dps.pl home O serwisie www.dps.pl Prezentacja Domu Pomocy Spolecznej
       
Domy Pomocy Spolecznej prawo organizacje radar mieszkańcy recenzje oferty świat extra
 


Podyskutuj na ten temat:

 

Zmiany w rencie socjalnej

( mat. MGPiPS, 09.2003; DPS Forum 17.09.2003)

 

Renta socjalna będzie wypłacana przez ZUS, a nie jak dotąd przez ośrodki pomocy społecznej. Osoby niepełnosprawne będą mogły łączyć rentę socjalną z innymi przychodami i odpisywać wydatki na cele rehabilitacyjne.

Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało przed ukończeniem 18 roku życia. Przysługuje także osobom, które doznały naruszenia sprawności organizmu w okresie nauki w szkole lub na studiach, przed ukończeniem 25 roku życia, a także w trakcie studiów doktoranckich i aspirantury naukowej.

Świadczenie to otrzymują osoby niepełnosprawne, o całkowitej niezdolności do pracy, powstałej przed wejściem na rynek pracy. Renta socjalna stanowi rodzaj rekompensaty za brak możliwości nabycia uprawnień do świadczeń z systemu ubezpieczenia społecznego.

W 2002 r. rentę socjalną pobierało 216 tys. osób. Po wejściu w życie nowej ustawy, szacuje się, że w 2003 r. liczba ta wzrośnie do 220 tys.

Z pomocy społecznej do ZUS-u

Przyjęta przez Sejm ustawa wykreśla rentę socjalną z katalogu zasiłków z pomocy społecznej i dodaje ją do grupy świadczeń emerytalnych i rentowych. Rentę socjalną będzie zatem wypłacał właściwy organ rentowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (lub jednostka organizacyjna Zakładu wskazana przez Prezesa ZUS), a nie jak dotąd, jednostka organizacyjna gminy – ośrodek pomocy społecznej.

Renta będzie opodatkowana, co pozwoli osobom pobierającym ją m.in. na: odliczanie od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne (do tej pory wypłacane przez pomoc społeczną świadczenie było nieopodatkowane).

W związku z ubruttowieniem renty socjalnej, zmianie ulega jej wysokość. Będzie wynosiła 462,21 zł brutto, a 419,07 zł netto. Dotychczas była minimalnie niższa – 418 zł. Kwotę świadczenia brutto przyjęto na poziomie 84 proc. najniższej renty przyznawanej z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

ZUS co miesiąc będzie odliczał składkę na powszechne ubezpieczenie zdrowotne od renty. Do tej pory finansowały ją ośrodki pomocy społecznej.

Osoby pobierające rentę nie będą musiały samodzielnie dokonywać rocznego obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Zrobi to za nie ZUS lub inny organ wypłacający rentę socjalną. Przejęcie renty socjalnej przez ZUS pozwoli też na terminowe i pełne wypłaty świadczeń w miejscu zamieszkania.

Inne przychody

Ustawa pozwoli na uzyskiwanie dodatkowego przychodu, jeśli nie przekroczy on 30 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Do tego poziomu będzie można więc uzyskiwać przychody z tytułu pracy, umów cywilnoprawnych, zasiłków z ubezpieczenia społecznego.

Renty socjalnej nie będzie można natomiast łączyć z rentą z tytułu niezdolności do pracy, emeryturą, świadczeniem przedemerytalnym, rentą zagraniczną czy strukturalną.

Pojawi się natomiast możliwość jednoczesnego pobierania renty socjalnej i renty rodzinnej (łączna wysokość świadczeń nie może przekroczyć kwoty 200 proc. najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy).

Prawo do renty socjalnej tracą osoby, które są właścicielami bądź posiadaczami nieruchomości rolnej o powierzchni przekraczającej 5 ha przeliczeniowych.

Niepełnosprawny w areszcie

Renta socjalna nie będzie przysługiwała w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności przez niepełnosprawnego. Gdy będzie to jednak osoba samotna, nie otrzymująca innego przychodu, a posiadająca mieszkanie, wypłacane jej będzie 50 proc. renty socjalnej. Dzięki temu niepełnosprawny będzie mógł opłacać czynsz i zachować mieszkanie.

Łatwiej do emerytury

Ustawa złagodzi też warunki, które trzeba będzie spełnić dla uzyskania renty z tytułu niezdolności do pracy. Dotyczyć to będzie osób o długim stażu ubezpieczeniowym. Zmiany obejmują ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Od osoby całkowicie niezdolnej do pracy, która posiada okres ubezpieczenia co najmniej 20 lat (kobiety) i 25 lat (mężczyźni), nie będzie się wymagało jak obecnie, aby niezdolność do pracy powstała w czasie lub przed upływem 18 miesięcy od ustania ubezpieczenia.

Okresowa renta socjalna

Po wejściu w życie ustawy, zostanie wyraźnie wyodrębniona okresowa renta socjalna. Będzie ona wypłacana osobom czasowo niezdolnym do pracy, przez okres owej niezdolności.

Jak otrzymać rentę socjalną?

To, czy dana osoba jest całkowicie niezdolna do pracy, ustala lekarz orzecznik jednostki organizacyjnej ZUS. Postępowanie w sprawie przyznania renty socjalnej rozpoczyna się po złożeniu wniosku przez zainteresowaną osobę lub jej przedstawiciela w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Decyzję o przyznaniu renty wydaje jednostka organizacyjna Zakładu właściwa ze względu na miejsce zamieszkania.

Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. nr 135, poz. 1268) wejdzie w życie 1 października 2003 r., z wyjątkiem art. 13 ust. 1 i 2 (dotyczących korzystania z danych osobowych) oraz art. 26 ust. 4 i 5 (dotyczących przekazywania dokumentacji z ośrodków pomocy społecznej do ZUS-u), które weszły w życie z dniem 1 sierpnia 2003 r. oraz art. 2 pkt 3 ustawy (określającego warunki do nadania renty socjalnej obywatelom państw członkowskich UE), który wejdzie w życie z dniem uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej.

źródło: http://www.mpips.gov.pl

 © I-business group 2000
Webmaster