dps.pl home O serwisie www.dps.pl Prezentacja Domu Pomocy Spolecznej
       
Domy Pomocy Spolecznej prawo organizacje radar mieszkańcy recenzje oferty świat extra
 

 

Warunki wstępne przy zakładaniu WTZ
                                                                           

omówienie

(wybór na podstawie: Służba Pracownicza 11/2001)

 

Chcesz założyć warsztaty ?

Potrzebujesz dużo cierpliwości i siły przebicia. Oprócz tego musisz spełnić sporo warunków.

"Służba Pracownicza" (11/2001) podaje te warunki:

 • trzeba przedstawić właściwemu terenowo oddziałowi PFRON projekt zorganizowania warsztatu, zawierający:
  • nazwę i określenie siedziby jednostki organizującej warsztat o adres i tytuł prawny do obiektu - lokalu przeznaczonego na warsztat
  • wypis z rejestru sądowego, w którym zarejestrowana jest jednostka organizująca warsztat, lub inny dokument potwierdzający osobowość prawną (gdy jednostka nie posiada osobowości prawnej - dokument potwierdzający istnienie takiej jednostki)
  • proponowaną liczbę uczestników z określeniem rodzaju i stopnia ich niepełnosprawności
  • plan działalności warsztatu, uwzględniający kompleksowy program rehabilitacyjny oraz formy jego realizacji
  • propozycje obsady etatowej (liczba stanowisk i wymagania kwalifikacyjne)
  • plan finansowy kosztów uruchomienia warsztatu wraz z uzasadnieniem
  • plan finansowy rocznych kosztów działalności warsztatu (należy też podać wysokość miesięcznego kosztu na uczestnika)
  • plan pomieszczeń warsztatu
  • regulamin warsztatu o określenie formy opieki medycznej w warsztacie
 • taki projekt merytorycznie i formalnie ocenia zespół PFRON, składający się z : dyrektora oddziału, lekarza o adekwatnej specjalności , psychologa, innych specjalistów (w miarę potrzeb), przedstawicieli powiatowego centrum pomocy rodzinie i jednostki zamierzającej uruchomić warsztat.
 • Projekt zespół zatwierdza w ciągu 14 dni od daty złożenia, a w ciągu kolejnych 2 tygodni (30 dni od daty złożenia) przekazuje go właściwemu staroście.
 • Jeśli starosta projekt zaakceptuje zawarta zostaje umowa między oddziałem PFRON a jednostką zakładającą warsztat. Umowa określa :
  • strony umowy
  • siedzibę i zakres działania warsztatu
  • liczbę uczestników warsztatu
  • liczbę pracowników oraz nazwy stanowisk
  • termin rozpoczęcia działalności.

Teoria wygląda całkiem znośnie. Trzeba tylko zebrać i wypełnić masę podanych wyżej dokumentów. Praktyka okazuje się znacznie bardziej skomplikowana. PFRON nie ma pieniędzy na nowe warsztaty. Powiększanie liczby uczestników w warsztatach już funkcjonujących (sankcjonowane i popierane przez przepisy) jest w niektórych regionach kraju bardzo trudne. We wnioskach znajduje się kolejne niedociągnięcia, przedłużające czas rozpatrzenia sprawy. Na dodatek, nawet starostowie nie zawsze wydają przychylne decyzje.

No ale, ponoć dla chcącego nic trudnego...© I-business group 2000
Webmaster