dps.pl home O serwisie www.dps.pl Prezentacja Domu Pomocy Spolecznej
       
Domy Pomocy Spolecznej prawo organizacje radar mieszkańcy recenzje oferty świat extra
 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 29 sierpnia 2000 r. w sprawie kwalifikacji osób wykonujących z upoważnienia wojewody zadania w zakresie pomocy społecznej

(Dz.U. 2000 r. Nr 80, poz. 899)


Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, Nr 162, poz.1118 i poz. 1126, z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79 poz. 885, Nr 90, poz. 1001, z 2000
r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 238) zarządza się, co następuje:

§ 1. Osoby, które z upoważnienia wojewody wykonuj czynno ci nadzoru pedagogicznego nad placówkami opiekuńczo-wychowawczymi oraz ośrodkami adopcyjno-opiekuńczymi, powinny posiada następujące kwalifikacje:

1) ukończone studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika lub psychologia , lub politologia (w zakresie resocjalizacji dzieci i młodzieży),
2) co najmniej pięcioletni sta pracy w zawodzie pedagoga lub psychologa, lub w zakresie resocjalizacji,
3) specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.

§ 2. Osoby, które z upoważnienia wojewody sprawują nadzór nad domami pomocy
społecznej i kontrolę tych domów, powinny posiada następujące kwalifikacje:

1) ukończone studia wyższe magisterskie na kierunkach: politologia (w zakresie polityka społeczna, praca socjalna) lub socjologia, lub psychologia,
2) co najmniej pięcioletni staż pracy w jednostkach pomocy społecznej,
3) specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.

§ 3. Osoby, które z upoważnienia wojewody wykonują pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej, powinny posiadać następujące kwalifikacje:

1) ukończone studia wyższe magisterskie lub wyższe zawodowe, w szczególności na kierunkach: prawo, ekonomia, organizacja i zarządzanie, politologia (w zakresie: polityki społecznej, pracy socjalnej, resocjalizacji), psychologia, pedagogika, socjologia lub ukończone studia wyższe w wyższej szkole zawodowej o specjalności "praca socjalna" oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej lub trzyletni staż pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej albo
2) średnie wykształcenie, specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej oraz pięcioletni staż pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, albo
3) dyplom pracownika socjalnego oraz pięcioletni staż pracy lub specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej albo specjalizację w zawodzie "pracownik socjalny".

§ 4. Osoby, o których mowa w § 1 i 2, nie posiadające w dniu wejścia w życie rozporządzenia specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej, mogą wykonywać czynności z zakresu nadzoru, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2002 r.

§ 5. Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie kwalifikacji osób wykonujących zadania w zakresie pomocy społecznej (Dz.U. Nr 20 poz. 172).

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.© I-business group 2000
Webmaster