dps.pl home O serwisie www.dps.pl Prezentacja Domu Pomocy Spolecznej
       
Domy Pomocy Spolecznej prawo organizacje radar mieszkańcy recenzje oferty świat extra
 


Podyskutuj na ten temat:

 

Projekty nowelizacji ustaw: o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

(aut. Bartosz Marczuk, Gazeta Prawna 09.2004; DPS Forum 24.09.2004)

 

Wydatki publiczne. Prace nad kolejnymi ustawami

Emeryt dorobi mniej

Już od nowego roku mają zmienić się m.in. zasady zmniejszania i zawieszania świadczeń dorabiających emerytów i rencistów. Płatne zwolnienie lekarskie potrwa maksymalnie pół roku i będzie wynosić przez cały jego okres 80 proc. wynagrodzenia - wynika z przyjętych przez posłów sprawozdań do rządowych projektów ustaw z programu porządkowania wydatków publicznych. Ich drugie czytanie odbędzie się prawdopodobnie już w przyszłym tygodniu.

Chodzi o dwa projekty nowelizacji ustaw: o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Ich pierwsze czytanie odbyło się w Sejmie pod koniec sierpnia, po czym trafiły one do sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw związanych z programem uporządkowania i ograniczenia wydatków publicznych. Ta po ich rozpatrzeniu przedstawiła sprawozdania, które mogą być przedmiotem obrad Sejmu już w najbliższą środę.

Ile dorobią wcześniejsi emeryci oraz renciści

jak jest teraz
jak będzie
świadczenie jest zmniejszane, jeśli przychód przekracza 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia(obecnie 1561,40) świadczenie będzie zmniejszane,jeśli przychód przekroczy 50 proc.przeciętnego wynagrodzenia (obecnie byłoby to 1115,26)
świadczenie jest zawieszane, jeśli przychód przekroczy 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia (obecnie 2899,70) tak jak dotychczas

Pierwsza z ustaw (ma zacząć obowiązywać od nowego roku) przewiduje m.in., że:

 • emeryci (przed uzyskaniem wieku emerytalnego) i renciści będą mieli zmniejszane świadczenia, jeśli ich dodatkowy dochód przekroczy 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia wobec 70 proc. tej wartości obowiązującej aktualnie; oznacza to, że kwota "dozwolonego" zarobku zmniejszy się do około 1100 zł z 1561,40 zł;Pozostanie tak jak dotychczas granica 130 proc. tego wynagrodzenia, przekroczenie której powodować będzie całkowite wstrzymanie wypłaty (patrz tabelka).
 • renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy będzie wypłacona wtedy, gdy osoba uzyskująca do niej prawo rozwiąże umowę o pracę - tak jak dla wcześniejszych emerytów,
 • renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renty rodzinne zostaną automatycznie zmniejszone o 25 proc., gdy osoby je pobierające uzyskają dochód powyżej 50 proc. minimalnego wynagrodzenia (412 zł),
 • mężczyzna będzie mógł pobierać rentę wdowią po ukończeniu 55 lat (obecnie 50 lat),
 • renty będą przyznawane tylko na 5 lat,
 • osoby, pobierające renty z tytułu niezdolności do pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego będą przechodzić "z urzędu" na emeryturę,
 • zasiłek pogrzebowy wyniesie 200 proc. przeciętnego wynagrodzenia - ale z III kwartału 2004 r. (obecnie wynagrodzenie obowiązujące w chwili śmierci ubezpieczonego) i będzie waloryzowany rzadziej - nie co kwartał, ale wraz z emeryturami i rentami,
 • dodatek pielęgnacyjny wyniesie 144,25 zł i będzie podwyższany w terminach i na zasadach przewidzianych dla zasiłku pielęgnacyjnego w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że podwyżka będzie przeprowadzana raz na 3 lata (pierwsza we wrześniu 2006 r.), po ustaleniu tzw. progu wsparcia dochodowego rodzin (w uproszczeniu - ich sytuacji materialnej).

Druga z ustaw (ma wejść w życie 21 dni od chwili ogłoszenia), nad którymi zakończyła prace komisja, przewiduje m.in. skrócenie okresu pobierania zasiłku chorobowego, a także obniżenie jego wymiaru po 90 dniu choroby.

Co się zmieni w zasiłkach chorobowych

 • nie będzie możliwości przedłużania okresu zasiłku chorobowego o dalsze 3 miesiące - będzie trwał maksymalnie 182 dni (teraz 9 miesięcy),
 • obniżenie do 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, wiążącego się z wypadkiem w drodze do/z pracy i świadczenia wypłacanego od 91 dnia trwania choroby; do 100 proc. swojego wynagrodzenia w czasie choroby będą uprawnione jedynie ciężarne, a dodatkowo dawcy organów,
 • świadczenie rehabilitacyjne w podwyższonym wymiarze (100 proc.) przysługiwać ma jedynie kobietom w ciąży; nie otrzymają go w ogóle osoby na urlopach dla poratowania zdrowia,
 • podstawą służącą do wyliczenia zasiłku chorobowego będzie nie 6, ale 12 ostatnich miesięcy,
 • zostaną zniesione przywileje w wypłacie zasiłków chorobowych m.in. dla: nauczycieli, pracowników urzędów państwowych, pracowników samorządowych, pracowników Najwyższej Izby Kontroli, urzędników służby cywilnej.

 © I-business group 2000
Webmaster