dps.pl home O serwisie www.dps.pl Prezentacja Domu Pomocy Spolecznej
       
Domy Pomocy Spolecznej prawo organizacje radar mieszkańcy recenzje oferty świat extra
 


Podyskutuj na ten temat:

 

Spółdzielnie socjalne - projekt ustawy z 17.11.2004

(mat. nadesłany; DPS Forum 6.12.2004)

 

Warszawa, 2004-12-02

MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ

Cezary Miżejewski

PODSEKRETARZ STANU

CM-PS-2363-72-KK/04

Szanowni Państwo,

Pragnę przekazać Państwu do konsultacji projekt ustawy o spółdzielniach socjalnych, przygotowany przez resort polityki społecznej. Dotychczasowe regulacje dotyczące reintegracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych marginalizacją i wykluczonych społecznie, a więc ustawa o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 roku, oraz przepisy ustawy prawo spółdzielcze dotyczące spółdzielni socjalnych zostaną poszerzone, dając nowy instrument walki z marginalizacją społeczną - ustawę o spółdzielniach socjalnych. Przedkładany Państwu projekt wykorzystuje dotychczasowy dorobek polskiej polityki społecznej w walce z marginalizacją i wykluczeniem społecznym, wprowadzając jednocześnie wiele nowych rozwiązań. Mam nadzieję, że podobnie jak w przypadku prac nad ustawą o zatrudnieniu socjalnym, Państwa uwagi okażą się nam pomocne w kształtowaniu nowych rozwiązań legislacyjnych dla nowoczesnej polityki społecznej. Uprzejmie proszę o przesłanie uwag do dnia 17 grudnia 2004 r.

Z poważaniem

(-) Cezary Miżejewski


Uzasadnienie - pobierz... (.doc; 85 KB)


Projekt 17.11.2004.

Ustawa z dnia ... o spółdzielniach socjalnych

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1.

Ustawa określa zasady tworzenia, prowadzenia działalności oraz likwidacji spółdzielni socjalnej.

Art. 2.

Spółdzielnia socjalna prowadzi działalność:

 1. na podstawie niniejszej ustawy;
 2. statutu;
 3. w kwestiach nie uregulowanych niniejszą ustawą w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. Z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 oraz z 2004 r. Nr 99, poz. 1001) .

Art. 3.

 1. Przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków.
 2. Spółdzielnia socjalna działa na rzecz społecznej i zawodowej reintegracji jej członków, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143 oraz z 2004 r. nr 69, poz. 624 i Nr 99, poz. 1001).
 3. Spółdzielnia socjalna prowadzi działalność społeczną i oświatowo – kulturalną na rzecz swoich członków oraz ich środowiska lokalnego.
 4. Przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej może być prowadzenie wspólnego gospodarstwa rolnego.
 5. Spółdzielnia socjalna nie prowadzi działalności nastawionej na zysk.

Art. 4.

Nazwa spółdzielni socjalnej musi zawierać oznaczenie "spółdzielnia socjalna”.

Rozdział 2

Zasady tworzenia spółdzielni socjalnej, jej członkowie oraz organy

Art. 5.

 1. Spółdzielnię socjalną mogą tworzyć:
  1. osoby bezrobotne, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001);
  2. osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1-4, 6 i 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
  3. niepełnosprawni, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 160, poz.1082 z późn.zmi);
  4. osoby, które nabyły prawo do świadczenia przedemerytalnego na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. Nr 120, poz. 1252).

Art. 6.

Spółdzielnia inwalidów i spółdzielnia niewidomych staje się spółdzielnią socjalną na podstawie uchwały walnego zgromadzenia, podjętej zwykłą większością głosów. Przepisy o łączeniu spółdzielni stosuje się odpowiednio.

Art. 7.

 1. Spółdzielnia socjalna liczy nie mniej niż pięciu i nie więcej niż pięćdziesięciu członków.
 2. Spółdzielnia socjalna powstała z przekształcenia spółdzielni inwalidów i spółdzielnie niewidomych może liczyć więcej niż pięćdziesięciu członków.
 3. Członkami spółdzielni socjalnej mogą być osoby nie spełniające warunków, o których mowa w art. 5, jeżeli ich praca wymaga szczególnych kwalifikacji, których nie posiadają pozostali członkowie spółdzielni socjalnej.
 4. Liczba osób, o których mowa w ust. 3 nie może być większa niż jedna na pięciu członków spółdzielni socjalnej.

Art. 8.

 1. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem pracy i ministrem sprawiedliwości określi w drodze rozporządzenia wzory dokumentów niezbędnych do założenia spółdzielni socjalnej, w tym wzór formularzy urzędowych umożliwiających wpis spółdzielni do Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Minister właściwy do spaw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem pracy i ministrem sprawiedliwości określi w drodze rozporządzenia wysokość opłat związanych z założeniem spółdzielni socjalnej.

Art. 9.

W spółdzielni socjalnej, w której liczba członków nie przekracza 25, nie powołuje się rady nadzorczej, zaś jej zadania wykonuje walne zgromadzenie, a prawo kontroli działalności spółdzielni socjalnej przysługuje każdemu członkowi.

Art. 10.

Spółdzielnia socjalna podlega wpisowi do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Rozdział 3

Działalność spółdzielni socjalnej

Art. 11.

 1. Spółdzielnia socjalna może zatrudniać osoby skazane na karę ograniczenia wolności zgodnie z art. 34 § 2 pkt 2. ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.ii) oraz osoby odbywające zastępcza służbę wojskową.
 2. Osoby, o których mowa w ust. 1 nie mogą być członkami spółdzielni socjalnej.

Art. 12.

W spółdzielni socjalnej całość nadwyżki bilansowej walne zgromadzenie przeznacza na jej fundusz zasobowy.

Art. 13.

Wynagrodzenie członków spółdzielni socjalnej nie może przekraczać 2 - krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

Art. 14.

 1. Część wynagrodzenia odpowiadająca składce należnej od zatrudnionego członka spółdzielni socjalnej, na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe oraz część kosztów osobowych pracodawcy odpowiadająca składce na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe za zatrudnionego członka spółdzielni socjalnej, na podstawie umowy zawartej między starostą właściwym dla siedziby spółdzielni socjalnej, a tą spółdzielnią może podlegać finansowaniu ze środków Funduszu Pracy przez okres 18 miesięcy od dnia zatrudnienia.
 2. Zwrotu opłaconych składek, o których mowa w ust. 1, dokonuje starosta, w okresach kwartalnych na podstawie udokumentowanego wniosku spółdzielni socjalnej, w terminie 30 dni od dnia jego złożenia.
 3.  Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2, oraz tryb dokonywania zwrotu opłaconych składek, uwzględniający rodzaj niezbędnej dokumentacji, jaką należy dołączyć do wniosku, określa rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 grudnia 2003 roku w sprawie wzorów wniosku o zwrot opłaconych składek oraz trybu dokonywania ich zwrotu (Dz. U.z 2004 r., Nr 3, poz.18).

Art. 15. 

Wolontariusze mogą wykonywać świadczenia, odpowiadające świadczeniu pracy, na rzecz spółdzielni socjalnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593 i Nr 116, poz. 1203).

Art. 16.

 1. Spółdzielnia socjalna, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, zwolniona jest od:
  1. podatku od czynności cywilnoprawnych;
  2. opłaty skarbowej;
  3. opłat sądowych.
 2. półdzielnia socjalna może, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, nabywać na szczególnych warunkach prawo użytkowania nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Rozdział 4

Podział i łączenie spółdzielni socjalnej

Art. 17.

Spółdzielnia socjalna może połączyć się wyłącznie z inną spółdzielnią socjalną.

Art. 18.

 1. Spółdzielnia socjalna może podzielić się na podstawie uchwały walnego zgromadzenia, podjętej zwykłą większością głosów.
 2. W wyniku podziału, utworzone mogą być wyłącznie spółdzielnie socjalne.

Rozdział 5

Likwidacja spółdzielni socjalnej

Art. 19.

Spółdzielnia socjalna przechodzi w stan likwidacji w przypadku gdy dokonane zmiany statutu naruszają zasady określone w art. 4, 7, 12.

Art. 20.

 1. W przypadku likwidacji spółdzielni socjalnej, jej majątek pochodzący ze środków publicznych po zakończeniu postępowania likwidacyjnego zostaje przekazany na Fundusz Pracy.
 2. W wypadku likwidacji spółdzielni socjalnej utworzonej z udziałem osób, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, jej majątek pochodzący ze środków publicznych po zakończeniu postępowania likwidacyjnego zostaje przekazany na Fundusz Pracy i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, proporcjonalnie do wskaźnika niepełnosprawnych udziałowców i zatrudnionych osób niepełnosprawnych ustalonego odpowiednio na zasadach określonych w art. 2 pkt 6 i art. 21 ust. 1 i 5 oraz art. 28 ust. 3 - 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Rozdział 6

Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy końcowe.

Art. 21.

W ustawie Prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982 roku wprowadza się następujące zmiany:

 1. W art. 6 § 2 otrzymuje brzmienie: "§ 2. Liczba założycieli spółdzielni nie może być mniejsza od dziesięciu, jeżeli założycielami są osoby fizyczne i trzech jeżeli założycielami są osoby prawne. W spółdzielniach produkcji rolnej liczba założycieli – osób fizycznych nie może być mniejsza od pięciu.”:
 2. W art. 15 § 1 otrzymuje brzmienie: "§ 1. Spółdzielnia liczy co najmniej dziesięciu członków, spółdzielnia produkcji rolnej co najmniej pięciu członków”;
 3. W Części I "Spółdzielnie”: a) tytuł II otrzymuje brzmienie: " Przepisy szczególne dla spółdzielni pracy, spółdzielni produkcji rolnej, spółdzielni kółek rolniczych i spółdzielni mieszkaniowych ”, b) w tytule II uchyla się dział V.

Art. 22

W ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.iii) w art. 17 ust. 1 "po pkt. 37” dodaje się pkt 38 w brzmieniu: "pkt 38. Dochody spółdzielni socjalnej, w części przeznaczonej na fundusz zasobowy".

Art. 23.

W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z póżn. zm.iv) w art. 67 ust. 1 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: "8) wykonawcą zamówienia jest spółdzielnia socjalna lub Centrum Integracji Społecznej”.

Art. 24.

 1. Spółdzielnia socjalna, która powstała na podstawie ustawy prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r. działa zgodnie z niniejszą ustawą.
 2. Rozporządzenie określone w art. 203 a, § 7, zachowuje moc do czasu wydania rozporządzeń określonych w art. 8 niniejszej ustawy.

Art. 26.

Ustawa wchodzi w życie w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia.


Uzasadnienie - pobierz... (.doc; 85 KB)


 © I-business group 2000
Webmaster