dps.pl home O serwisie www.dps.pl Prezentacja Domu Pomocy Spolecznej
       
Domy Pomocy Spolecznej prawo organizacje radar mieszkańcy recenzje oferty świat extra
 

 

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 października 1996 r. w sprawie określenia zakresu dostępu osób niepełnosprawnych do świadczonych usług pocztowych lub telekomunikacyjnych o charakterze powszechnym.

(Dz. U. z dnia 29 października 1996 r.)

 

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. z 1995 r. Nr 117, poz. 564 i z 1996 r. Nr 106, poz. 496) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Podmiot świadczący usługi pocztowe lub telekomunikacyjne o charakterze powszechnym, zwany dalej "podmiotem", zapewnia osobom niepełnosprawnym dostęp do świadczonych przez niego usług, co najmniej w zakresie określonym w rozporządzeniu.

§ 2.

1. Zapewnienie dostępu osobom niepełnosprawnym do świadczonych usług telekomunikacyjnych o charakterze powszechnym, z zastrzeżeniem ust. 2, polega w szczególności na:

1) stosowaniu 50% ulgi w opłacie za uzyskanie dostępu do sieci telekomunikacyjnej, wraz z zainstalowaniem telefonicznego urządzenia końcowego, oraz w miesięcznej opłacie abonamentowej,
2) zawieraniu z osobami niepełnosprawnymi umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych o charakterze powszechnym w pierwszej kolejności,
3) dostarczeniu, na żądanie i koszt abonenta będącego osobą niepełnosprawną, telefonicznego urządzenia końcowego, dostosowanego do korzystania z tego urządzenia przez osobę niepełnosprawną,
4) instalowaniu publicznych aparatów telefonicznych przystosowanych, w zakresie nie mniejszym niż określony w załączniku do rozporządzenia, do korzystania przez osoby niepełnosprawne,
5) umieszczaniu publicznych aparatów telefonicznych w sposób i w miejscu umożliwiającym korzystanie z nich osobie niepełnosprawnej, poruszającej się na wózku inwalidzkim,
6) oznakowaniu aparatów telefonicznych, o których mowa w pkt 4 i 5, w sposób umożliwiający ich lokalizację przez osoby ociemniałe oraz piktogramami, określającymi rodzaje niepełnosprawności, do których są przystosowane,
7) zainstalowaniu w każdym mieście o liczbie mieszkańców większej niż 20 tysięcy, położonym na obszarze, na którym podmiot świadczy usługi telekomunikacyjne o charakterze powszechnym, co najmniej jednego tekstofonu przynajmniej w jednej placówce świadczenia usług telekomunikacyjnych,
8) umieszczaniu w wykazie abonentów (książce telefonicznej) informacji o miejscach zainstalowania tekstofonów i wideotelefonów oraz o abonentach posiadających tekstofony lub wideotelefony - za ich zgodą,
9) oznaczaniu kart telefonicznych w sposób pozwalający na samodzielne, prawidłowe posługiwanie się nimi przez osoby ociemniałe.

2. Udogodnienia lub ulgi, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3:

1) przysługują osobie niepełnosprawnej z uszkodzeniem narządu słuchu lub mowy w stopniu powodującym konieczność korzystania z tekstofonu lub wideotelefonu albo z uszkodzeniem narządu wzroku, zakwalifikowanej do pierwszej grupy inwalidzkiej,
2) przysługują również prawnemu opiekunowi osoby niepełnosprawnej, o której mowa w pkt 1, albo pozostającemu z tą osobą niepełnosprawną we wspólnym gospodarstwie domowym wstępnemu albo zstępnemu, będącym abonentami sieci telekomunikacyjnej lub ubiegającym się o podpisanie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych o charakterze powszechnym,
3) dotyczą tylko jednego telefonicznego urządzenia końcowego w gospodarstwie domowym, w którym pozostaje osoba niepełnosprawna, o której mowa w pkt 1.

§ 3.

1. Zapewnienie dostępu osobom niepełnosprawnym do świadczonych usług pocztowych o charakterze powszechnym polega w szczególności na:

1) umieszczaniu skrzynek pocztowych w sposób i w miejscu umożliwiającym korzystanie z nich osobie niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim,
2) doręczaniu osobie niepełnosprawnej, na jej żądanie i bez pobierania dodatkowych opłat, przesyłek listowych, listów wartościowych, paczek pocztowych i przekazów pocztowych bezpośrednio pod wskazany przez nadawcę adres, z pominięciem skrzynki do doręczania korespondencji oraz bez konieczności odbierania przesyłek w placówce oddawczej, z zastrzeżeniem ust. 2,
3) przyjmowaniu przez listonosza od osoby niepełnosprawnej prawidłowo opłaconej zwykłej przesyłki listowej.

2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, przysługują osobie niepełnosprawnej z uszkodzeniem narządu ruchu powodującym konieczność korzystania z wózka inwalidzkiego albo z uszkodzeniem narządu wzroku, zakwalifikowanej do pierwszej grupy inwalidzkiej.

§ 4.

Niezależnie od wymogów, o których mowa w § 2 i 3, podmioty zapewnią:

1) dostosowanie placówek świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych o charakterze powszechnym do obsługi osób niepełnosprawnych oraz wydzielenie w tych placówkach stanowisk przystosowanych do obsługi tych osób,
2) oznaczenie stanowisk, o których mowa w pkt 1, odpowiednimi piktogramami,
3) utworzenie służb pośredniczących w świadczeniu usług pocztowych lub telekomunikacyjnych o charakterze powszechnym dla osób niepełnosprawnych, a w szczególności dla tych, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 oraz w § 3 ust. 2,
4) publikowanie informacji o:

a) stosowanych przez podmiot ulgach i udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych,
b) aktualnie świadczonych przez podmiot usługach dla osób niepełnosprawnych,
c) organizacjach, instytucjach i służbach, pośredniczących w świadczeniu usług pocztowych lub telekomunikacyjnych osobom niepełnosprawnym.

§ 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

ZAŁĄCZNIK

Minimalny zakres przystosowania publicznych aparatów telefonicznych do korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne

Publiczne aparaty telefoniczne przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne powinny posiadać co najmniej:

1) wzmacniacz słuchawkowy z możliwością regulacji wzmocnienia,
2) pętlę indukcyjną w słuchawce,
3) gniazdo do podłączenia tekstofonu,
4) klawiaturę wybierczą co najmniej z jednym przyciskiem wyróżnionym w sposób umożliwiający jego rozpoznanie przez osoby ociemniałe (w przypadku wyróżnienia tylko jednego przycisku, powinien to być przycisk oznaczony numerem pięć),
5) wlot karty lub monety, oznaczony w sposób umożliwiający identyfikację jego położenia przez osoby ociemniałe,
6) zapowiedzi słowne informacji sygnalizowanych sygnałami świetlnymi lub na wyświetlaczu aparatu.

 

 © I-business group 2000
Webmaster