dotychczas nieprowadzony),
  • polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, bez względu na formę jej prowadzenia.

Pożyczka może być udzielona na podjęcie działalności po raz pierwszy lub na ponowne jej rozpoczęcie, jeżeli od dnia wykreślenia wpisu o działalności z ewidencji albo cofnięcia koncesji (dotyczy to działalności gospodarczej), lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego z tytułu prowadzenia działalności rolniczej, lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, upłynęło co najmniej pół roku. Przyszły przedsiębiorca może ją otrzymać tylko raz oraz pod warunkiem, że nie korzysta aktualnie z pożyczki udzielonej z Funduszu Pracy.

Pożyczka udzielana osobom niepełnosprawnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest realizowana w ramach pomocy de minimis (rozporządzenie Komisji (WE) nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis; Dz.Urz. WE L 10 z 13 stycznia 2001 r.).

Osoba niepełnosprawna może uzyskać taką pomoc, jeżeli wartość brutto pożyczki łącznie z wartością innej pomocy de minimis, otrzymanej przez nią w okresie 3 kolejnych lat poprzedzających dzień uzyskania planowanej pomocy, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 100 tys. euro (par. 1a i 1c rozporządzenia z dnia 22 maja 1998 r.).

Umowa pożyczki

Pożyczka udzielana jest na wniosek osoby uprawnionej na podstawie pisemnej umowy zawartej ze starostą. Strony ustalają w niej warunki udzielenia i spłaty pożyczki, wysokość oprocentowania oraz plan spłat. Umowę zawiera się w formie pisemnej. Zmiana jakiegokolwiek warunku umowy wymaga aneksu w formie pisemnej i może być dokonana na wniosek każdej ze stron. Umowa pożyczki powinna również przewidywać możliwość jej umorzenia do wysokości 50 proc. pod warunkiem prowadzenia działalności przez okres co najmniej 24 miesięcy i spełnienia pozostałych warunków umowy. Kwota umorzenia pożyczki nie może przekroczyć w dniu jej umorzenia niespłaconej części pożyczki.

Spłatę pożyczki rozkłada się na nie więcej niż 48 miesięcznych rat. Raty ustala się w wysokości umożliwiającej pożyczkobiorcy spłatę 50 proc. udzielonej pożyczki w okresie 24 miesięcy prowadzenia przez niego działalności gospodarczej. Oprocentowanie pożyczki wynosi 5 proc. udzielonej kwoty za cały okres spłaty.

Umowa powinna przewidywać możliwość jej wypowiedzenia w przypadku niedotrzymania nawet jednego z jej ustaleń. W takim przypadku zwrot niespłaconej pożyczki powinien nastąpić w terminie nie dłuższym niż 90 dni od daty wypowiedzenia umowy:

  • wraz z należnymi odsetkami w przypadkach niezawinionych przez pożyczkobiorcę,
  • wraz z odsetkami w wysokości 15 proc., jeżeli starosta stwierdzi niewłaściwe realizowanie umowy z winy pożyczkobiorcy, przede wszystkim przeznaczenie pożyczki na inne niż określone w umowie cele.

W umowie można ustalić, że pożyczka będzie wypłacana w transzach oraz uzależnić uruchomienie kolejnych transz od rozliczenia się pożyczkobiorcy z wykorzystania dotychczas otrzymanych środków.

Umorzenie pożyczki

Starosta umarza, na wniosek osoby niepełnosprawnej, pożyczkę do wysokości 50 proc., pod warunkiem że prowadziła ona działalność gospodarczą lub rolniczą przez co najmniej 24 miesiące i spełniła pozostałe warunki umowy (art. 12 ust. 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Kwota umorzenia pożyczki nie może przekroczyć w dniu jej umorzenia niespłaconej części pożyczki (par. 8 ust. 1 rozporządzenia z dnia 22 maja 1998 r.).

Jeżeli pożyczka stała się wymagalna, czyli minął termin jej spłaty, a dłużnik znajduje się w trudnej sytuacji materialnej lub losowej i złoży odpowiedni wniosek, starosta może odroczyć termin spłaty pożyczki, rozłożyć jej spłatę na raty albo umorzyć jej spłatę w części lub w całości. Umorzeniu podlegają również odsetki, jakie przysługiwałyby od umorzonej kwoty.

RADZIMY

Jeżeli spłaciłeś pożyczkę albo została ona w całości umorzona, możesz otrzymać ze środków PFRON dofinansowanie do wysokości 50 proc. oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności gospodarczej albo prowadzenie gospodarstwa rolnego (własnego lub dzierżawionego).

Złożenie wniosku o umorzenie pożyczki nie zwalnia z obowiązków wynikających z umowy, a przede wszystkim z kontynuowania działalności i wpłat kolejnych rat.

W przypadku niedotrzymania przez starostę terminu wydania decyzji w sprawie umorzenia pożyczki (30 dni od dnia złożenia wniosku), następuje zawieszenie wpłat kolejnych rat do czasu otrzymania decyzji.

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123, poz. 776 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 22 maja 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania, oprocentowania, spłaty, rozkładania na raty i umarzania pożyczek dla osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 67, poz. 439 z późn. zm.).


© I-business group 2000
Webmaster