dps.pl home O serwisie www.dps.pl Prezentacja Domu Pomocy Spolecznej
       
Domy Pomocy Spolecznej prawo organizacje radar mieszkańcy recenzje oferty świat extra
 


Podyskutuj na ten temat:

 

Projekt rozporządzenia MPS w sprawie rodzinnych domów pomocy

(źródło: MPS; DPS Forum 14.01.2005)

 

24 listopada 2004 r. projekt

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia......................... 2004 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy

Na podstawie art.52 ust.3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 , poz. 593 i Nr 99, poz.1001 ) zarządza się, co następuje:

§ l.

Rozporządzenie określa:

1)standardy, rodzaj i zakres usług opiekuńczych i bytowych świadczonych przez rodzinny dom pomocy;

2)warunki kierowania, odpłatności i nadzoru nad rodzinnym domem pomocy.

§ 2.

Osobom wymagającym wsparcia z powodu wieku lub niepełnosprawności, rodzinny dom pomocy świadczy przez całą dobę:

1)usługi opiekuńcze zapewniające:

a)udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,

b)pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby,

c)opiekę higieniczną,

d)niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych,

e)kontakty z otoczeniem;

2)usługi bytowe zapewniające:

a)miejsce pobytu,

b)wyżywienie,

c)utrzymanie czystości.

§ 3.

1.Usługi opiekuńcze i bytowe są świadczone w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny prowadzącej rodzinny dom pomocy.

2.Sposób świadczenia usług, powinien uwzględniać stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną oraz indywidualne potrzeby i możliwości osoby przebywającej w rodzinnym domu pomocy, a także prawa człowieka, w tym w szczególności prawo do godności, wolności, intymności, poczucia bezpieczeństwa.

§ 4.

1.Usługi opiekuńcze zapewniają:

1)pomoc w czynnościach życia codziennego;

2)organizację czasu wolnego;

3)pomoc w zakupie odzieży i obuwia;

4)pielęgnację w chorobie oraz pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych.

2.Miejsce pobytu spełnia następujące warunki:

1)budynek i jego otoczenie - bez barier architektonicznych;

2)pokoje mieszkalne, w budynkach wielokondygnacyjnych bez wind, usytuowane na parterze;

3)pokoje mieszkalne, nie więcej niż trzyosobowe, z tym że:

a)pokój jednoosobowy - nie mniejszy niż 9 m2 ,

b)pokój dwu i trzyosobowy - o powierzchni nie mniejszej niż po 6 m2 na osobę,

c)pokoje mieszkalne wyposażone - w łóżko lub tapczan, szafę, stół, krzesła, szafkę nocną dla każdej osoby;

4)rodzinny dom pomocy powinien posiadać:

a)pokój dziennego pobytu służący jako jadalnia,

b)pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia,

c)jedną łazienkę dla nie więcej niż pięciu osób i jedną toaletę dla nie więcej niż 4 osób wyposażone w uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń.

3.W zakresie wyżywienia, rodzinny dom pomocy zapewnia:

1)co najmniej 3 posiłki dziennie, w tym posiłki dietetyczne, zgodnie ze wskazaniem lekarza;

2)przerwę między posiłkami nie krótszą niż 4 godziny, przy czym ostatni posiłek nie powinien być podawany wcześniej niż o godzinie 18°°;

3)dostępność do drobnych posiłków i napojów między posiłkami;

4)możliwość spożywania posiłków w pokoju mieszkalnym, w razie potrzeby karmienie.

4.W zakresie utrzymania czystości, rodzinny dom pomocy zapewnia:

1)środki higieny osobistej, środki czystości, przybory toaletowe i inne przedmioty niezbędne do higieny osobistej;

2)sprzątanie pomieszczeń w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz dziennie.

§ 5.

1.Osobę wymagającą całodobowych usług opiekuńczych i bytowych kieruje się do rodzinnego domu pomocy na jej wniosek złożony w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

2.Decyzję w sprawie skierowania do rodzinnego domu pomocy i odpłatności za pobyt wydaje kierownik ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w ust. l, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego (rodzinnego).

§ 6.

1.Pobyt w rodzinnym domu pomocy jest odpłatny w wysokości odpowiadającej poniesionym wydatkom, ustalonym w porozumieniu zawartym między gminą a osobą lub rodziną świadczącą usługi opiekuńcze i bytowe, o których mowa w § 2.

2.Odpłatność, o której mowa w ust. l, ponosi osoba przebywająca w rodzinnym domu pomocy.

3.Przy ustalaniu odpłatności, o której mowa w ust. l, stosuje się art.61 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

4.W szczególnie uzasadnionych przypadkach kierownik ośrodka pomocy społecznej może częściowo albo całkowicie zwolnić osobę przebywającą w rodzinnym domu pomocy z ponoszenia odpłatności, na wniosek tej osoby lub wniosek jej opiekuna prawnego.

§ 7.

1.Nadzór nad rodzinnym domem pomocy sprawuje kierownik ośrodka pomocy społecznej, właściwego ze względu na położenie rodzinnego domu pomocy, przez przeprowadzanie wizytacji i kontroli, co najmniej raz na kwartał.

2.W trakcie kontroli kierownik ośrodka pomocy społecznej lub osoba przez niego upoważniona prowadzi obserwacje, analizuje dokumenty, nawiązuje bezpośredni kontakt z osobami przebywającymi w rodzinnym domu pomocy i w razie potrzeby z ich rodzinami lub opiekunami.

3.Osoba lub rodzina prowadząca rodzinny dom pomocy obowiązana jest do umożliwienia osobom, o których mowa w ust. 1, wizytacji w ramach sprawowanego nadzoru i podjęcia czynności, o których mowa w ust. 2.

4.Kontrola, o której mowa w ust. l, dotyczy w szczególności:

1)zakresu i sposobu świadczenia usług opiekuńczych i bytowych;

2)przestrzegania praw, o których mowa w § 3 ust. 2, oraz zapewnienia dostępności do informacji o tych prawach;

3)współdziałania osoby prowadzącej rodzinny dom pomocy z osobą i jej rodziną lub opiekunem prawnym.

5.Kontrola zakresu i sposobu świadczenia usług, o której mowa w ust.4 pkt 1, polega na:

1)przeprowadzeniu wizytacji w celu zapoznania się z warunkami świadczonych usług;

2)zasięganiu opinii osób przebywających w rodzinnym domu pomocy oraz rodzin tych osób.

6.Po przeprowadzeniu kontroli sporządza się protokół zawierający określenie zakresu kontroli, wyniki kontroli oraz zalecenia pokontrolne i termin ich realizacji, a także ocenę wykonania zaleceń pokontrolnych wynikających z poprzedniej kontroli.

7.Protokół kontroli otrzymuje osoba lub rodzina prowadząca rodzinny dom pomocy oraz zarząd gminy.

§ 8.

Niepodjęcie lub niewykonanie czynności wynikających z zaleceń pokontrolnych mających na celu likwidację uchybień lub nieprawidłowości w zakresie działania rodzinnego domu pomocy może być podstawą do rozwiązania umowy dotyczącej jego dalszego funkcjonowania.

§ 9.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER POLITYKI SPOŁECZNEJ

Uzasadnienie

Projekt rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie rodzinnych domów pomocy społecznej jest wykonaniem upoważnienia ustawowego zawartego w art.51 ust.3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 i Nr 99, poz.1001).

Obecnie osoba starsza, jeśli wymaga pomocy udaje się do ośrodka pomocy społecznej, gdzie w zależności od jej konkretnej sytuacji i możliwości otrzymuje wsparcie finansowe, wsparcie w postaci usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania, a jeśli te usługi są niewystarczające kieruje się ją do domu pomocy społecznej.

Forma usług opiekuńczych w postaci rodzinnego domu pomocy jest próbą budowania w systemie ogniwa pośredniego pomiędzy usługą opiekuńczą świadczoną w miejscu zamieszkania a całodobową placówką specjalistycznego wsparcia jaką jest dom pomocy społecznej. Stąd potrzeba tworzenia, zwłaszcza dla osób starszych, którzy mają problemy z samodzielną egzystencją a nie wymagają jeszcze umieszczenia w domu pomocy społecznej, pośrednich form wsparcia, które będą świadczyć usługi bytowe i opiekuńcze na poziomie określonego standardu w rodzinnym domu pomocy.

Ponadto rodzinny dom pomocy społecznej jest przeznaczony dla nie więcej niż 8 osób, co skutkuje możliwością stworzenia w nim warunków i atmosfery zbliżonej do naturalnej rodziny.

Projekt rozporządzenia określa, zgodnie z upoważnieniem ustawowym - standard, rodzaj i zakres usług bytowych i opiekuńczych rodzinnego domu, odpłatności i nadzoru nad rodzinnymi domami.

Zgodnie z projektem rozporządzenia rodzinny dom pomocy świadczy całodobowe usługi bytowe i opiekuńcze dla ludzi starszych, uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości tych osób.

Rodzinny dom pomocy jest formą usług świadczonych w obrębie gminy, która dokonuje wyboru partnerów, a następnie im zleca realizowanie tej usługi ustalając poziom jej finansowania.

Do zakresu usług bytowych świadczonych przez rodzinny dom należy zapewnienie miejsca pobytu, wyżywienia, oraz utrzymanie czystości. Natomiast do usług opiekuńczych zaliczone zostały działania związane z udzieleniem pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacją i niezbędną pomocą w załatwianiu spraw osobistych.

W projekcie rozporządzenia określono również wymogi odnoszące się do budynku, który może pełnić funkcję rodzinnego domu pomocy oraz warunków jakie muszą zostać zapewnione jego mieszkańcom w zakresie warunków sanitarnych, organizacji wyżywienia, a także wyposażenia pokoi mieszkalnych.

Ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na położenie rodzinnego domu pomocy sprawuje nadzór nad świadczonymi w nim usługami. Osoby ubiegające się o umieszczenie w tego rodzaju placówce będą zobowiązane do złożenia pisemnego wniosku o umieszczenie i wyrażenia zgody na ponoszenie opłaty za pobyt przez tą osobę lub jej rodzinę w wysokości ustalonej przez gminę. Jeśli opłata nie będzie pokrywała kosztu pobytu pozostałą jego część ponosi gmina, na której spoczywa obowiązek zapewnienia usług osobom ich potrzebującym z terenu własnej gminy.

Rodzinny dom pomocy ogranicza zakres świadczonych usług w stosunku do domu pomocy społecznej co powoduje, że jest znacznie tańszą formą prowadzenia tego typu działalności. Ponadto w rodzinnym domu pomocy nie będzie zatrudniony wysoko wykwalifikowany personel, a w związku z tym, koszt utrzymania osoby w tej placówce będzie znacznie niższy.

Tworzenie rodzinnych domów pomocy ma również być alternatywną formą pomocy dla osób starszych, którzy nie chcą opuszczać swojego miejsca zamieszkania przenosząc się do odległego domu pomocy społecznej.

Rodzinny dom pomocy społecznej jest nową formą całodobowej usługi opiekuńczej, realizowanej w ramach zadań własnych gminy, która dokonuje wyboru rodzaju świadczeń z punktu widzenia efektywności i kosztów.

W poprzednim stanie prawnym ta forma pomocy nie cieszyła się zainteresowaniem ze strony samorządów gminnych z uwagi na dużą łatwość w dostępie do miejsc w domach pomocy społecznej. Po wejściu w życie nowej ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którą gmina pokrywa część kosztów pobytu kierowanych przez siebie mieszkańców - ta forma pomocy znacznie zyskuje na atrakcyjności.

Tak więc wprowadzenie w życie rozporządzenia nie rodzi dodatkowych skutków finansowych. Projekt rozporządzenia nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej. Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji w rozumieniu przepisów dotyczących notyfikacji norm i aktów prawnych.

Ocena skutków regulacji

Podmioty na które oddziałuje regulacja:

  • jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego,
  • osoby fizyczne pracujące na własny rachunek.

Obszary, na które oddziałuje regulacja:

wpływ regulacji na dochody i wydatki sektora finansów publicznych:

brak wpływu, domy te mogą powstawać w ramach zadań własnych gminy, poprzez zlecenie ich wykonania podmiotom niepublicznym lub osobom fizycznym.

wpływ regulacji na rynek pracy:

brak wpływu,

wpływ regulacji na konkurencyjność:

brak wpływu, placówki te będą dopiero powstawały i jak należy sądzić w ograniczonej liczbie,

wpływ regulacji na warunki życia społecznego i gospodarczego w regionach:

brak wpływu.

Projekt rozporządzenia zostanie przesłany do konsultacji społecznych:

I.Związki zawodowe:

  • Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność”
  • Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
  • Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia

II.Organizacje pracodawców:

  • Konfederacja Pracodawców Polskich
  • Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych
  • Business Centre Club - Związek Pracodawców

III.Samorząd Zawodowy:

  • Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych

IV.Rada Pomocy Społecznej przy Ministrze Polityki Społecznej.

 

 © I-business group 2000
Webmaster