dps.pl home O serwisie www.dps.pl Prezentacja Domu Pomocy Spolecznej
       
Domy Pomocy Spolecznej prawo organizacje radar mieszkańcy recenzje oferty świat extra
 

 

Projekt
rozporządzenia w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

(DPS Forum , na podstawie MPiPS, maj 2002)

 

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia.........................2002 r.

w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na podstawie art. 35a ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 poz. 776 i Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz.1001, Nr 95, poz.1101 i Nr 111, poz.1280 z 2000 r. Nr 48, poz.550 i Nr 119, poz. 1249 oraz z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz.1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz.1792 i 1800) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) rodzaje zadań, o których mowa w art. 35a ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwanej dalej "ustawą", które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej "Funduszem",
2) wymagania jakie powinny spełniać podmioty ubiegające się o dofinansowanie tych zadań,
3) tryb postępowania i zasady ich dofinansowania ze środków Funduszu.

§ 2.

Ze środków Funduszu mogą być finansowane w części lub całości następujące rodzaje zadań:

1) uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
2) sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych,
3) zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
4) likwidacja barier architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, w komunikowaniu się i technicznych,
5) budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów służących rehabilitacji,
6) tworzenie i działanie warsztatów terapii zajęciowej,
7) szkolenie i przekwalifikowanie osób niepełnosprawnych.


§ 3.

1. O dofinansowanie ze środków Funduszu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym może ubiegać się osoba niepełnosprawna, jeżeli:

1) uczestniczy w turnusie na wniosek lekarza,
2) w danym roku kalendarzowym, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków Funduszu, kasy chorych lub z kasy rolniczego ubezpieczenia społecznego,
3) turnus rehabilitacyjny prowadzi ośrodek wpisany do rejestru ośrodków, prowadzonego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz organizator turnusu zobowiązał się do zwrotu środków Funduszu w przypadku rezygnacji osoby niepełnosprawnej z uczestnictwa w turnusie,
4) nie pełni funkcji członka kadry na tym turnusie albo nie jest opiekunem innego uczestnika tego turnusu,
5) średni miesięczny dochód w rozumieniu przepisów o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych pomniejszony o obciążenie zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę z tytułu ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i chorobowego, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o kwotę alimentów, świadczonych przez osoby w rodzinie na rzecz innych osób, podzielony przez liczbę osób w rodzinie, obliczony z ostatnich trzech miesięcy przed datą złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

a) 180% najniższego wynagrodzenia na członka rodziny prowadzącego wspólne gospodarstwo domowe,
b) 230 % najniższego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

2. O dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, opiekuna osoby niepełnosprawnej można ubiegać się , jeżeli:

1) wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera wyraźne zalecenie uczestnictwa opiekuna,
2) opiekun nie pełni funkcji członka kadry na tym turnusie i nie jest osobą niepełnosprawną,
3) spełniony jest wymóg, o którym mowa w ust. 1 pkt 5.

§ 4.

O dofinansowanie ze środków Funduszu organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli:

1) prowadzą działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat,
2) udokumentują posiadanie odpowiednich warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania.
3) posiadają środki własne lub pozyskane z innych źródeł na sfinansowanie zadania do wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

§ 5.

O dofinansowanie ze środków Funduszu mogą ubiegać się:

1) osoby niepełnosprawne, na przyznane na podstawie odrębnych przepisów, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
2) osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, na sprzęt rehabilitacyjny, jeżeli:

a) prowadzą przez co najmniej 2 lata statutową działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych,
b) udzielają świadczeń medycznych z zakresu rehabilitacji leczniczej i zostały wpisane do właściwego rejestru zakładów opieki zdrowotnej.

§ 6.

1. W przypadku gdy realizacja zadania umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, o dofinansowanie ze środków Funduszu na likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, w komunikowaniu się i technicznych, nie częściej niż co trzy lata, mogą ubiegać się:

1) osoby niepełnosprawne, jeżeli:

a) posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują na likwidację barier architektonicznych,
b) zakup pojazdu, w przypadku likwidacji barier transportowych, nie jest finansowany z innych środków Funduszu oraz pojazd został wyprodukowany nie wcześniej niż trzy lata przed tym dofinansowaniem,

2) osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej w przypadku likwidacji barier architektonicznych i urbanistycznych, jeżeli są:

a) właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo
b) co najmniej przez 10 lat po złożeniu wniosku zarządcami, użytkownikami, najemcami, dzierżawcami części lub całości nieruchomości gruntowych lub budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego albo pomieszczeń, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, oraz przedstawią pozwolenie na budowę i opinie określone w przepisach prawa budowlanego, a także zapewnią nadzór inwestorski,

3) osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, w przypadku likwidacji barier transportowych, jeżeli:

a) zakup pojazdu jest niezbędny do przewozu osób niepełnosprawnych oraz
b) pojazd został wyprodukowany nie wcześniej niż trzy lata przed jego dofinansowaniem.

§ 7.

O dofinansowanie ze środków Funduszu budowy, rozbudowy i modernizacja obiektów służących rehabilitacji mogą ubiegać się, nie częściej niż co trzy lata, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej prowadzące działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych, dłużej niż dwa lata, jeżeli są:

1) właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo
2) co najmniej przez 10 lat po złożeniu wniosku zarządcami, użytkownikami, najemcami, dzierżawcami części lub całości nieruchomości gruntowych lub budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego albo pomieszczeń, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, oraz przedstawią pozwolenie na budowę i opinie określone w przepisach prawa budowlanego, a także zapewnią nadzór inwestorski.

§ 8.

O dofinansowanie ze środków Funduszu szkolenia i przekwalifikowania osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne i pracodawcy po spełnieniu odpowiednio wymogów, o których mowa art. 38 i 41 ustawy.

§ 9.

Podmioty, o których mowa w § 3-8, nie mogą posiadać wymagalnych zobowiązań wobec Funduszu oraz rozwiązanych umów z przyczyn leżących po stronie podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie.

§ 10.

1. Wnioski o dofinansowanie zadań ze środków Funduszu osoby niepełnosprawne składają odpowiednio we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania w powiatowym centrum pomocy rodzinie lub powiatowym urzędzie pracy.

2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej wnioski, o których mowa w ust. 1, składają odpowiednio we właściwym ze względu na siedzibę, powiatowym centrum pomocy rodzinie lub powiatowym urzędzie pracy, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W przypadku gdy osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej realizują zadania, o których mowa w § 2 pkt 4 i 5, składają wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu do powiatowego centrum pomocy rodzinie właściwego ze względu na miejsce realizacji zadania.

§ 11.

1. Wniosek osoby niepełnosprawnej o dofinansowanie ze środków Funduszu powinien zawierać:

1) imię, nazwisko, adres zamieszkania,
2) numer identyfikacji podatkowej,
3) informację o stopniu i rodzaju niepełnosprawności,
4) informację o wysokości dochodów i liczbie członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe.

2. W przypadku osoby prawnej i jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej wniosek powinien zawierać:

1) nazwę i adres siedziby,
2) numer identyfikacji podatkowej,
3) status i podstawę prawną działania,
4) dane osoby upoważnionej do reprezentowania,
5) numer identyfikacji Funduszu,
6) przewidywane efekty realizacji zadania w tym liczbę osób niepełnosprawnych korzystających z efektów dofinansowania.

3. W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w ust. 2, jest:

1) zakładem pracy chronionej, do wniosku dołącza się:

a) potwierdzoną kopię decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej,
b) sprawozdanie F-01 i F-02 (w przypadku ich sporządzania), za rok poprzedzający złożenie wniosku,
c) kwotę naliczenia oraz sprawozdanie z wykorzystania zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed datą złożenia wniosku.

2) przedsiębiorcą, do wniosku dołącza się informację o pomocy publicznej udzielonej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, zgodnie z przepisami o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

4. Do wniosku w przypadku dofinansowania ze środków Funduszu zadań, o których mowa w § 2 pkt 2-5 i pkt 7, należy dołączyć ponadto:

1) nazwę banku i numer rachunku bankowego,
2) miejsce realizacji zadania i cel dofinansowania,
3) przewidywany koszt realizacji zadania,
4) termin rozpoczęcia i przewidywany czas realizacji zadania,
5) ogólną wartość nakładów dotychczas poniesionych przez wnioskodawcę na realizację zadania do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym składany jest wniosek wraz z podaniem dotychczasowych źródeł finansowania,
6) informację o innych potwierdzonych źródłach finansowania zadania,
7) kwoty przyznanych wcześniej środków Funduszu z określeniem numeru zawartej umowy, celu, daty przyznania i stanu rozliczenia,
8) kwotę wnioskowanego dofinansowania ze środków Funduszu.


§ 12.

1. Wniosek należy składać w terminie:

1) do 10 dnia każdego miesiąca w przypadku zadań, o którym mowa w § 2 pkt 1,
2) do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań, o których mowa w § 2 pkt 2-5 i pkt 7.

2. Wnioski niekompletne podlegają uzupełnieniu w terminie określonym przez starostę. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

§ 13.

1. Wysokość dofinansowania uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych wynosi, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3:

1) 75% najniższego wynagrodzenia, określonego przez ministra właściwego do spraw pracy na podstawie Kodeksu pracy, zwanego dalej "najniższym wynagrodzeniem" - dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, przed ukończeniem 16 roku życia oraz uczącej się i nie pracującej osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat,
2) 70% najniższego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
3) 65% najniższego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności
4) 50% najniższego wynagrodzenia - dla opiekuna osoby niepełnosprawnej oraz dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej.

2. W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową osoby niepełnosprawnej, dofinansowanie ze środków Funduszu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym tej osoby lub jej opiekuna może zostać podwyższone do wysokości 100% najniższego wynagrodzenia, pod warunkiem, że opiekun pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z tą osobą, lub gdy kosztem pobytu opiekuna na turnusie obciążona byłaby osoba niepełnosprawna.
3. W sytuacji znacznego niedoboru środków w danym roku w stosunku do istniejących potrzeb w zakresie dofinansowania uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, Rada Powiatu może obniżyć wysokości dofinansowania, nie więcej jednak niż o 20% kwoty, o której mowa w ust. 1.
4. Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, wynosi - do 60% wartości kosztów przedsięwzięcia.
5. Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi - do 60% ich wartości, z tym że kwotę tę należy pomniejszyć o środki wydatkowane przez kasę chorych lub kasę rolniczego ubezpieczenia społecznego.
6. Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, w komunikowaniu się i technicznych, wynosi:

1) dla osób niepełnosprawnych - do 80% wartości kosztów przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy, zwanego dalej "przeciętnym wynagrodzeniem",
2) dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej:

a) prowadzących działalność gospodarczą do 35 % wartości kosztów przedsięwzięcia netto realizowanego zadania (bez uwzględniania podatku VAT), pod warunkiem posiadania przez wnioskodawcą pozostałych środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł,
b) nie prowadzących działalności gospodarczej do 50 % wartości kosztów przedsięwzięcia netto realizowanego zadania (bez uwzględniania podatku VAT), pod warunkiem posiadania przez wnioskodawcą pozostałych środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł.

7. Wysokość dofinansowania budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów służących rehabilitacji, wynosi - do 70% przewidywanego kosztu przedsięwzięcia zadania, z tym że w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej prowadzących działalność gospodarczą, nie może przekroczyć 30% przewidywanego kosztu przedsięwzięcia zadania pod warunkiem posiadania pozostałych środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł.
8. Wysokość dofinansowania szkolenia i przekwalifikowania osób niepełnosprawnych, wynosi:

1) do 100% kosztów szkolenia i przekwalifikowania osoby niepełnosprawnej w placówkach szkolących,
2) do 75% kosztów szkolenia i przekwalifikowania organizowanego przez pracodawcę dla zatrudnionych osób niepełnosprawnych, nie więcej jednak niż do wysokości dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia, na jedną osobę.

§ 14.

Starosta zawiera z osobą niepełnosprawną, osobą prawna lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej pisemną umowę o przekazanie środków Funduszu na realizację zadań, o których mowa w § 2 pkt 2-5 i pkt 7. Umowa ta określa w szczególności:

1) oznaczenie stron umowy,
2) wysokość środków finansowych Funduszu przeznaczonych na realizację zadania,
3) termin rozpoczęcia realizacji zadania,
4) zakres i sposób realizacji umowy,
5) zobowiązanie do zachowania formy pisemnej w przypadku zmiany lub rozwiązania umowy,
6) warunki i termin wypowiedzenia umowy,
7) warunki rozwiązania umowy i zwrotu niewykorzystanych środków Funduszu,
8) sposób sprawowania kontroli wykorzystania środków Funduszu.
9) zobowiązanie do :

a) przedłożenia powiatowemu centrum pomocy rodzinie lub powiatowemu urzędowi pracy dokumentów rozliczeniowych, w terminie 14 dni od daty ich wystawienia,
b) przedstawienia powiatowemu centrum pomocy rodzinie lub powiatowemu urzędowi pracy dowodu pokrycia udziału własnego w kosztach zadania,

10) sposób rozliczenia oraz zestawienie dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków Funduszu.

§ 15.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem przez wnioskodawcę umowy ze starostą.

§ 16.

Wymagania jakie powinny spełniać podmioty ubiegające o finansowanie w części lub całości tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej, a także tryb postępowania i zasady ich dofinansowania określają odrębne przepisy.

§ 17.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

 

UZASADNIENIE


Projekt rozporządzenia w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest wykonaniem delegacji zawartej art. 35a ust 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, która została wprowadzona ustawą z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 154, poz. 1792).

Przepis § 2 projektu rozporządzenia określa rodzajów zadań, jakie mogą być finansowane w części lub w całości ze środków Funduszu zawiera.

Przepisy od § 3 do § 8 projektu rozporządzenia określają wymagania jakie muszą spełniać podmioty tj. osoby niepełnosprawne, osoby prawne, a także jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, ubiegające się o finansowanie lub dofinansowanie poszczególnych rodzajów zadań.

W przepisie § 9 projektu rozporządzenia wskazano, iż podmioty ubiegające się o dofinansowanie zadań ze środków Funduszu nie mogą posiadać wymagalnych zobowiązań wobec Funduszu oraz rozwiązanych umów z przyczyn leżących po stronie podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie.


Przepisy § 10 - 12 projektu rozporządzenia określają tryb postępowania w przypadku ubiegania się o finansowanie lub dofinansowanie zadań. Określono również terminy składania wniosku o dofinansowania lub finansowanie zadań, podstawowe dane i informacje, które powinien zawierać wniosek.

Przepisy § 13 -14 projektu rozporządzenia określają zasady dofinansowania lub finansowania zadań ze środków Funduszu, w tym wysokość dofinansowania zadania w zależności od stopnia niepełnosprawności (w przypadku ubiegania się o dofinansowanie przez osoby niepełnosprawne) lub udziału własnego w przypadku ubiegania się o dofinansowanie przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a także elementy umowy.

Przepis § 15 projektu rozporządzenia określa czego nie może obejmować dofinansowanie.

W przepisie § 16 projektu rozporządzenia wskazano, że wymagania jakie powinny spełniać podmioty ubiegające się o finansowanie w części lub całości tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej, a także tryb postępowania i zasady ich dofinansowania określają odrębne przepisy.


Ocena przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych wynikających z projektu rozporządzenia:

1. Podmioty objęte rozporządzeniem:

Przepisy rozporządzenia dotyczą:
- samorządów powiatowych,
- osób niepełnosprawnych,
- osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.


Projekt rozporządzenia zawiera przepisy regulujące rodzaje zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wymagania jakie powinny spełniać podmioty ubiegające się o dofinansowanie tych zadań, a także tryb postępowania i zasady ich finansowania ze środków PFRON i jako takie wprowadzenie w życie rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa w postaci zwiększenia wydatków bądź zmniejszenia dochodów, a także nie wpłynie na konkurencyjność gospodarki.
Wskazanie w rozporządzeniu zadań, które mogą być finansowane lub dofinansowane ze środków Funduszu powinno jednakże pozytywnie wpłynąć na rynek pracy oraz sytuację i rozwój regionalny.

3. Konsultacje:

Projekt rozporządzenia będzie podlegał uzgodnieniom międzyresortowym oraz konsultacjom społecznym.© I-business group 2000
Webmaster