dps.pl home O serwisie www.dps.pl Prezentacja Domu Pomocy Spolecznej
       
Domy Pomocy Spolecznej prawo organizacje radar mieszkańcy recenzje oferty świat extra
 

 

Przepisy dotyczące rodzinnych domów dziecka - interpretacja

(materiał nadesłany - Biuletyn MPiPS nr 82, adres http://www.mpips.gov.pl, 4.11.2001)

 

Minister pracy wydał rozporządzenie regulujące sposób organizowania i funkcjonowania rodzinnych domów pomocy. Ich zadaniem będzie zapewnienie całodobowej opieki dla osób w podeszłym wieku.

17 października 2001 minister pracy podpisał rozporządzenie w sprawie rodzinnych domów pomocy. Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni o ukazania się w Dzienniku Ustaw.

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej z 29 listopada 1990 r. (Dz. U. z 1998r. Nr 64, poz. 414 ost. zm. Dz. U. z 2001 r. Nr 88, poz. 961) wprowadziła zapis, który umożliwia tworzenie rodzinnych domów pomocy społecznej. Jest to nowa forma usług świadczonych w ramach pomocy społecznej.

Zadaniem tych domów będzie zapewnienie całodobowej opieki dla nie mniej niż 3, a nie więcej niż 8, osób w podeszłym wieku. Osoby lub rodziny, które zgłoszą gotowość prowadzenia rodzinnych domów pomocy społecznej będą zawierały z gminą porozumienie. Na mocy tego porozumienia określone zostaną obowiązki obu stron.

Osoby prowadzące rodzinny dom pomocy będą zobowiązane do świadczenia usług opiekuńczych i bytowych, zgodnie ze standardami określonymi w rozporządzeniu oraz do poddania się kontroli ośrodka pomocy społecznej.

Opłatę za pobyt w rodzinnym domu pomocy ponosi osoba przebywająca w tym domu lub jej rodzina. Wysokość opłat ustala osoba lub rodzina prowadząca dom w porozumieniu z gminą.

Zgodnie z rozporządzeniem w rodzinnym domu pomocy osoby w podeszłym wieku otrzymają pomoc w podstawowych czynnościach życia codziennego takich jak: ubieranie, karmienie, mycie, kąpanie, organizacja czasu wolnego. Ponadto pomoc przy zakupie odzieży i obuwia, pielęgnację w chorobie oraz pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych. Będą tez miały zapewnione odpowiednie warunki lokalowe (np. odpowiednio wyposażone pokoje), wyżywienie (uwzględniające dietę) i odpowiednie warunki sanitarne (środki czystości, przybory toaletowe itp.).

Ośrodek pomocy społecznej, na terenie, którego znajdować się będzie rodzinny dom pomocy przed zawarciem porozumienia ustali czy osoba lub rodzina, która chce prowadzić taki dom zapewni odpowiednie wymogi określone w rozporządzeniu.

Osoby ubiegające się o umieszczenie w rodzinnym domu pomocy powinny złożyć pisemny wniosek w ośrodku pomocy społecznej, w miejscu zamieszkania.© I-business group 2000
Webmaster