dps.pl home O serwisie www.dps.pl Prezentacja Domu Pomocy Spolecznej
       
Domy Pomocy Spolecznej prawo organizacje radar mieszkańcy recenzje oferty świat extra
 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy

(Materiał MPiPS , listopad 2001)

przejdź do tekstu projektu

UZASADNIENIE I OPIS

Projektowana ustawa o zmianie ustawy - Kodeks pracy zawiera zmiany wynikające z sytuacji finansów publicznych. Wymagana jest bowiem konsolidacja środków budżetowych oraz niezbędne jest podjęcie działań oszczędnościowych.

Nowelizacja Kodeksu pracy ma na celu w szczególności:

  • skrócenie wymiaru urlopu macierzyńskiego (ustalenie wymiaru tego urlopu na poziomie obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2000 r.) oraz
  • skrócenie wymiaru urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego (ustalenie wymiaru tego urlopu na poziomie obowiązującym przed dniem 26 maja 2001 r.)

Projekt zawiera regulację przewidującą zachowanie korzystniejszych uprawnień w zakresie dłuższego wymiaru urlopu macierzyńskiego w stosunku do osób przebywających na takim urlopie w dniu wejścia w życie ustawy. Zachowuje się prawo pracowników - ojców wychowujących dziecko do korzystania z części urlopu macierzyńskiego, które to prawo zostało im przyznane od 26 maja 2001 r.

Jednocześnie w projektowanej ustawie zrównano sytuację prawną kobiet i mężczyzn w czasie urlopu macierzyńskiego - poprzez przyznanie mężczyznom szczególnych uprawnień, które obecnie przysługują w czasie tego urlopu tylko kobietom. Oznacza to przyznanie mężczyznom: ochrony stosunku pracy w czasie urlopu macierzyńskiego, wynagrodzenia za cały okres pozostawania bez pracy - w przypadku przywrócenia do pracy z powodu bezprawnego zwolnienia z pracy w czasie urlopu macierzyńskiego oraz możliwości korzystania, na swój wniosek, z urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego.

Równocześnie - w celu zrównania uprawnień pozostałych mężczyzn wychowujących dziecko - projekt zawiera przepisy rozciągające także na mężczyzn w rodzinach adopcyjnych i zastępczych (z wyjątkiem rodzin zastępczych pełniących zadania pogotowia rodzinnego) prawo do korzystania z części urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego; obecnie prawo do takiego urlopu jest zarezerwowane wyłącznie dla pracownic.

Dodatkowo - w celu usunięcia występujących w praktyce wątpliwości interpretacyjnych - projekt rozstrzyga:

  • o uprawnieniach pracownika - ojca wychowującego dziecko do niewykorzystanej przez matkę dziecka części urlopu macierzyńskiego - w przypadku jej zgonu w czasie korzystania z tego urlopu,
  • o skróconym wymiarze urlopu macierzyńskiego pracownicy - w przypadku zgonu dziecka w czasie trwania tego urlopu.

Projektowane zmiany nie naruszają standardów międzynarodowego prawa pracy, w tym także prawa Unii Europejskiej. Dyrektywa Rady nr 92.85/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie wprowadzenia środków niosących poprawę zdrowia i bezpieczeństwa w pracy pracownic w ciąży i pracownic, które niedawno rodziły lub karmią piersią - wymaga zagwarantowania kobiecie urlopu macierzyńskiego wynoszącego co najmniej 14 tygodni oraz zobowiązuje do zapewnienia kobiecie co najmniej 2 tygodni urlopu macierzyńskiego przed porodem.

Oszczędności z tytułu wprowadzenia krótszych urlopów macierzyńskich szacowane są na kwotę ok. 300 mln zł.

Przewiduje się, iż projektowana ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.© I-business group 2000
Webmaster