dps.pl home O serwisie www.dps.pl Prezentacja Domu Pomocy Spolecznej
       
Domy Pomocy Spolecznej prawo organizacje radar mieszkańcy recenzje oferty świat extra
 

 

Wynagrodzenia pracowników samorządowych
- podwyżki w 2003 roku : tak czy nie

(MGPiPS 2.2003; DPS Forum 25.02.2003)

 

- Czy w 2003 roku wzrosną wynagrodzenia pracowników samorządowych? Jakie przepisy regulują te wynagrodzenia – pyta internauta.

Departament Wynagrodzeń wyjaśnia, że:

Przepis art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) upoważnia Radę Ministrów do określenia w drodze rozporządzenia zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych.

W ust. 3 i 4 wymienionego przepisu zostało ograniczone maksymalne miesięczne wynagrodzenie:

  • członków zarządu jednostki samorządu terytorialnego (łącznie z dodatkiem za wieloletnią pracę) do siedmiokrotności kwoty bazowej,
  • kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych tych jednostek oraz zakładów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego do czterokrotności kwoty bazowej.

Kwota bazowa określona jest w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255 z późn. zm.).

Zgodnie z wymienionym wyżej upoważnieniem wydane zostały dwa rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w:

  1. urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 61, poz. 707 z późn. zm.),
  2. jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz. 708 z późn. zm.).

Finansowanie wydatków na wynagrodzenia pracowników samorządowych następuje w ramach środków przewidzianych na ten cel w budżetach własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Konstrukcja wymienionych rozporządzeń w zakresie tabel wynagrodzenia zasadniczego jest różna. Pierwsze z wymienionych rozporządzeń zawiera tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, natomiast drugie - tabelę punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania. Na podstawie tabeli punktowych rozpiętości a także najniższego wynagrodzenia zasadniczego ustalonego przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego i wartości jednego punktu ustalonego przez pracodawcę w porozumieniu z wymienionym organem, pracodawca ustala miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego.

Aby umożliwić dokonanie podwyżek wynagrodzeń dla pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach, dla których tabela zawiera konkretne kwoty wynagrodzenia zasadniczego, Rada Ministrów nowelizuje rozporządzenie określając nową tabelę podwyższonych kwot wynagrodzenia zasadniczego. Tradycyjnie, wejście w życie nowej tabeli następuje w terminie analogicznym jak dla pracowników państwowej sfery budżetowej i w analogicznej wysokości.

W 2003 r. nastąpi to od 1 stycznia a kwoty w poszczególnych kategoriach wzrosną o ok. 3-4%. Nie oznacza to jednak obligatoryjnego podwyższenia wynagrodzeń. Wymienione wyżej przepisy nie przewidują mechanizmu automatycznego wzrostu indywidualnych wynagrodzeń. Dlatego też nawet wprowadzenie w zasadach wynagradzania podwyższonej tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego nie stanowi podstawy do automatycznego podwyższenia wynagrodzenia pracownika.

Natomiast dla wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), starostów i marszałków województw kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pozostają na poziomie z 2002 r. z uwagi na to, że w 2003 r. maksymalne wynagrodzenia wymienionych osób nie będą podwyższane (kwota bazowa wynosi 1603,56 zł i w 2003 r. nie jest waloryzowana).

Z uwagi na to, że dla pracowników jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego pracodawca ustala miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego, sporządzenie tabeli podwyższonych stawek wynagrodzenia zasadniczego nie wymaga zmiany rozporządzenia Rady Ministrów. Leży to w gestii pracodawcy w porozumieniu z organem stanowiącym jednostki samorządu terytorialnego.

Kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych tych jednostek oraz zakładów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego pozostają na poziomie z 2002 r. W 2003 r. maksymalne wynagrodzenia wymienionych osób nie będą podwyższane, bowiem kwota bazowa w 2003 r. nie jest waloryzowana.

Źródło: MGPiPS

 

 © I-business group 2000
Webmaster