dps.pl home O serwisie www.dps.pl Prezentacja Domu Pomocy Spolecznej
       
Domy Pomocy Spolecznej prawo organizacje radar mieszkańcy recenzje oferty świat extra
 

 

wstecz

STANDARD PRODUKTÓW (ŚWIADCZEŃ) KONTRAKTOWANYCH PRZEZ KASY CHORYCH W SPECJALNOŚCI REHABILITACJA MEDYCZNA

 

MZiOS, Warszawa, maj - lipiec 1999
(wybór)

Uwaga! Ponieważ opis standardu rehabilitacji medycznej jest bardzo obszerny, proponujemy w tym miejscu tylko przegląd podstawowych zagadnień. Całość przygotowaliśmy jako plik Worda, skompresowany jako . zip i do pobrania po kliknięciu na odnośnik poniżej (43kB):

Pobierz caly tekst

 

II. RODZAJE PRODUKTÓW (ŚWIADCZEŃ) W REHABILITACJI LECZNICZEJ

1. Porada ambulatoryjna

2. Hospitalizacja

3. Procedura medyczna

W obrębie każdego z ww. produktów wyodrębnia się 1-8 kategorii cenowych, mających na celu zbliżenie kosztów produktu rzeczywistego i uśrednionego. Podział na kategorie dokonuje się w oparciu o stopień referencyjności procedury, stopień referencyjności świadczeniodawcy, poziom skomplikowania procesu diagnostycznego i terapeutycznego, czas pracy konieczny dla wykonania świadczenia oraz koszt obejmujący zastosowane środki farmaceutyczne, zużyte materiały, amortyzację aparatury, usługi obce itd.

III. KWALIFIKACJE I ZADANIA PERSONELU ZESPOŁU REHABILITACYJNEGO

A. Skład zespołu rehabilitacyjnego

1. Lekarz

2. Fizjoterapeuci

a) magister rehabilitacji ruchowej

b) magister fizjoterapii

c) licencjat fizjoterapii

d) technik fizjoterapii

3. Psycholog

4. Logopeda

5. Terapeuta zajęciowy

6. Asystent socjalny

7. Pedagog specjalny

8. Technik masażysta.

B. Kwalifikacje, kompetencje i zadania

1. Lekarz

Wymagane kwalifikacje - specjalizacja z rehabilitacji medycznej - specjalizacja z medycyny fizykalnej i balneoklimatologii

Kompetencje i zadania

a) kieruje procesem kompleksowej rehabilitacji, odpowiada za przebieg i wynik leczenia,

b) kierownikiem wszystkich placówek rehabilitacji leczniczej tak stacjonarnych jak i ambulatoryjnych jest lekarz - specjalista II stopnia z rehabilitacji medycznej,

c) lekarz ustala diagnozę, stopień i rodzaj dysfunkcji i w oparciu o nie opracowuje plan leczenia wykorzystując do tego celu: - informacje zawarte w skierowaniu lekarza POZ lub lekarza specjalisty - wyniki przeprowadzonego badania przedmiotowego i podmiotowego pacjenta - wyniki (zleconych w razie potrzeby) badań laboratoryjnych, z zakresu diagnostyki funkcjonalnej, obrazowej i inne - wyniki konsultacji innych specjalistów.

Opracowany plan leczenia zawiera:

1) W odniesieniu do kinezyterapii: cel etapu z wyraźnie określonymi przeciwwskazaniami oraz czasokres tego etapu z podaną częstotliwością zabiegów,

2) W odniesieniu do fizykoterapii: - rodzaj zabiegu - ilość zabiegów - częstotliwość zabiegów - kolejność wykonywania zabiegów - parametry zabiegów

3) Skierowanie w uzasadnionych klinicznie przypadkach na diagnostykę i terapię do psychologa lub logopedy.

4) Skierowanie na terapię zajęciową ze wskazaniem rodzaju zajęć i ich celu.

5) Skierowanie na terapię edukacyjną w zależności od potrzeb do pedagoga, psychologa, fizjoterapeuty.

6) Ustalenie rodzaju potrzebnego zaopatrzenia ortopedycznego, leczniczych środków technicznych i środków pomocniczych i wypisywanie wniosków o ich przyznanie.

2. Fizjoterapeuci

2.1. Magister rehabilitacji ruchowej, magister fizjoterapii, licencjat fizjoterapii

Wymagane kwalifikacje - studia wyższe w zakresie wychowania fizycznego (kierunek rehabilitacja ruchowa lub fizjoterapia)

Kompetencje i zadania ˇ

Magister rehabilitacji ruchowej i fizjoterapii ma prawo do usprawnienia ruchowego na podstawie zlecenia lekarskiego i do kierowania pracą zespołu techników fizjoterapii pracujących na kinezyterapii,

 • ˇ Ustala program usprawnienia ruchowego w oparciu o plan leczenia opracowany przez lekarza oraz ocenę stanu funkcjonalnego pacjenta i ocenę wydolności,
 • ˇ Prowadzi ćwiczenia zgodnie z opracowanym programem - indywidualne - grupowe - ćwiczenia w wodzie - ćwiczenia w terenie
 • ˇ Prowadzi dokumentację wykonywanych zabiegów i oceny funkcjonalnej pacjenta
 • ˇ Udziela instruktażu chorym lub ich rodzinom odnośnie ćwiczeń zalecanych do wykonywania w domu
 • ˇ Bezpośrednio współpracuje z lekarzem, informuje go o ewentualnych trudnościach w realizowaniu usprawnienia.

2.2. Technik fizjoterapii (posiada dyplom ukończenia Medycznego Studium Zawodowego, Wydział Fizjoterapii)

Kompetencje i zadania

Posiada uprawnienia do wykonywania zabiegów kinezyterapii, fizjoterapii i masażu leczniczego

3. Psycholog (wyższe studia z zakresu psychologii)

Kompetencje i zadania

 • ˇ (diagnoza psychologiczna, oddziaływanie psychologiczne, psychoedukacja)
 • ˇ Ocena poziomu intelektualnego
 • ˇ Ocena funkcjonowania emocjonalnego i motywacyjnego
 • ˇ Ocena osobowości oraz zaburzeń osobowości
 • ˇ Ocena funkcjonowania rodzinnego
 • ˇ Ocena funkcjonowania zawodowego
 • ˇ Ocena funkcjonowania społecznego
 • ˇ Konsultacje psychologiczne (dla pacjenta, rodziny pacjenta, członków zespołu terapeutycznego w procesie leczenia)
 • ˇ Poradnictwo psychologiczne (w szerokim zakresie)
 • ˇ Interwencja kryzysowa (nakierowana na pacjenta i jego rodzinę)
 • ˇ Psychoterapia (indywidualna, grupowa, rodzin)
 • ˇ Terapia podtrzymująca
 • ˇ Psychoedukacja (pacjentów, rodzin pacjentów, współpracowników w procesie leczenia, innych grup zawodowych)

  4. Asystent socjalny (Policealna Szkoła Pracowników Służb Społecznych)

  Kompetencje i zadania

 • ˇ Przeprowadzenie wywiadu społecznego

 • ˇ W oparciu o plan leczenia i wywiad opracowanie wstępnego programu rehabilitacji społecznej

 • ˇ Instruktaż pacjenta i rodziny pomagający w adaptacji społecznej

 • ˇ Udzielanie informacji o sposobie załatwiania spraw bytowych związanych z załatwianiem renty, różnego typu zasiłków i zapomóg, korzystanie z pomocy PFRON

 • ˇ Wobec osób hospitalizowanych załatwianie spraw dla osób samotnych i niesprawnych Domów Opieki Społecznej, załatwianie spraw związanych z adopcją dzieci porzuconych w szpitalu, załatwianie formalności związanych z pogrzebem osób samotnych bez opieki.

  5. Terapeuta zajęciowy (Wydział Terapii Zajęciowej Medycznego Studium Zawodowego lub Szkoły Sztuk Plastycznych)

  Kompetencje i zadania

 • ˇ Prowadzenie ćwiczeń w pracowniach (ceramicznych, malarstwa, tkactwa i innych) oraz odpowiednich warsztatach

 • ˇ Nauka samoobsługi w czynnościach życia codziennego

 • ˇ Prowadzenie zajęć rewalidacji indywidualnej i grupowej oraz korekcyjno-kompensacyjnych z dziećmi

  6. Logopeda (Wyższa Szkoła Pedagogiczna ze specjalnością z logopedii)

  Kompetencje i zadania

 • ˇ Opracowanie diagnozy logopedycznej

 • ˇ Prowadzenie ćwiczeń logopedycznych, profilaktyki logopedycznej

 • ˇ Ścisła współpraca z pozostałymi członkami zespołu

  7. Pedagog (wyższe studia na Wydziale Pedagogiki Specjalnej)

  Kompetencje i zadania

 • ˇ Prowadzenie zajęć przygotowawczych dzieci niepełnosprawnych do nauki szkolnej

 • ˇ Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z dziećmi szkolnymi

  8. Technik masażysta (Studium Medyczne, wydział fizjoterapii lub Szkoła dla Niewidomych Masażystów)

  Kompetencje i zadania

 • ˇ Zabiegi z zakresu masażu leczniczego zgodnie z wymogami wiedzy medycznej ręcznie lub z wykorzystaniem urządzeń mechanicznych

 • ˇ Zabiegi na podstawie zlecenia lekarskiego

 

wstecz© I-business group 2000
Webmaster