dps.pl home O serwisie www.dps.pl Prezentacja Domu Pomocy Spolecznej
       
Domy Pomocy Spolecznej prawo organizacje radar mieszkańcy recenzje oferty świat extra
 


Podyskutuj na ten temat:

 

Zasiłek pielęgnacyjny w placówkach całodobowych

(Rzeczpospolita/ Dashofer 25.10.2005; dps.pl 24.01.2006)

 

Do zasiłku pielęgnacyjnego ma prawo osoba, której gmina finansuje pobyt w placówce z całodobowym utrzymaniem.

Jednak, gdy w kosztach pobytu partycypuje budżet państwa, świadczenie się nie należy. Jednak niektóre gminy mimo to zasiłek wypłacały. Dyrektor Departamentu Świadczeń Socjalnych Ministerstwa Polityki Społecznej mówi, że gdy pobyt w placówkach zapewniających całodobowe utrzymanie współfinansuje budżet państwa, to już uczestniczy w wydatkach związanych z pielęgnacją osób wymagających opieki. Zasiłek może być jednak przyznany tylko wtedy, gdy koszt obciąża tylko osobę zainteresowaną, rodzinę lub gminę.

Dotyczy to zasiłku pielęgnacyjnego (144 zł miesięcznie), który należy się powyżej 75 lat, niepełnosprawnemu dziecku lub osobie niepełnosprawnej o znacznym stopniu niepełnosprawności. Zasiłek ten jest jedynym świadczeniem rodzinnym przyznawanym bez względu na sytuację materialną. Zasiłek należy się również osobie, która przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie. Jednak nie zawsze: nie przysługuje, jeśli pobyt i udzielane przez placówkę usługi częściowo lub w całości finansuje budżet państwa lub Narodowy Fundusz Zdrowia. Nie dostaną go osoby, które zostały skierowane do domu pomocy społecznej przed 1 maja 2004 r. ponieważ od tego czasu zmieniły się zasady finansowania pobytu w tej placówce. Wcześniej odpłatność do wysokości 70 proc. swojego dochodu ponosił skierowany, a resztę - budżet państwa. Obecnie pobyt w domu pomocy społecznej również finansuje pensjonariusz do 70 proc. swojego dochodu, ale jeżeli to nie wystarczy, w odpłatności partycypuje najbliższa rodzina, a dopiero potem gmina, w ramach zadań zleconych. Rodzina oraz gmina płacą różnicę między 70 proc. dochodu pensjonariusza a stawką za pobyt. Skierowany do domu pomocy społecznej po 30 kwietnia 2004r. otrzyma zasiłek, nawet gdy koszty jego pobytu ponosi także gmina. Kwotę zasiłku pielęgnacyjnego dolicza się do jego dochodu. Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej to koszt średniego miesięcznego kosztu utrzymania, a stawki te ustala:

  • wójt (burmistrz lub prezydent miasta) dla domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym,
  • starosta dla tych o zasięgu powiatowym,
  • marszałek województwa dla regionalnego domu pomocy społecznej.

Podawane są one w wojewódzkim Dzienniku Urzędowym do 31 marca każdego roku.© I-business group 2000
Webmaster