dps.pl home O serwisie www.dps.pl Prezentacja Domu Pomocy Spolecznej
       
Domy Pomocy Spolecznej prawo organizacje radar mieszkańcy recenzje oferty świat extra
 


Podyskutuj na ten temat:

 

Przystosowanie stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych - omówienie

(materiał MGPiPS ; DPS Forum 21.07.2003)

 

Z dniem 16 lipca zmienione zostały zasady na jakich zwracane są ze środków PFRON koszty przystosowania stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej. Obowiązkowy okres zatrudniania na przystosowanym stanowisku pracy został skrócony z 4,5 do 3 lat.

Zmiany wprowadziła ostatnia nowelizacja ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Na jej podstawie wydano rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 30 maja 2003 r. w sprawie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Koszty poniesione przez pracodawcę na przystosowanie tworzonego lub istniejącego stanowiska pracy będą zwracane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. O ich zwrot będą mogli ubiegać się pracodawcy, którzy ponieśli je w związku z zatrudnieniem pracownika niepełnosprawnego, skierowanego przez powiatowy urząd pracy lub zatrudnionego, którego niepełnosprawność powstała w okresie zatrudnienia.

Pracodawca będzie mógł wnioskować także o zwrot kosztów poniesionych na rozpoznanie, przez służbę medycyny pracy, potrzeb pracownika wynikających z rodzaju i stopnia jego niepełnosprawności.

Nie będą natomiast zwracane, ponoszone przez pracodawcę, koszty utworzenia stanowiska pracy, wynagrodzenia i płaconych składek na ubezpieczenia społeczne pracownika niepełnosprawnego. Dotychczas co druga pensja wraz ze składką przez trzy lata od daty zatrudnienia była zwracana ze środków PFRON.

Pracodawca, któremu zostały zwrócone koszty przystosowania stanowiska pracy, będzie musiał zatrudniać osobę niepełnosprawną przynajmniej przez trzy lata (dotychczas 4,5 roku). Jeżeli nie spełni tego warunku, zobowiązany będzie zwrócić 1/36 otrzymanej kwoty za każdy miesiąc brakujący do upływu tego terminu (nie mniej jednak niż 1/6). Dodatkowo nie będzie możliwe zwolnienie pracodawcy z tego obowiązku w przypadku, gdy przez trzy miesiące urząd pracy nie znajdzie innej osoby niepełnosprawnej na miejsce zwolnionego pracownika.

Przyjmowaniem wniosków i ich rozpatrywaniem będzie zajmował się, odpowiedni ze względu na miejsce zatrudnienia starosta (lub prezydent miasta na prawach powiatu).

Rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 30 maja 2003 r. w sprawie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych zostało opublikowane w Dz. U. Nr 115 poz 1081 w dniu 2.07.2003 r.

źródło: http://www.mpips.gov.pl

 © I-business group 2000
Webmaster