dps.pl home O serwisie www.dps.pl Prezentacja Domu Pomocy Spolecznej
       
Domy Pomocy Spolecznej prawo organizacje radar mieszkańcy recenzje oferty świat extra
 

 

Społeczne rady do spraw osób niepełnosprawnych
- omówienie rozporządzenia MGPiPS z 25.03.2003 r.

                      (MGPiPS 04.2003, DPS Forum 25.04.2003)                 

 

 

Minister gospodarki, pracy i polityki społecznej podpisał 25 marca br. rozporządzenie w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych. Rady będą wspomagać działania administracji samorządowej zmierzające do poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych.

Rozporządzenie jest aktem wykonawczym do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Określone w nim zostały zasady powoływania, organizacji oraz działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad ds. osób niepełnosprawnych.

Rady wojewódzkie i powiatowe

Rady są powoływane przez marszałków i starostów, jako organ doradczy. Ich kadencja trawa 4 lata. W ich skład wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na danym terenie, administracji rządowej oraz samorządów terytorialnych. Wojewódzka rada składa się z 7 osób, a powiatowa z 5.

Kompetencje rad

Do zadań rad należy wspomaganie działań zmierzających do zapewnienia społecznej i zawodowej integracji osób niepełnosprawnych. Rady odpowiedzialne są również za realizację praw tych osób. Ponadto opiniują i oceniają programy (dotyczące zarówno województw jak i powiatów) działań podejmowanych na rzecz tych osób. Wydają także opinie na temat tych uchwał sejmików wojewódzkich i rad powiatowych, które dotyczą niepełnosprawnych, w tym zadań finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Społeczny charakter rad ma wpłynąć na efektywniejsze gospodarowanie środkami Funduszu.

Organizacja rady

Na pierwszym posiedzeniu rady spośród jej członków wybierany jest przewodniczący, a na jego wniosek zastępca oraz sekretarz. Tworzą oni prezydium rady. Prezydium, powoływane na okres 1 roku, jest organem, który wykonuje zadania rady pomiędzy jej posiedzeniami.

Przewodniczący rady odpowiedzialny jest przede wszystkim za ustalanie terminu i przedmiotu jej posiedzenia. Dodatkowo reprezentuje jej radę w stosunku do innych organów i instytucji zajmujących sprawami osób niepełnosprawnych.

Posiedzenia

Pierwsze posiedzenie rady zwoływane jest przez marszałka (województwo) bądź starostę (powiat) 21 dni po jej powołaniu. Kolejne są już wyznaczane przez przewodniczących. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra gospodarki, pracy powinny i polityki społecznej one być zwoływane co najmniej raz na trzy miesiące.

W posiedzeniach rady mogą brać udział przedstawiciele nauki oraz organów, organizacji i instytucji zajmujących się sprawami osób niepełnosprawnych. Zaprezentowane przez nich stanowiska uwzględniane są w protokole posiedzenia rady. Opinie rady wydawane są w formie uchwały lub odpowiedniego zapisu w protokole.

Przepisy rozporządzenie wchodzą w życie 14 dni po jego ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

http://www.mpips.gov.pl© I-business group 2000
Webmaster