dps.pl home O serwisie www.dps.pl Prezentacja Domu Pomocy Spolecznej
       
Domy Pomocy Spolecznej prawo organizacje radar mieszkańcy recenzje oferty świat extra
 


Podyskutuj na ten temat:

 

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej 1) z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie kolegiów pracowników służb społecznych (Dz. U. Nr 61, poz. 544)

(źródło: MPS; DPS Forum 18.06.2005)

 

Na podstawie art. 9f ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

 1. szczegółowe zasady i warunki tworzenia, przekształcania i likwidowania kolegiów pracowników służb społecznych, zwanych dalej "kolegiami";
 2. organizację i zasady działania kolegiów, w tym zasady powierzania stanowisk kierowniczych;
 3. zasady sprawowania opieki naukowo-dydaktycznej, a także sprawowania nadzoru nad kolegiami.

§ 2.

 1. Kolegia kształcą w zawodzie pracownik socjalny, w systemie dziennym, wieczorowym lub zaocznym.
 2. Kolegia mogą prowadzić, według zasad określonych w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703), szkolenia specjalizujące:
  1. z zakresu organizacji pomocy społecznej;
  2. w zawodzie pracownik socjalny.

§ 3.

 1. Organami tworzącymi i prowadzącymi kolegia są:
  1. samorząd województwa — dla kolegiów publicznych;
  2. osoby prawne, z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego, oraz osoby fizyczne — dla kolegiów niepublicznych.
 2. Kolegia publiczne są jednostkami lub zakładami budżetowymi.
 3. Kolegium niepublicznemu tworzonemu i prowadzonemu zgodnie z przepisami rozporządzenia przysługują uprawnienia kolegium publicznego, z wyjątkiem uprawnień finansowych.

§ 4.

 1. Warunkiem utworzenia i prowadzenia kolegium bądź wprowadzenia systemu kształcenia wieczorowego lub zaocznego jest zapewnienie przez szkołę wyższą, zwaną dalej "uczelnią", opieki naukowo-dydaktycznej.
 2. Warunkiem prowadzenia kształcenia wieczorowego lub zaocznego jest prowadzenie w kolegium kształcenia w systemie dziennym.

§ 5.

 1. Kolegium tworzy się na podstawie aktu założycielskiego, który określa jego nazwę, siedzibę i organ prowadzący.
 2. Utworzenie kolegium i rozpoczęcie działalności w każdym systemie kształcenia wymaga uzyskania:
  1. pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, w przypadku kolegium publicznego;
  2. zezwolenia ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, w przypadku kolegium niepublicznego, wydanego w formie decyzji administracyjnej.
  3. Opinia, o której mowa w ust. 2 pkt 1, powinna dotyczyć w szczególności: projektu aktu założycielskiego i statutu kolegium, porozumienia w sprawie opieki naukowo-dydaktycznej nad kolegium, kwalifikacji nauczycieli, a także zapewnienia warunków do pełnej realizacji planów i programów nauczania oraz innych zadań statutowych.
  4. W przypadku opinii negatywnej minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego wydaje decyzję administracyjną.
  5. W przypadku wprowadzania w kolegium systemu kształcenia wieczorowego lub zaocznego, przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 6.

 1. Wniosek o wydanie opinii lub udzielenie zezwolenia, o których mowa w § 5 ust. 2, organ prowadzący składa do dnia 31 stycznia roku utworzenia kolegium lub wprowadzenia nowego systemu kształcenia.
 2. Do wniosku o wydanie opinii lub udzielenie zezwolenia na utworzenie kolegium załącza się:
  1. projekt aktu założycielskiego;
  2. porozumienie z uczelnią mającą sprawować opiekę naukowo-dydaktyczną, zawarte na okres przynajmniej jednego pełnego cyklu kształcenia;
  3. projekt statutu;
  4. szczegółowe informacje dotyczące warunków lokalowych i bazy dydaktycznej, zapewniających właściwe funkcjonowanie kolegium;
  5. imienny wykaz nauczycieli przewidzianych do prowadzenia zajęć w kolegium z wyszczególnieniem:
   1. kwalifikacji zawodowych,
   2. doświadczenia zawodowego w dziedzinie kształcenia pracowników służb społecznych,
   3. osiągnięć zawodowych,
   4. przedmiotów nauczania przewidzianych do realizacji;
  6. szczegółowe informacje o kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu zawodowym w dziedzinie kształcenia pracowników służb społecznych i osiągnięciach zawodowych w przypadku dyrektora kolegium niepublicznego;
  7. informację o planach i programach nauczania;
  8. opinię wojewódzkiej rady zatrudnienia dotyczącą zapotrzebowania na pracowników służb społecznych na terenie województwa;
  9. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego i kopię statutu lub innego dokumentu stanowiącego podstawę funkcjonowania osoby prawnej, a w przypadku osoby fizycznej — wypis z dowodu osobistego potwierdzający imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania;
  10. opinie właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie się mieścić kolegium, i najbliższym jego otoczeniu;
  11. zobowiązanie do zapewnienia warunków działania kolegium, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki.
 3. Dokument stanowiący podstawę funkcjonowania osoby prawnej mającej siedzibę za granicą, o którym mowa w ust. 2 pkt 9, wymaga poświadczenia przez właściwą ze względu na siedzibę założyciela polską placówkę dyplomatyczną. Jeżeli dokument taki został sporządzony w języku obcym, należy go przedstawić wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.
 4. Do wniosku o wydanie opinii lub udzielenie zezwolenia na wprowadzenie nowego systemu kształcenia w kolegium załącza się dokumenty wymienione w ust. 2 pkt 2, 4, 5, 7 i 8.

§ 7.

 1. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego odmawia wydania pozytywnej opinii lub udzielenia zezwolenia, o których mowa w § 5 ust. 2, jeżeli:
  1. organ prowadzący nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu;
  2. projekty aktu założycielskiego lub statutu są sprzeczne z prawem.
 2. Zezwolenie na utworzenie kolegium lub wprowadzenie nowego systemu kształcenia wygasa, jeżeli kolegium nie rozpocznie działalności lub nie wprowadzi nowego systemu kształcenia w okresie dwóch lat od jego wydania.

§ 8.

 1. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego prowadzi wykaz kolegiów publicznych i niepublicznych.
 2. Wykaz kolegiów, o którym mowa w ust. 1, jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

§ 9.

 1. Przekształcenie kolegium publicznego może polegać na połączeniu go z inną jednostką organizacyjną działającą w dziedzinie kształcenia i doskonalenia zawodowego pracowników służb społecznych.
 2. Zmiana nazwy kolegium może polegać tylko na poszerzeniu nazwy o nadanie imienia.
 3. Przekształcenie i zmiana nazwy kolegium publicznego wymaga podjęcia uchwały sejmiku województwa i wprowadzenia odpowiednich zmian do statutu.
 4. Dyrektor kolegium przekazuje do wiadomości ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego zmiany w statucie w terminie 30 dni od dnia podjęcia decyzji o przekształceniu lub zmianie nazwy kolegium.

§ 10.

 1. Organ prowadzący likwiduje kolegium lub system kształcenia z końcem roku szkolnego.
 2. Likwidacja kolegium publicznego lub systemu kształcenia w kolegium publicznym następuje w formie uchwały sejmiku województwa.
 3. W przypadku kolegium publicznego likwidacja kolegium lub systemu kształcenia:
  1. może polegać na zaprzestaniu rekrutacji na pierwszy rok i likwidacji kolegium lub systemu kształcenia, po zakończeniu przez słuchaczy cyklu kształcenia, albo
  2. powinna skutkować zapewnieniem słuchaczom możliwości kontynuowania nauki.
 4. W przypadku kolegium niepublicznego sposób likwidacji kolegium lub systemu kształcenia określa statut kolegium.
 5. O likwidacji kolegium lub systemu kształcenia organ prowadzący kolegium powiadamia ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, w terminie 7 dni od dnia likwidacji.

§ 11.

 1. Kolegium działa na podstawie statutu.
 2. Statut określa w szczególności:
  1. nazwę kolegium oraz jego cele;
  2. organ prowadzący kolegium;
  3. systemy kształcenia;
  4. organy kolegium i ich kompetencje;
  5. zakres zadań dyrektora, innych osób zajmujących stanowiska kierownicze, opiekuna naukowo-dy-daktycznego, nauczycieli oraz innych pracowników kolegium;
  6. szczegółową organizację kształcenia, a w tym zasady przyjmowania słuchaczy do kolegium i wewnętrzny system oceniania;
  7. prawa i obowiązki słuchaczy;
  8. przypadki, w których słuchacz może zostać skreślony z listy słuchaczy;
  9. tryb i termin ogłaszania regulaminu kształcenia;
  10. tryb uchwalania statutu i wprowadzania w nim zmian;
  11. sposób likwidacji kolegium lub systemu kształcenia w przypadku kolegium niepublicznego.
 3. Pierwszy statut nadaje kolegium publicznemu organ prowadzący. W terminie 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności przez kolegium Rada Programowa, o której mowa w § 13 ust. 1, uchwala statut.
 4. Statut kolegium niepublicznemu nadaje organ prowadzący.

§ 12.

 1. Działalnością kolegium kieruje dyrektor.
 2. W kolegium publicznym, liczącym co najmniej 12 grup słuchaczy, tworzy się stanowisko wicedyrektora.
 3. Liczba słuchaczy w jednej grupie nie może przekraczać 20 osób.
 4. W kolegium publicznym tworzy się stanowisko kierownika praktyk zawodowych.

§ 13.

 1. W kolegium działa Rada Programowa powoływana przez organ prowadzący na wniosek dyrektora kolegium.
 2. W skład Rady Programowej wchodzą:
  1. dyrektor kolegium jako jej przewodniczący;
  2. wicedyrektor kolegium;
  3. opiekun naukowo-dydaktyczny;
  4. kierownik praktyk zawodowych;
  5. przedstawiciele nauczycieli i nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w kolegium, wybrani zgodnie z zasadami określonymi w statucie kolegium;
  6. inni nauczyciele akademiccy z uczelni sprawującej opiekę naukowo-dydaktyczną, jeżeli zostaną wskazani przez rektora do udziału w pracach Rady;
  7. przedstawiciel organu prowadzącego;
  8. przedstawiciel samorządu słuchaczy, wybrany zgodnie z zasadami określonymi w statucie kolegium;
  9. inne osoby powołane na wniosek dyrektora kolegium.
 3. Do kompetencji Rady Programowej należy:
  1. ustalanie ogólnych kierunków działania kolegium;
  2. uchwalanie statutu;
  3. uchwalanie zasad i trybu przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym trybu odwoławczego oraz sposobu i terminu ogłaszania warunków rekrutacji;
  4. uchwalanie regulaminu kształcenia;
  5. ustalanie kryteriów oceniania, zaliczania zajęć i praktyk oraz zdawania egzaminów;
  6. uchwalanie szczegółowych planów i programów nauczania;
  7. określanie sposobu sprawowania nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami kolegium;
  8. zatwierdzanie planów pracy kolegium;
  9. opiniowanie planu rzeczowo-finansowego kolegium;
  10. przyjmowanie rocznego sprawozdania dyrektora z działalności kolegium;
  11. opiniowanie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
  12. podejmowanie uchwał w innych sprawach określonych w rozporządzeniu lub statucie kolegium.
 4. Przepisy ust. 3 pkt 2, 7, 9, 10 i 11 nie dotyczą kolegium niepublicznego.
 5. Uchwały Rady Programowej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 6. Rada Programowa uchwala regulamin swojej działalności.
 7. Zebrania Rady Programowej są protokołowane.

§ 14.

 1. W kolegium, stosownie do potrzeb, zatrudnia się odpowiednią liczbę nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami.
 2. Kwalifikacje nauczycieli w kolegium określają przepisy dotyczące kwalifikacji nauczycieli zakładów kształcenia nauczycieli.

§ 15.

 1. Słuchacze kolegium tworzą samorząd słuchaczy, którego organy są reprezentantami ogółu słuchaczy.
 2. Organy samorządu słuchaczy określa statut kolegium.
 3. Samorząd słuchaczy ma prawo do podejmowania uchwał i wyrażania opinii we wszystkich kwestiach związanych z funkcjonowaniem kolegium.
 4. Zasady wybierania i działania organów samorządu słuchaczy określa regulamin samorządu uchwalony przez ogół słuchaczy.
 5. Dyrektor kolegium uchyla niezgodne z prawem uchwały samorządu słuchaczy.

§ 16.

 1. W kolegium działa biblioteka spełniająca zadania dydaktyczne i usługowe odpowiadające prowadzonym w kolegium kształceniu i szkoleniom specjalizującym.
 2. Organizację biblioteki i zadania nauczycieli bibliotekarzy określa statut kolegium.
 3. W kolegium tworzy się pracownie ćwiczeń i warsztatów do realizacji programu nauczania.

§ 17.

 1. Organizację kształcenia w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny kolegium opracowany przez dyrektora na podstawie planu kształcenia oraz planu rzeczowo-finansowego kolegium.
 2. Dyrektor opracowuje arkusz organizacyjny kolegium najpóźniej do dnia 30 września każdego roku.
 3. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący kolegium.

§ 18.

 1. Nauka w kolegium trwa 3 lata.
 2. Słuchaczem kolegium może być osoba, która posiada świadectwo dojrzałości oraz uzyskała pozytywny wynik w postępowaniu rekrutacyjnym.

§ 19.

Rok szkolny w kolegium trwa od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku i obejmuje 2 semestry zajęć dydaktycznych, sesje egzaminacyjne zimową i letnią, przerwy świąteczne oraz ferie zimowe i letnie.

§ 20.

 1. Nauka w kolegium odbywa się zgodnie z regulaminem kształcenia uchwalonym przez Radę Programową.
 2. Regulamin kształcenia w kolegium określa w szczególności:
  1. organizację roku szkolnego;
  2. tok nauki w kolegium;
  3. zasady zdawania egzaminów, w tym egzaminu poprawkowego i komisyjnego (sprawdzającego);
  4. zasady zaliczania semestru i roku;
  5. zasady zaliczania praktyk zawodowych;
  6. warunki powtarzania roku;
  7. warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego oraz zasady składania tego egzaminu;
  8. zasady indywidualnego toku nauki oraz odbywania nauki według indywidualnych planów i programów nauczania;
  9. zasady uzyskiwania urlopu od zajęć w kolegium;
  10. zasady wznawiania nauki w kolegium.
 3. W terminie 2 tygodni od uchwalenia regulaminu kształcenia dyrektor kolegium przesyła regulamin do wiadomości urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

§ 21.

 1. Zajęcia w kolegium odbywają się w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów.
 2. Grupy słuchaczy, o których mowa w § 12 ust. 2, mogą być, w zależności od potrzeb, łączone podczas wykładów.

§ 22.

Słuchacz ma prawo, na zasadach określonych w regulaminie kształcenia, do:

 1. indywidualnego toku nauki oraz odbywania nauki według indywidualnych planów i programów nauczania;
 2. uzyskiwania urlopu od zajęć w kolegium.

§ 23.

 1. Kolegium organizuje dla słuchaczy praktyki zawodowe przewidziane w planach i programach nauczania.
 2. Formę, miejsce i terminy praktyk zawodowych określa dyrektor kolegium w porozumieniu z organem prowadzącym, po zasięgnięciu opinii Rady Programowej i samorządu słuchaczy.
 3. Dyrektor kolegium zawiera porozumienie o prowadzeniu praktyk zawodowych z osobami kierującymi jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami i organizacjami działającymi w zakresie pomocy społecznej i pracy socjalnej.
 4. Porozumienie powinno określać: cele, program i czas trwania praktyk zawodowych, zadania i obowiązki nauczycieli kolegium, słuchaczy oraz podmiotów przyjmujących słuchaczy na praktyki, a także koszty związane z realizacją porozumienia.
 5. Koszty związane z organizowaniem praktyk zawodowych, w tym również wynikające z wypłat wynagrodzeń dla pracowników podmiotów przyjmujących słuchaczy kolegiów na praktyki, pokrywane są ze środków przewidzianych planem rzeczowo-finansowym kolegium.

§ 24.

 1. Kolegium prowadzi album słuchaczy, teczki akt osobowych słuchaczy oraz księgę dyplomów na zasadach określonych w przepisach dotyczących dokumentacji przebiegu studiów wyższych.
 2. Przebieg nauki w kolegium jest dokumentowany w protokołach egzaminacyjnych, indeksie, karcie egzaminacyjnej, dzienniku lub kartotece słuchaczy w sposób określony w przepisach dotyczących dokumentacji przebiegu studiów wyższych.
 3. Kolegium wydaje słuchaczom indeksy i legitymacje oraz prowadzi ich rejestr.
 4. Indeksy, legitymacje i dyplomy wydawane są odpowiednio według wzorów dotyczących kolegium nauczycielskiego, określonych w przepisach o zakładach kształcenia nauczycieli.

§ 25.

 1. Nauka w kolegium kończy się egzaminem dyplomowym składanym przed komisją powołaną przez dyrektora kolegium.
 2. Absolwent kolegium otrzymuje dyplom ukończenia kolegium, z tym że dyplom ukończenia kolegium niepublicznego powinien zawierać klauzulę o treści: "Kolegium działa na podstawie zezwolenia ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego z dnia ... nr ... i posiada uprawnienia kolegium publicznego.".
 3. Na dyplomie wpisuje się:
  1. ocenę ogólną, wyrażoną liczbą całkowitą, stanowiącą średnią ocen z poszczególnych przedmiotów kończących się zaliczeniem lub egzaminem (poza egzaminem dyplomowym) oraz z praktyk zawodowych;
  2. ocenę z egzaminu dyplomowego.

§ 26.

 1. Stanowisko dyrektora kolegium może zajmować nauczyciel, który posiada wykształcenie wyższe magisterskie i co najmniej 7-letnie doświadczenie w zakresie kształcenia pracowników pomocy społecznej i pracy socjalnej.
 2. Dyrektora kolegium publicznego zatrudnia organ prowadzący.
 3. Zatrudnienie dyrektora kolegium publicznego może nastąpić, jeżeli minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego nie zgłosi, w terminie 14 dni od przedstawienia kandydata na to stanowisko, umotywowanego zastrzeżenia.
 4. Kandydata na stanowisko dyrektora kolegium publicznego wyłania się w drodze konkursu. Kandydatowi, który wygrał konkurs, nie można odmówić powierzenia stanowiska dyrektora, chyba że minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego zgłosił zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 3.
 5. W celu przeprowadzenia konkursu organ prowadzący określa regulamin konkursu oraz powołuje komisję konkursową w składzie:
  1. po dwóch przedstawicieli:
   a) organu prowadzącego,
   b) organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
  2. po jednym przedstawicielu:
   a) ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego,
   b) uczelni sprawującej opiekę naukowo-dydak-tyczną nad kolegium publicznym,
   c) Rady Programowej,
   d) zakładowej organizacji związkowej.
 6. W kolegiach publicznych nowo tworzonych komisja konkursowa składa się z osób wymienionych w ust. 5 pkt 1 i 2 lit. a i b.
 7. Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii Rady Programowej, powierza pełnienie obowiązków dyrektora ustalonemu przez siebie kandydatowi na okres jednego roku szkolnego. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.
 8. Stanowisko dyrektora kolegium publicznego powierza się na 5 lat szkolnych.
 9. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 8, organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii Rady Programowej, może przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektora na kolejny pięcioletni okres. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.
 10. Powierzenia stanowiska wicedyrektora i kierownika praktyk zawodowych dokonuje dyrektor kolegium.

§ 27.

Dyrektora kolegium publicznego odwołuje organ prowadzący, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, w następujących przypadkach:

 1. złożenia przez dyrektora rezygnacji, za wypowiedzeniem;
 2. ustalenia negatywnej oceny pracy lub negatywnej oceny wykonywania zadań, dokonywanej w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego;
 3. złożenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny wniosku o odwołanie dyrektora, który uchyla się od usuwania stwierdzonych przez organ nadzoru uchybień.

§ 28.

Zasady powierzania stanowiska dyrektora kolegium niepublicznego oraz odwoływania z tego stanowiska, tworzenia innych stanowisk kierowniczych, ich powierzania oraz odwoływania z tych stanowisk określa statut kolegium.

§ 29.

 1. Opieka naukowo-dydaktyczna nad kolegium ma na celu zapewnienie słuchaczom warunków do realizacji standardów kształcenia określonych dla kolegiów.
 2. Opieka naukowo-dydaktyczna nad kolegium może być świadczona tylko przez uczelnię prowadzącą studia magisterskie o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: nauki o rodzinie, pedagogika, politologia, socjologia, uprawniającym do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.
 3. Organ prowadzący kolegium zawiera porozumienie, w formie pisemnej, z uczelnią mającą sprawować opiekę naukowo-dydaktyczną na okres przynajmniej jednego pełnego cyklu kształcenia.
 4. Porozumienie, o którym mowa w ust. 3, powinno wskazywać jednostkę organizacyjną uczelni odpowiedzialną za realizację porozumienia, opiekuna naukowo-dydaktycznego oraz określać zasady sprawowania opieki naukowo-dydaktycznej, a w szczególności:
  1. współdziałania z kolegium w ustalaniu zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego i egzaminów dyplomowych oraz w ich przeprowadzaniu;
  2. współpracy z kolegium w doborze nauczycieli kolegium oraz sposób prowadzenia niektórych zajęć dydaktycznych przez nauczycieli akademickich;
  3. udziału uczelni w pracach Rady Programowej;
  4. udziału uczelni w doskonaleniu nauczycieli kolegium;
  5. finansowania opieki naukowo-dydaktycznej;
  6. przesłanki rozwiązania porozumienia.
 5. Opiekunem naukowo-dydaktycznym może być jedynie nauczyciel akademicki posiadający stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego.
 6. Do zadań opiekuna naukowo-dydaktycznego należy w szczególności koordynacja działań uczelni związanych z realizacją porozumienia o opiece naukowo-dydaktycznej.

§ 30.

Organ prowadzący kolegium:

 1. zapewnia jego utrzymanie oraz kadrowe, organizacyjne i finansowe warunki do pełnej realizacji planów i programów nauczania, w tym również odbywania praktyk zawodowych oraz innych zadań statutowych;
 2. sprawuje nadzór nad działalnością kolegium w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.

§ 31.

 1. Nad kolegium sprawowany jest nadzór pedagogiczny.
 2. Nadzór pedagogiczny nad kolegium sprawuje kurator oświaty właściwy dla danego województwa.
 3. Nadzór pedagogiczny ma na celu mierzenie jakości pracy kolegiów, a w szczególności:
  1. sprawdzenie warunków do realizacji standardów kształcenia określonych dla kolegiów, w tym warunków lokalowych i bazy dydaktycznej, a także kwalifikacji nauczycieli realizujących te standardy;
  2. ocenę realizacji porozumienia o opiece naukowo--dydaktycznej;
  3. analizowanie i ocenianie efektów działalności dydaktycznej kolegium oraz innej działalności statutowej kolegium;
  4. udzielanie pomocy nauczycielom kolegium w realizacji zadań dydaktycznych;
  5. inspirowanie nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych.

§ 32.

 1. W ramach czynności nadzorczych przeprowadzane są kontrole.
 2. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad kolegium powołuje zespół przeprowadzający kontrolę, zwany dalej "zespołem kontrolującym".
 3. O terminie i zakresie kontroli zawiadamia się: dyrektora, organ prowadzący kolegium i uczelnię sprawującą opiekę naukowo-dydaktyczną co najmniej na miesiąc przed terminem kontroli.
 4. Przed rozpoczęciem kontroli dyrektor kolegium przekazuje przewodniczącemu zespołu kontrolującego, opracowaną w porozumieniu z Radą Programową, własną opisową ocenę działalności kolegium oraz plan rozwoju kolegium.
 5. Przed rozpoczęciem kontroli przewodniczący zespołu kontrolującego informuje dyrektora kolegium, Radę Programową i organ prowadzący o szczegółowym zakresie, programie i czasie trwania kontroli.
 6. W terminie 30 dni od zakończenia kontroli przewodniczący zespołu kontrolującego przekazuje opisową ocenę działalności kolegium, wnioski pokontrolne, w tym zalecenia pokontrolne, uwzględniające plan rozwoju kolegium, o którym mowa w ust. 4, dyrektorowi kolegium, organowi prowadzącemu oraz uczelni sprawującej opiekę naukowo-dydaktyczną.
 7. W terminie 14 dni od otrzymania wniosków pokontrolnych dyrektor kolegium, organ prowadzący oraz uczelnia sprawująca opiekę naukowo-dydaktyczną mogą zgłosić do organu sprawującego nadzór pedagogiczny umotywowane zastrzeżenia.
 8. Dyrektor kolegium, organ prowadzący oraz uczelnia sprawująca opiekę naukowo-dydaktyczną, w terminie 30 dni od otrzymania zaleceń pokontrolnych lub odpowiedzi na zgłoszone zastrzeżenia, zawiadamiają organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie i terminie ich realizacji.

§ 33.

 1. W przypadku stwierdzenia nierealizowania zadań statutowych lub porozumienia o opiece naukowo-dydaktycznej, a także negatywnej oceny działalności dydaktycznej kolegium, albo nieprzestrzegania przepisów prawa, organ sprawujący nadzór pedagogiczny wydaje dyrektorowi kolegium lub organowi prowadzącemu polecenie usunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie. Polecenie wydane dyrektorowi kolegium jest przekazywane do wiadomości organowi prowadzącemu.
 2. W przypadku nieusunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie, organ sprawujący nadzór pedagogiczny zawiadamia o tym ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.
 3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, po stwierdzeniu braku usunięcia nieprawidłowości w określonym przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny terminie, może cofnąć zezwolenie, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 2, a w przypadku kolegium publicznego może wystąpić do organu prowadzącego z wnioskiem o likwidację kolegium lub systemu kształcenia.
 4. Cofnięcie zezwolenia powoduje likwidację kolegium niepublicznego lub systemu kształcenia w kolegium niepublicznym, na zasadach określonych w § 10 ust. 1, 4 i 5.

§ 34.

Wniosek o wydanie opinii lub udzielenie zezwolenia, o których mowa w § 5 ust. 2, na utworzenie kolegium w roku 2005 organ prowadzący składa do dnia 30 czerwca tego roku.

§ 35.

Do dnia 30 września 2008 r. porozumienie, o którym mowa w § 29, określa warunki uzyskiwania przez absolwentów kolegium tytułu zawodowego licencjata.

§ 36.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Polityki Społecznej: w z. C. Miżejewski

1/ Minister Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 265, poz. 2643).© I-business group 2000
Webmaster