dps.pl home O serwisie www.dps.pl Prezentacja Domu Pomocy Spolecznej
       
Domy Pomocy Spolecznej prawo organizacje radar mieszkańcy recenzje oferty świat extra
 


Podyskutuj na ten temat:

 

Założenia nowelizacji ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

(źródło: Rada Ministrów RP; DPS Forum 30.06.2004)

 

Rada Ministrów przyjęła założenia nowelizacji ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Celem zmian proponowanych w nowelizacji ustawy będzie stałe zwiększanie liczby aktywnych osób niepełnosprawnych, w tym aktywnych zawodowo, przy założeniu optymalnego wykorzystania środków publicznych. Rozwiązania zapoczątkowane w 2004 r. doprowadzą do stopniowego "uwalniania" części środków obecnie przypisanych pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne (zakłady mające status zakładów pracy chronionej).

Najważniejsze kierunki zmian:

Modyfikacja zasad systemu orzeczniczego

  1. unifikacja procedur i standardów w orzecznictwie o niepełnosprawności dla celów zatrudnienia,
  2. określenie ustawowych wymagań kwalifikacyjnych, jakie muszą spełnić osoby zatrudnione w powiatowych zespołach orzecznictwa,
  3. zmodyfikowanie definicji stopni niepełnosprawności dla potrzeb zatrudnienia w odniesieniu do lekkiego stopnia niepełnosprawności (zakres mobilności),
  4. zlikwidowanie istniejącego automatyzmu, uznającego każdą osobę pobierającą rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy za osobę niepełnosprawną w lekkim stopniu, a osobę pobierającą świadczenie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy za osobę niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z równoczesnym wprowadzeniem zasady jednego badania dla wszystkich celów w ZUS,
  5. wprowadzenie trzech stopni niepełnosprawności dzieci, analogicznie jak w przypadku dorosłych.

Modyfikacja zasad finansowania działań podejmowanych przez samorządy

Podział kwoty środków przekazywanych samorządom na:

  1. część przekazywaną wg zasad obowiązujących obecnie,
  2. część przekazywaną w formie programów pomocowych ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego.

Niezbędne jest stworzenie możliwości określania przez rząd priorytetowych celów (np. wsparcie zatrudnienia), na które musi zostać przeznaczona określona część środków, a także określenie sankcji za niestosowanie się do tych zaleceń. Konieczne jest również zracjonalizowanie zasad rehabilitacji społecznej w zakresie: warsztatów terapii zajęciowej i turnusów rehabilitacyjnych.

Wdrożenie nowych rozwiązań wspierających zatrudnienie osób niepełnosprawnych, zwłaszcza poza sektorem przedsiębiorstw
Rozwiązania systemowe prowadzą do likwidacji statusu zakładu pracy chronionej. Po wygaśnięciu tego systemu, wszyscy pracodawcy będą traktowani jednakowo, a dodatkowe wsparcie będzie dotyczyło tylko tych, którzy uzyskają odpowiedni poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Zgodnie z normami unijnymi przedsiębiorcy mogą ubiegać się o pomoc związaną z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Wymaga to jednak prowadzenia przez nich szczegółowych rozliczeń. Dla pracodawców nie prowadzących działalności gospodarczej, a zatrudniających osoby niepełnosprawne (w stopniu znacznym lub umiarkowanym) ustawa stworzy podstawy do wdrożenia ryczałtowego systemu zachęt i wsparcia.

Projektowana ustawa wyrówna pozycje wszystkich pracodawców w zakresie uprawnień do wsparcia finansowego (dofinansowanie do wynagrodzeń), w tym również administrację publiczną. Konieczne jest również uelastycznienie regulacji dotyczących uprawnień osób niepełnosprawnych określonych w prawie pracy - skrócone normy czasu pracy, dodatkowy urlop itp.)

Usprawnienie systemu poboru składek na PFRON

System ten będzie zbliżony do systemu poboru składek na ubezpieczenia społeczne, realizowane przez ZUS. Dopuszczalne będzie również odstąpienie od możliwości umarzania zobowiązań wobec PFRON.

Wyrównanie szans dzieci i młodzieży

  • wczesna identyfikacja niepełnosprawności u dzieci i wdrażanie odpowiednich działań rehabilitacyjnych,
  • wspieranie działań systemu oświaty, których celem jest tworzenie realnych możliwości rozwoju dzieci niepełnosprawnych,
  • pomoc młodzieży uzdolnionej w zdobyciu wykształcenia na poziomie wyższym oraz wsparcie uczelni aktywnie przyciągających osoby niepełnosprawne.

Modyfikacje zasad funkcjonowania instytucji obsługujących system

Przewiduje się, że w znowelizowanej wersji ustawy znajdą się przepisy ściśle ograniczające rolę PFRON w kwestii zbierania, redystrybucji i kontroli środków finansowych. Przewiduje się, zmiany dotyczące składu Rady Nadzorczej Funduszu.© I-business group 2000
Webmaster