dps.pl home O serwisie www.dps.pl Prezentacja Domu Pomocy Spolecznej
       
Domy Pomocy Spolecznej prawo organizacje radar mieszkańcy recenzje oferty świat extra
 

 

POBIERZ:
pełny tekst ustawy (dokument Worda, skompresowany .-zip, 64 KB)
wybór DPS Forum (dokument Worda, skompresowany .-zip, 18 KB)

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2001 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (wybór)

 


Rozdział 1
Przepisy ogólne


Art. 1.


1. Ustawa określa:

1) źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego,
2) zasady ustalania i gromadzenia dochodów,
3) zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej,
4) zasady ustalania i przekazywania dotacji celowych.

2. Ustawa określa także organizację i zasady działania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Art. 2.


Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) jednostkach samorządu terytorialnego - rozumie się przez to gminy, powiaty i województwa,
2) roku podatkowym - rozumie się przez to rok, o którym mowa w art. 11ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137,poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11,poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459 i Nr 42, poz. 475),
3) roku budżetowym - rozumie się przez to rok, na który uchwalana jest ustawa budżetowa,
4) roku bazowym - rozumie się przez to rok poprzedzający rok budżetowy,
5) liczbie mieszkańców - rozumie się przez to liczbę mieszkańców faktycznie zamieszkałych na obszarze jednostki samorządu terytorialnego, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, ustaloną przez Główny Urząd Statystyczny,
6) zadaniach własnych jednostek samorządu terytorialnego - rozumie się przez to zadania publiczne niezastrzeżone przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej lub ustawy dla innych władz publicznych, służące zaspokajaniu potrzeb wspólnot samorządowych,
7) zadaniach oświatowych - rozumie się przez to zadania szkolne i pozaszkolne, z wyjątkiem dowozu uczniów oraz zadań związanych z prowadzeniem przedszkoli, które nie są przedszkolami specjalnymi i prowadzeniem oddziałów integracyjnych w przedszkolach ogólnodostępnych, określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320),
8) ulgach - rozumie się przez to ulgi, o których mowa w art. 3 pkt 6 ustawy - Ordynacja podatkowa,
9) podatkowej grupie kapitałowej - rozumie się przez to podatkową grupę kapitałową w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, Nr 60 poz. 700 i 703, nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324),
10) ogólnej kwocie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych - rozumie się przez to 100% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, pobieranego na zasadach ogólnych, przy czym przez wpływy rozumie się wpłaty pomniejszone o dokonane zwroty,
11) ogólnej kwocie wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych - rozumie się przez to 100% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, pobieranego na zasadach ogólnych, przy czym przez wpływy rozumie się wpłaty pomniejszone o dokonane zwroty,
12) podatkach pośrednich - rozumie się przez to:

a) podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy w rozumieniu ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076, z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100, z 2000 r. Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107 oraz z 2001 r. Nr 12, poz. 92, Nr 39, poz. 459, Nr 56, poz. 580 i Nr 63, poz. 639),
b) podatek z wpływów od gier losowych i zakładów wzajemnych i gier na automatach w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach (Dz.U. z 1998 r. Nr 102, poz. 650, Nr 145, poz. 946, Nr 155, poz. 1014 i Nr 160, poz. 1061 oraz z 2000r. Nr 9, poz. 117, Nr 70, poz. 816, Nr 116, poz. 1216) - przy czym przez wpływy rozumie się 100% wpłat pomniejszonych o dokonane zwroty,

13) podatku zryczałtowanym - rozumie się przez to podatek, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 oraz z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz. 1324), przy czym przez wpływy rozumie się 100% wpłat pomniejszonych o dokonane zwroty,
14) nowopowstałych jednostkach samorządu terytorialnego - rozumie się przez to jednostki samorządu terytorialnego, które zostały utworzone lub których granice uległy zmianie w roku bazowym,
15) obszarze dzielonych jednostek samorządu terytorialnego - rozumie się przez to obszar jednej lub większej liczby jednostek samorządu terytorialnego, istniejących w roku bazowym, których łączny obszar ulega
podziałowi w ten sposób, że każda jednostka uzyskuje nowe granice,
16) kontrakcie wojewódzkim - rozumie się przez to kontrakty, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz.U. Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041 i Nr 109, poz. 1158 oraz z 2001r. Nr 45, poz. 497),
17) Komisji Wspólnej - rozumie się przez to Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego w rozumieniu art. 49 niniejszej ustawy.

Art. 57.

W ustawie z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885 i Nr 90, poz. 1001, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 238 oraz z 2001 r. Nr 72, poz. 748) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 10. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym, realizowanych przez gminy, należy:

1) udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym,
2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, gwarantowanych okresowych i specjalnych okresowych,
3) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, rent socjalnych oraz przysługujących dodatków do tych świadczeń,
4) opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby, o których mowa w art. 27 ust. 1 i 2, w art. 31 ust. 4a oraz w art. 31b ust. 2 i 3,
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej,
6) udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osób bezdomnych i innych osób niemających dochodu i możliwości ubezpieczenia się na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
7) udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
8) przyznawanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowego,
9) praca socjalna,
10) świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
11) organizowanie i prowadzenie gminnych ognisk wychowawczych, świetlic i klubów środowiskowych dla dzieci, a także organizowanie mieszkań chronionych,
12) dożywianie uczniów szkół prowadzonych przez gminę,
13) sprawienie pogrzebu, w tym zmarłym osobom bezdomnym,
14) ponoszenie opłat za pobyt mieszkańca gminy skierowanego do domu pomocy społecznej, z zastrzeżeniem art. 35,
15) utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników.";

2) art. 10a-11a otrzymują brzmienie:

"Art. 10a. Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, realizowanych przez powiat należy:

1) opracowywanie powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
2) organizowanie i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, dla rodzin naturalnych i zastępczych, a także terapii rodzinnej,
3) organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci,
4) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności poprzez prowadzenie i organizowanie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, placówek opiekuńczo- wychowawczych, w tym ognisk wychowawczych, świetlic i klubów środowiskowych o zasięgu ponadgminnym dla dzieci i młodzieży, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie,
5) przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych, schroniska, zakłady poprawcze, domy pomocy społecznej i rodziny zastępcze,
6) pomoc w integracji ze środowiskiem osób opuszczających zakłady karne oraz niektóre rodzaje placówek opiekuńczo-wychowawczych, a także zakłady dla nieletnich i rodziny zastępcze,
7) zapewnienie, organizowanie i prowadzenie usług o określonym standardzie w domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym, organizowanie i prowadzenie mieszkań chronionych oraz umieszczanie osób w domach pomocy społecznej,
8) prowadzenie i finansowanie powiatowych ośrodków wsparcia, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy,
9) prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej,
10) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach,
11) zapewnienie szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej z obszaru powiatu,
12) doradztwo metodyczne dla ośrodków pomocy społecznej i pracowników socjalnych,
13) podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb,
14) realizacja innych zadań przewidzianych w odrębnych ustawach,
15) utworzenie i utrzymywanie powiatowego centrum pomocy rodzinie i zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania określone w pkt 1-14.

Art. 11. Do zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez gminy należy:

1) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
2) świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
3) organizowanie i prowadzenie środowiskowych domów samopomocy,
4) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków.

Art. 11a. Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy:

1) pomoc uchodźcom,
2) organizowanie i prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.";

3) art. 12 otrzymuje brzmienie:

"Art. 12. 1. Do zadań wojewody w zakresie pomocy społecznej należy:

1) ocena stanu i efektywności pomocy społecznej,
2) ustalanie sposobu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,
3) akceptacja programów naprawczych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, ocena stopnia ich realizacji,
4) wydawanie i cofanie zezwoleń lub zezwoleń warunkowych na prowadzenie domów pomocy społecznej oraz prowadzenie rejestru domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków adopcyjno-opiekuńczych,
5) koordynowanie działań w zakresie integracji ze społeczeństwem osób posiadających status uchodźcy,
6) wyznaczanie, w uzgodnieniu ze starostami powiatów prowadzących ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, ośrodka prowadzącego bank danych o dzieciach oczekujących na przysposobienie i kandydatach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz o rodzinach zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka,
7) wyznaczanie, w uzgodnieniu ze starostami powiatów prowadzących placówki interwencyjne, placówki interwencyjnej prowadzącej bank danych o wolnych miejscach w placówkach resocjalizacyjnych na terenie województwa,
8) realizacja lub zlecanie programów, o których mowa w art. 12b pkt 6 i art. 33,
9) współpraca z organizacjami pozarządowymi,
10) inicjowanie i propagowanie nowatorskich działań w obszarze pomocy społecznej,
11) nadzór i kontrola nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego oraz ich jednostek organizacyjnych, dla których minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określił standardy oraz nad zgodnością zatrudnienia pracowników tych jednostek z wymaganymi kwalifikacjami,
12) nadzór i kontrola nad realizacją zadań, o których mowa w pkt 11, zleconych przez organy administracji rządowej i samorządowej w drodze umowy podmiotom, o których mowa w art. 12a,
13) kontrola placówek niebędących domami pomocy społecznej a sprawujących całodobową opiekę nad osobami wymagającymi takiej opieki, niezależnie od podmiotu prowadzącego.

2. Wojewoda wykonuje zadania z zakresu nadzoru i kontroli, o których mowa w ust. 1 pkt 11-13, przy pomocy wojewódzkiego inspektora socjalnego jako kierownika inspekcji socjalnej wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w województwie.
3. Wojewódzkiego inspektora socjalnego powołuje i odwołuje wojewoda.
4. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, kwalifikacje wojewódzkich inspektorów socjalnych, a także kwalifikacje pedagogiczne, niezbędne do sprawowania nadzoru nad placówkami opiekuńczo-wychowawczymi oraz ośrodkami adopcyjno-opiekuńczymi.
5. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, zasady działania wojewódzkiego inspektoratu socjalnego oraz tryb postępowania w tych sprawach.";

4) w art. 33n dodaje się ust. 5a i 5b w brzmieniu:

"5a. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi wydatki na utrzymanie dziecka:

1) skierowanego do placówki opiekuńczo-wychowawczej - w wysokości kwoty odpowiadającej kosztom bieżącym na utrzymanie dziecka w tej placówce, pomniejszonej o wpływy z budżetu państwa przeznaczone na działalność placówki, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów placówka takie otrzymuje oraz o opłatę ponoszoną przez rodziców,
2) skierowanego do rodziny zastępczej - w łącznej wysokości kwoty świadczeń przysługującej określonej rodzinie zastępczej i dziecku, do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko zostało umieszczone w tej rodzinie.

5b. Uzgodnienia w sprawie wysokości wydatków, o których mowa w ust. 5a, dokonują w drodze porozumienia, powiat właściwy ze względu na siedzibę publicznej lub niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej lub rodziny zastępczej przyjmującej dziecko, z powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania skierowanego dziecka.";

5) art. 35 otrzymuje brzmienie:

"Art. 35. 1. Pobyt w domu pomocy społecznej jest płatny.
2. Zobowiązani do ponoszenia opłaty do wysokości bieżącego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej, z zastrzeżeniem ust. 8, są w kolejności:

1) osoba przebywająca w domu pomocy społecznej,
2) małżonek, zstępni przed wstępnymi,
3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.
Obowiązek ponoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej podmiotów wskazanych w pkt 2 i 3 ustaje, gdy opłata ponoszona przez mieszkańca jest równa średniemu miesięcznemu bieżącemu kosztowi utrzymania w domu pomocy społecznej.

3. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej ponoszą proporcjonalnie do posiadanego dochodu lub dochodu na osobę w rodzinie:

1) osoba w nim przebywająca - w wysokości, o której mowa w ust. 2, nie więcej niż 70% swojego dochodu,
2) małżonek, zstępni przed wstępnymi, jeżeli samotnie gospodarują, w wysokości odpowiadającej:

a) 5% dochodu, jeżeli posiadany dochód mieści się w przedziale od 200 do 300% kryterium dochodowego określonego w art. 4 ust. 1 pkt 1,
b) 10% dochodu, jeżeli posiadany dochód mieści się w przedziale ponad 300 do 400% kryterium dochodowego określonego w art. 4 ust. 1 pkt 1,
c) 15% dochodu, jeżeli posiadany dochód mieści się w przedziale ponad 400 do 500% kryterium dochodowego określonego w art. 4 ust. 1 pkt 1,
d) 20% dochodu, jeżeli posiadany dochód przekracza 500% kryterium dochodowego określonego w art. 4 ust. 1 pkt 1 - nie więcej niż do wysokości kwoty, o której mowa w ust. 2, pomniejszonej o opłatę ponoszoną przez osobę przebywającą w domu pomocy społecznej, z tym, że do dochodu osoby zobowiązanej nie wlicza się dochodu osoby przebywającej w domu,

3) małżonek, zstępni przed wstępnymi, gospodarujący i zamieszkujący z rodziną, w kwocie odpowiadającej:

a) 10% dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę w rodzinie mieści się w przedziale od 200 do 300% kryterium dochodowego określonego w art. 4 ust. 1 dla rodziny,
b) 15% dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę w rodzinie mieści się w przedziale ponad 300 do 400% kryterium dochodowego określonego w art. 4 ust. 1 dla rodziny,
c) 20% dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę w rodzinie mieści się w przedziale ponad 400 do 500% kryterium dochodowego określonego w art. 4 ust. 1 dla rodziny,
d) 30% dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę w rodzinie przekracza 500% kryterium dochodowego określonego w art. 4 ust. 1 dla rodziny - nie więcej niż do kwoty, o której mowa w ust. 2, z tym, że do dochodu rodziny osoby zobowiązanej do opłaty za pobyt w domu nie wlicza się dochodu osoby przebywającej w domu,

4) rodzice niepełnoletniego dziecka - w kwocie, o której mowa w ust. 2, nie więcej niż dochód na osobę w rodzinie, wliczając dziecko przebywające w placówce,
5) opiekunowie niepełnoletniego dziecka, jeżeli dysponują dochodami dziecka - w kwocie, o której mowa w ust. 2, nie więcej niż 70% dochodu dziecka,
6) gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o miejsce w domu pomocy społecznej - w wysokości odpowiadającej różnicy między kwotą, o której mowa w ust. 2, a opłatami ponoszonymi przez osoby, o których mowa w ust. 3 pkt 1-5.

4. Miesięczną opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej osoby pełnoletniej nieposiadającej własnego dochodu ustala się w wysokości średniego miesięcznego bieżącego kosztu utrzymania w domu pomocy społecznej. Miesięczna opłata od osób zobowiązanych nie może być wyższa niż 70% dochodu na osobę w rodzinie tych osób, wliczając osobę przebywającą w domu pomocy społecznej lub tam kierowaną. Do dokonania opłaty zobowiązani są, proporcjonalnie do posiadanego dochodu na osobę w rodzinie, małżonek przed zstępnymi i wstępnymi.
5. W przypadku niewywiązywania się osób, o których mowa w ust. 3 pkt 1- 5, z obowiązku ponoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, obowiązek ten spoczywa na gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby kierowanej do domu pomocy społecznej.
6. Do ustalania opłat za pobyt w domach pomocy społecznej prowadzonych przez gminę i domach pomocy społecznej prowadzonych przez podmioty, o których mowa w art. 12a, jeżeli nie są prowadzone na zlecenie, przepisy o których mowa w ust. 3, nie mają zastosowania.
7. Opłaty, o których mowa w ust. 3 pkt 3 i 4, nie mogą być wyższe od ustalonych przez sąd alimentów na rzecz osoby przebywającej w domu pomocy społecznej.
8. Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w takim domu wydaje organ, o którym mowa w art. 46 ust. 5, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby przed jej przybyciem do domu pomocy społecznej.
9. Opłatę za pobyt w ośrodkach wsparcia ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu z osoba kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług. Osoby nie ponoszą opłat, jeśli ich dochód lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, ustalonego w art. 4 ust. 1.
10. Osoby ponoszące opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej oraz rodzinę ponoszącą opłatę za pobyt członka rodziny zwalania się, na ich wniosek, częściowo lub całkowicie z tej opłaty, jeżeli:

1) ponoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce,
2) występują uzasadnione okoliczności, w szczególności długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych,
3) małżonkowie, zstępni, wstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia.

11. Zwolnienie z ponoszonej opłaty może nastąpić również w przypadku, gdy osoba zobowiązana do ponoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko.
12. Osobę przebywającą w domu pomocy społecznej, zobowiązaną do opłaty, podejmującą pracę ze wskazań terapeutyczno- rehabilitacyjnych, zwalnia się częściowo z opłaty poprzez pomniejszenie dochodu stanowiącego podstawę ustalenia opłaty o połowę kwoty otrzymywanej z tytułu wynagrodzenia za tę pracę.
13. Osobę przebywającą w domu pomocy społecznej, zobowiązaną do opłaty, uczestniczącą w warsztatach terapii zajęciowej zwalnia się częściowo z opłaty poprzez pomniejszenie dochodu stanowiącego podstawę ustalenia opłaty o kwotę odpowiadającą wysokości kieszonkowego wypłacanego z tytułu uczestnictwa w tych warsztatach.
14. Decyzję o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z opłaty wydaje się na okres nie dłuższy niż rok.
15. Osobom zobowiązanym do ponoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, w przypadku gdy nie pokrywają należności w kasie domu lub na jego konto, opłatę za pobyt w domu, za ich zgodą, potrąca:

1) z emerytury lub renty - właściwy organ emerytalno-rentowy, zgodnie z odrębnymi przepisami,
2) z zasiłku stałego wyrównawczego lub renty socjalnej - ośrodek pomocy społecznej, który dokonuje wypłaty tego zasiłku lub renty socjalnej, z tym że osobom nowoprzyjętym do domu pomocy społecznej do końca roku kalendarzowego świadczenia te wypłaca ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, po dokonaniu potrąceń. Opłatę za pobyt ośrodek pomocy społecznej przekazuje na konto domu pomocy społecznej.

16. Mieszkaniec domu pomocy społecznej nie ponosi opłaty w okresie nieobecności nieprzekraczającej 30 dni w roku kalendarzowym, z zastrzeżeniem ust. 17.
17. Za osobę niepełnoletnią z zaburzeniami psychicznymi nie ponosi się opłaty w okresie jej nieobecności nieprzekraczającej 90 dni w roku kalendarzowym, jeżeli w tym czasie przebywa w domu rodzinnym.
18. Starosta ustala na wniosek dyrektora domu pomocy społecznej i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca danego roku, miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w ubiegłym roku kalendarzowym, pomnożonego przez planowany w ustawie budżetowej na dany rok wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.
19. Opłaty, o której mowa w ust. 3, nie stosuje się do domów pomocy społecznej prowadzonych przez gminy lub podmioty niepubliczne, jeżeli nie są one prowadzone na zlecenie starosty.
20. Rada gminy lub rada powiatu może określić, w drodze uchwały, szczegółowe zasady ustalania opłat za pobyt w domu pomocy społecznej, częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, zwrotu należności za okres nieobecności osoby w domu, szczegółowe zasady ustalania kosztów utrzymania w domach pomocy społecznej, a także sposób i tryb postępowania w tych sprawach.";

6) w art. 55e:

a) w ust. 2 po wyrazach "Decyzję administracyjną" wyrazy "o skierowaniu do odpowiedniego typu" zastępuje się wyrazami "o umieszczeniu w odpowiednim typie",
b) w ust. 4 po wyrazach "decyzję o odmowie" wyrazy "skierowania do" zastępuje wyrazami "umieszczenia w" i po wyrazach "ponownie decyzję o" wyrazy "skierowaniu do określonego typu" zastępuje się wyrazami "umieszczeniu w określonym typie".

Art. 67.

W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776, i nr 160, poz.1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628 i Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156,
poz. 1019, Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz.1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119,poz. 1249 oraz z 2001 r. Nr 39, poz. 459) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 35a otrzymuje brzmienie:
"Art. 35a. 1. Do zadań starosty należy:

1) opracowywanie powiatowych programów pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych,
2) opracowywanie powiatowej strategii działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:

a) profilaktyki i wczesnej interwencji związanej z powstawaniem niepełnosprawności,
b) oświaty i kształcenia,
c) poradnictwa i szkolenia zawodowego oraz zatrudniania,
d) integracji społecznej i środowiskowej,

3) współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowaniu i realizacji strategii, o których mowa w pkt 2,
4) współpraca z organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych,
5) pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych, ich szkolenie oraz przekwalifikowywanie,
6) kierowanie osób niepełnosprawnych, które wymagają specjalistycznego programu szkolenia oraz rehabilitacji leczniczej i społecznej, do specjalistycznego ośrodka szkoleniowo-rehabilitacyjnego lub do innej placówki szkoleniowej,
7) współpraca z organami rentowymi w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów,
8) doradztwo organizacyjno-prawne i ekonomiczne w zakresie działalności gospodarczej lub rolniczej podejmowanej przez osoby niepełnosprawne,
9) współpraca z organami administracji rządowej i organami jednostek samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi i fundacjami, w zakresie zatrudniania i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych,
10) współpraca z właściwym terenowo inspektorem pracy w zakresie oceny i kontroli miejsc pracy osób niepełnosprawnych,
11) udzielanie pożyczek, na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, o których mowa w art. 12,
12) dofinansowanie do oprocentowani kredytów, o których mowa w art.13,
13) zwrot kosztów, o których mowa w art. 26, 27 i 41, związanych z utworzeniem nowych lub dostosowaniem istniejących miejsc pracy osób niepełnosprawnych oraz ze szkoleniem osób niepełnosprawnych,
14) rehabilitacja osób niepełnosprawnych w ramach warsztatów terapii zajęciowej, turnusów rehabilitacyjnych, zespołów ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo, rekreacyjnych i sportowych oraz innych zespołów aktywności społecznej, zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych, zgodnie z orzeczeniem i wnioskiem, o którym mowa w art. 10 ust. 5,
15) dofinansowanie:

a) turnusów rehabilitacyjnych,
b) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
c) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,

16) finansowanie w całości lub w części kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej,
17) dofinansowanie budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów służących rehabilitacji,
18) podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności i likwidacji barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie oraz dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, w komunikowaniu się i technicznych,
19) opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa i Pełnomocnika.

2. Do zadań powiatowego centrum pomocy rodzinie należy w szczególności:

1) rehabilitacja osób niepełnosprawnych, o której mowa w art. 10 ust. 1, zgodnie z orzeczeniem i wnioskiem, o którym mowa w art. 10 ust. 5,
2) podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności i likwidacji barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie,
3) opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa.

3. Starosta przedstawia Pełnomocnikowi zatwierdzoną przez radę powiatu strategię, o której mowa w ust. 1 pkt 2 oraz plan rzeczowo-finansowy realizacji tej strategii, a także kwartalna informację z realizacji planu rzeczowo-finansowego.
4. Warunkiem przekazania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację planu rzeczowo-finansowego, októrym mowa w ust. 3, jest uzyskanie pozytywnej opinii Pełnomocnika w zakresie zgodności planu oraz sprawozdań z niniejszą ustawą.
5. Rada powiatu w drodze uchwały określa zadania, na które przeznacza środki Funduszu określone w art. 48.";

2) w art. 35c dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:

"2. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych o zadaniach zrealizowanych z otrzymanych z Funduszu środków oraz wniosków do planu finansowego tego Funduszu, o których mowa w ust. 1, uwzględniając w szczególności terminy i sposoby ich przedstawiania oraz wzór wniosku i sprawozdania.
3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, wzór informacji, o której mowa w art. 35a pkt 3, oraz sposób jej przedstawienia.";

3) w art. 36 w ust. 1 po wyrazie "Niepełnosprawnych" dodaje się wyrazy "i starostów";
4) w art. 39 w ust. 5 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "a także zasady i sposób zlecania zadań, o których mowa w art. 36 ust. 1a";
5) w art. 46 w pkt 9 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "w tym odsetki od środków, o których mowa 48 ust. 1.";
6) w art. 47 w ust. 2 w pkt 1 na końcu dodaje się wyrazy "w tym także realizowaną przez samorządy,";
7) art. 48 otrzymuje brzmienie:

"Art. 48. 1. Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 45% nie więcej niż 55% jego przychodów na dany rok są przekazywane przez Prezesa Zarządu tego Funduszu samorządom powiatowym na realizację określonych zadań lub rodzajów zadań, na wyodrębniony rachunek bankowy - według algorytmu.
2. Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych może przekazać powiatom dodatkowe środki po zatwierdzeniu ich wysokości przez Radę Nadzorczą tego Funduszu na realizację zadań, w szczególności na utworzenie i działalność nowoutworzonych warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej.
3. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, algorytm, o którym mowa w ust. 1, a także sposób przedstawiania sprawozdań o wykorzystaniu środków Funduszu. Projekt algorytmu podlega opiniowaniu przez stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Algorytm, o którym mowa w ust. 1, powinien uwzględniać w szczególności liczbę mieszkańców, liczbę osób niepełnosprawnych i liczbę uczestników funkcjonujących warsztatów terapii zajęciowej w powiecie oraz kwotę przewidzianą w planie finansowym Funduszu na dany rok na realizację przez samorządy zadań, kwotę zobowiązań ze środków Funduszu z tytułu realizacji umów zawartych do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego realizację zadań, przypadającą na dany rok. Podstawę dokonania obliczeń stanowią dane szacunkowe ustalane przez Pełnomocnika.";
8) w art. 51:

a) w ust. 3 skreśla się pkt 7 i 8,
b) po ust. 3a dodaje się ust. 3b w brzmieniu:"3b. Zadania Zarządu, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 4 nie dotyczą środków, o których mowa w art. 48.";

9) w art. 54 w pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) koszty obsługi zadań realizowanych przez samorządy powiatowe w wysokości nie większej niż 2% środków wykorzystanych na realizację zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1.".


Art. 87.

1. Powiat, który prowadzi lub zleca prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej, zwanych dalej "domami", otrzymuje dotacje celowe z budżetu państwa, według zasad określonych w ust. 2-4.
2. Dotacja przysługuje powiatowi, który prowadzi lub zleca prowadzenie domu, w którym przebywają mieszkańcy, przyjęci do tego domu przed dniem 1 stycznia 2002 r.
3. Dotacja, o której mowa w ust. 1, ustalana jest na okres miesiąca.
4. W każdym miesiącu wojewoda przekazuje kwotę dotacji dla powiatu, na podstawie uzyskanych informacji z miesiąca poprzedzającego miesiąc, na który ustalana jest dotacja, o aktualnej liczbie mieszkańców domów, o których mowa w ust. 2 i miesięcznych kosztach utrzymania tej liczby mieszkańców.
5. Kwotę dotacji dla powiatu ustala się w wysokości odpowiadającej iloczynowi liczby mieszkańców domów w powiecie, o których mowa w ust. 2 i miesięcznego kosztu utrzymania tego mieszkańca w domu, pomniejszonego o dochody uzyskiwane z odpłatności za pobyt w domu za mieszkańca, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Do wyliczenia dotacji przyjmuje się miesięczny koszt utrzymania mieszkańca, o którym mowa w ust. 2, nie wyższy jednak niż średnia miesięczna kwota dotacji wyliczonej w województwie.
7. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu, o którym mowa w ust. 2 stanowią miesięczne wydatki na działalność domu, w miesiącu poprzedzającym miesiąc, na który ustalana jest dotacja, bez wydatków inwestycyjnych, podzielone przez liczbę mieszkańców w tym domu.
8. Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji jest to ustalana w budżecie wojewody miesięczna kwota dotacji przeznaczona na działalność domów, bez wydatków inwestycyjnych, podzielona przez liczbę mieszkańców w tych domach, ustalona zgodnie z ust. 2.
9. W uzasadnionych przypadkach kwota dotacji dla powiatów może zostać zmniejszona lub zwiększona, nie więcej jednak niż o 10%, w zależności od znajdujących się w powiecie typów domów oraz uzyskanych dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w domu.
10. Osoby przyjęte do dnia 1 stycznia 2002 r. do domu pomocy społecznej ponoszą opłatę na dotychczasowych zasadach.


Art. 88.

1. Powiat, który organizuje i prowadzi lub zleca prowadzenie ponadgminnych placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwanych dalej placówkami, otrzymuje dotacje celowe z budżetu państwa, według zasad, określonych w ust. 2-4.
2. Dotacja przysługuje powiatowi, który prowadzi lub zleca prowadzenie placówki, w której przebywają wychowankowie, przyjęci do tej placówki przed dniem 1 stycznia 2002 r.
3. Dotacja, o której mowa w ust. 1, ustalana jest na okres miesiąca.
4. W każdym miesiącu wojewoda przekazuje kwotę dotacji dla powiatu, na podstawie uzyskanych informacji z miesiąca poprzedzającego miesiąc, na który ustalana jest dotacja, o aktualnej liczbie wychowanków placówek, o których mowa w ust. 2 i miesięcznych kosztach utrzymania tej liczby wychowanków.
5. Kwotę dotacji dla powiatu ustala się w wysokości odpowiadającej iloczynowi liczby wychowanków w placówkach w powiecie, o których mowa w ust. 2 i miesięcznego kosztu utrzymania tego wychowanka w placówce, pomniejszonego o dochody uzyskiwane z odpłatności za pobyt w placówce za wychowanka, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Do wyliczenia dotacji przyjmuje się miesięczny koszt utrzymania wychowanka, o którym mowa w ust. 2, nie wyższy jednak niż średnia miesięczna kwota dotacji wyliczonej w województwie.
7. Miesięczny koszt utrzymania wychowanka w placówce, o której mowa w ust. 2 stanowią miesięczne wydatki na działalność placówki, w miesiącu poprzedzającym miesiąc, na który ustalana jest dotacja, bez wydatków inwestycyjnych, podzielone przez liczbę wychowanków w tej placówce.
8. Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji jest to ustalana w budżecie wojewody miesięczna kwota dotacji przeznaczona na działalność placówek, bez wydatków inwestycyjnych, podzielona przez liczbę wychowanków w tych
placówkach, ustalona zgodnie z ust. 2.
9. W uzasadnionych przypadkach kwota dotacji dla powiatów może zostać zmniejszona lub zwiększona, nie więcej jednak niż o 15%, w zależności od znajdujących się w powiecie typów placówek oraz uzyskanych dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w placówce.

Art. 99.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r. z tym, że art. 95 i art. 96 ust. 2 wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 © I-business group 2000
Webmaster