dps.pl home O serwisie www.dps.pl Prezentacja Domu Pomocy Spolecznej
       
Domy Pomocy Spolecznej prawo organizacje radar mieszkańcy recenzje oferty świat extra
 


Podyskutuj na ten temat:

 

Jak pozyskać pieniądze na prowadzenie ośrodków pomocy społecznej - omówienie

(aut. Andrzej Okrasiński, Gazeta Prawna 11.01.2006; dps.pl 27.01.2006)

 

We wszystkich projektach, także realizowanych przez samorządy, na rzecz ośrodków pomocy społecznej, w ramach programu rozwoju zasobów ludzkich można liczyć na dofinansowanie blisko 99 proc. całkowitych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Najniższa wartość projektu wynosi 15 000 euro. W przypadku przedsięwzięć związanych z integracją niepełnosprawnych jest to 25 000 euro. Udziałem własnym samorządu może być np. praca urzędnika przy realizacji projektu czy też użyczenie sal urzędu gminy na potrzeby szkolenia lub doradztwa.

Sektorowy Program Operacyjny – Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) jest finansowany w 75 proc. przez Europejski Fundusz Społeczny i w 25 proc. przez budżet państwa. Korzystnym rozwiązaniem tego programu jest zasada udzielania dotacji z góry, ale transzami. Ośrodek pomocy społecznej, jako beneficjent wyłoniony w konkursie, otrzymuje dofinansowanie nie po zrealizowaniu projektu, ale przed jego realizacją.

Mimo korzyści, wielu samorządowców gminnych nie jest świadomych, że środki pomocowe są także adresowane do ośrodków pomocy społecznej. W ub.r. ośrodki te złożyły tylko 48 wniosków o dofinansowanie różnych projektów. Zakwalifikowało się tylko 14, na łączną sumę prawie 6 mln zł.

W związku z tym OPS-y nie tylko powinny być nastawione na wypłaty świadczeń i zasiłków, ale także aktywnie działać z samorządem gminnym na rzecz pozyskania dotacji unijnych na prowadzenie wszelkiego rodzaju kampanii i projektów aktywizacji zawodowej osób mało aktywnych. Pozyskiwane środki pomocowe mogą przeznaczać zarówno na pracę z podopiecznymi, jak i na podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się pomocą społeczną.

SŁOWNICZEK

AUDYT – ocena funkcjonowania sporządzona przez niezależną instytucję w zakresie gospodarności, celowości i rzetelności działania. Może on być sporządzony w celu oceny, czy odbiorca dotacji rzetelnie gospodaruje powierzone mu pieniądze w ramach dotacji.

INSTYTUCJA NON PROFIT – instytucja lub organizacja działająca nie dla zysku. Jeżeli prowadzi działalność gospodarczą, to tylko dla pokrycia ponoszonych kosztów statutowych.

PARTNERSTWO – włączenie w proces tworzenia projektu i później w proces realizacji tego projektu partnerów społecznych, także prywatnych, na szczeblu regionalnym, którzy pomagają w realizacji celów i zadań wynikających z projektu. Mogą to być instytucje i różne organizacje, urzędy, pracodawcy.

Dobre projekty

Dla przykładu, OPS z warszawskich Bielan ze środków pomocowych Unii Europejskiej realizuje program integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem tego projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa, zwiększenie szans na podjęcie pracy i usamodzielnienie się osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dotyczy to szczególnie osób, które są przez długi czas bezrobotne i uzależnione od alkoholu. Projektem tym jest objętych około 100 mieszkańców Bielan.

Finansowanie ośrodków albo domów opieki społecznej jest obowiązkiem gminy, na terenie której te ośrodki prowadzą działalność gospodarczą.

Jak to robią inni

Z kolei odpowiednik naszego Ośrodka Pomocy Społecznej z południowo-wschodniej Finlandii, z gminy Juva, stworzył nowy model wsparcia bezrobotnych oparty na sieciach usług dla klientów. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach EFS. Projekt był skierowany do długotrwale bezrobotnych i do młodzieży z terenów wiejskich, która nie widziała dla siebie możliwości zdobycia pracy. Celem programu było znalezienie pracy lub umożliwienie edukacji dla 290 osób.

Większość z tej grupy cierpi z powodu choroby, także psychicznej. Partnerami tego projektu byli pracodawcy, lokalne organizacje pozarządowe, przychodnia zdrowia, szkoły i centra kształcenia ustawicznego. Przez co najmniej kilka tygodni każdy z uczestników programu miał doradcę, który pomógł przetrwać trudny okres adaptacyjny. Z grupy 290 osób aż 35 proc. uczestników znalazło zatrudnienie, około 40 proc. korzysta z tzw. subsydiowanego zatrudnienia, około 22 proc. kontynuuje edukację.

Pozostała część (3 proc.) pobiera zasiłek albo nie ukończyła programu oferowanego przez projekt. Projekt w drugim etapie zostanie poszerzony o tzw. przedsiębiorczość społeczną. Więcej informacji o projekcie można otrzymać za pośrednictwem poczty mailowej: ritva.malinen-purkkinen@mol.fin.

Na co można otrzymać pieniądze

Polskie gminy mogą otrzymać dofinansowanie na realizację wielu projektów na terenie działania jednego albo kilku ośrodków pomocy społecznej. Wniosek może składać urząd gminy albo sam ośrodek.

Dotacje otrzymać można na np. zorganizowanie warsztatów obejmujących diagnozowanie potencjału zawodowego osób z grup szczególnego ryzyka, np. uzależnionych od alkoholu, narkotyków, będących bez pracy przez długi czas lub osób w wieku przedemerytalnym, z regionów zaniedbanych inwestycyjnie.

Pieniądze z Sektorowego Programu Operacyjnego – Rozwój Zasobów Ludzkich przeznaczane są także na szkolenie grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, w celu wykształcenia u nich umiejętności poradzenia sobie z problemami życiowymi i w celu zwiększenia samodzielności. Subsydiowane jest zatrudnianie bezrobotnych będących bez pracy powyżej 24 miesięcy.

Współfinansowane jest także tworzenie i działalność Centrów Integracji Społecznej (CIS). Działalność tych centrów powinna być skierowana na osoby zagrożone marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Dotyczy to w szczególności osób z byłych terenów pegeerowskich, z obszarów wielkoprzemysłowych, gdzie zlikwidowano wielkie zakłady pracy i pozostawiono byłych pracowników samych sobie, bez żadnego wsparcia osłonowego.

Ośrodki pomocy społecznej mogą otrzymać również pomoc w postaci dofinansowania szkolenia swoich pracowników w dziedzinie świadczenia pomocy społecznej. Gminy z kolei mogą pozyskać pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego na organizowanie szkoleń skierowanych tylko do kobiet, w tym na poradnictwo zawodowe.

We wszystkich wymienionych przypadkach w ramach działania terminy konkursów (także składania wniosków) są ogłaszane dwa razy w roku, do 30 września 2006 r. Wnioski przyjmuje Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Gospodarki i Pracy.

Integracja zawodowa niepełnosprawnych

Samorządy gminne mogą otrzymać dofinansowanie na prowadzenie przez OPS-y wszelkiego rodzaju działań związanych z integracją zawodową osób niepełnosprawnych. Wnioski w tym przypadku należy kierować do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, do końca września 2006 r. Pieniądze można otrzymać na doradztwo i poradnictwo zwiększające szanse uzyskania pracy przez osoby niepełnosprawne.

Wspierane jest także rozwijanie wszelkiego rodzaju programów szkoleniowych, służących tworzeniu nowych miejsc pracy dla osób mniej sprawnych zawodowo. Subsydiowane są staże pracy, przystosowanie stanowisk pracy oraz dla organizacji non profit które oferują usługi wspierające przechodzenie osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy. Wsparcie finansowe przeznaczane jest także na część wynagrodzenia przy zatrudnianiu osób mniej aktywnych na regionalnym rynku pracy.

Najczęstsze błędy

Najczęściej popełniane błędy przy składaniu wniosków:

  • niestosowanie obowiązującego formularza,
  • składanie wniosku po wyznaczonym terminie,
  • nieudzielanie odpowiedzi na wszystkie pytania, niedołączenie wszystkich wymaganych załączników,
  • złożenie wniosku przez nieuprawnionego beneficjenta lub złożenie podpisów przez nieuprawnioną osobę.

Jaki wniosek ma szansę

Przede wszystkim koszty przedsięwzięcia, które wnioskujący o pomoc przedstawia, muszą być kwalifikowane. Są to koszty, które faktycznie beneficjent (samorząd) programu ponosi przy realizacji projektu. Do takich kosztów można zaliczyć m.in. wynagrodzenie personelu wraz z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenia społeczne, koszty delegacji. A także koszty amortyzacji lub leasingu sprzętu, wydatki związane z wynajmem i udostępnieniem pomieszczeń. Kosztami tymi są także: wydatki związane z zakupem i ubezpieczeniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego, związane z tworzeniem specjalistycznego oprogramowania.

W opisie projektu powinny ponadto być uwidocznione wydatki związane z audytem, poniesione na badania, analizy i ekspertyzy. Projektodawca powinien wyszczególnić wydatki związane z dostosowywaniem pomieszczeń do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

Kosztem jest subsydiowanie wynagrodzeń osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub zagrożonych alkoholizmem. Za kwalifikowane uznaje się wydatki administracyjne np.: wydatki na marketing i rekrutacje uczestników, na doradztwo prawne związane bezpośrednio z realizacją projektu, w tym opłaty notarialne oraz wydatki związane z prowadzeniem dokumentacji.

Za koszty kwalifikowane uznane zostaną także wszelkiego rodzaju dodatki szkoleniowe, stypendia przyznawane w ramach organizowania staży przygotowujących do zawodu. Można także zaliczyć do tych kosztów dotacje na tworzenie przez gminę lub samodzielnie przez OPS-y miejsc pracy i jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Wniosek o dofinansowanie, jak i sam opis projektu musi być napisany jasnym i precyzyjnym językiem.

Projekt powinien wskazywać ściśle określoną grupę odbiorców, tj. ostatecznych odbiorców projektu, np. osób, które przez długi czas są bez pracy. Zadania powinny być w miarę możliwości udokumentowane i przygotowane przez wszystkich partnerów danego projektu. Trzeba określić odpowiedzialność wykonawców i sposób realizacji celów postawionych przez samych autorów sporządzanego wniosku. Reguły zarządzania muszą być klarowne, nie może być pomieszania kompetencji.

Doradztwo przy ubieganiu się o dotacje

Od roku działa Sieć Regionalnych Ośrodków Szkoleniowych (ROSzEFS). Adresy tych ośrodków są zamieszczone na stronie internetowej: www.koszefs.pl lub www.parp.gov.pl. Ośrodki te prowadzą i organizują na rzecz samorządów, OPS i innych organizacji non profit bezpłatne szkolenia na temat sposobów otrzymywania i ubiegania się o dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym całego programu SPO RZL. Pomagają one także ustalić kwalifikowalność wniosków, projektów i kosztów. Prowadzą monitoring i kontrole projektów. Od października 2005 r. zakres szkoleń został poszerzony o specjalistyczne szkolenia z zakresu finansów, księgowości i prawa.

Według szacunków Sieci ROSzEFS w kraju jest ponad 30 000 potencjalnych projektodawców. Działalność sieci i poszczególnych ośrodków nadzorowana jest przez Krajowy Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego działający jako sekcja w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

INSTRUKCJA

Jak przygotować wniosek

Dobry wniosek musi być sprawdzony etapowo. Wszystkie wnioski powinny zostać przygotowane na podstawie "Wytycznych dla beneficjentów" i złożone na formularzu znajdującym się w tzw. generatorze wniosków. Można go pobrać z witryny internetowej: www.dwfefs.gov.pl.

ETAP 1

Należy przede wszystkim sprawdzić, czy wszystkie wydatki są kwalifikowane, tj. czy są zgodne z realizacją projektu i czy są one faktycznie ponoszone na jego realizację. Na tym etapie w znaczącym stopniu może wspomóc najbliższy Ośrodek Szkoleniowy ROSzEFS.

ETAP 2

Trzeba ustalić wydatki związane z personelem, z pracą woluntariusza i wydatki związane z beneficjentami ostatecznymi.

ETAP 3

Należy ustalić zakres zadań realizowanych przez głównego autora projektu oraz zlecany innym instytucjom w ramach partnerstwa społecznego.

ETAP 4

Trzeba sprawdzić jeszcze raz, czy wniosek i projekt nie ma błędów.© I-business group 2000
Webmaster