dps.pl home O serwisie www.dps.pl Prezentacja Domu Pomocy Spolecznej
       
Domy Pomocy Spolecznej prawo organizacje radar mieszkańcy recenzje oferty świat extra
 


Podyskutuj na ten temat:

 

Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej - omówienie

(aut. MGPiPS 07 '2003; DPS Forum 21.07.2003)

 

Wkrótce wejdą w życie nowe procedury ubiegania się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na utworzenie i działalność zakładów aktywności zawodowej zatrudniających osoby niepełnosprawne.

Minister gospodarki, pracy i polityki społecznej rozporządzeniem z dnia 18 czerwca 2003 r. wprowadził zmiany w rozporządzeniu z 21 stycznia 2000 r. (Dz. U. Nr 6, poz. 77) w sprawie zakładów aktywności zawodowej.

Do tej pory wnioski o uzyskanie statusu zakładu aktywności zawodowej należało składać do wojewody. Pozytywna opinia marszałka województwa i Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pozwalała na wydanie organizatorowi zakładu promesy decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu aktywności zawodowej. Promesa umożliwiała z kolei wystąpienie z wnioskiem do Funduszu o finansowanie kosztów utworzenia i działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładu.

Konieczność zmiany przepisów rozporządzenia wynikła z powodu ustawowego przekazania dotychczasowych kompetencji marszałka województwa do starosty jak również przekazania uprawnień Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do samorządu województwa.

Obecnie wniosek o dofinansowanie z Funduszu organizator zakładu aktywności zawodowej składa do właściwej jednostki organizacyjnej samorządu województwa. Wnioski uznane za kompletne przedkładane są staroście w celu wydania opinii. Po otrzymaniu pozytywnej opinii starosty, wniosek podlega rozpatrzeniu pod względem prawidłowości planowanych kosztów utworzenia i działania zakładu aktywności zawodowej. Samorząd województwa prowadzi z organizatorem negocjacje w sprawie warunków umowy i wysokości dofinansowania ze środków Funduszu. Po ich zakończeniu strony zawierają umowę. Po utworzeniu zakładu, organizator składa do Państwowej Inspekcji Pracy wniosek o stwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku, a następnie do wojewody wniosek o przyznanie statusu zakładu aktywności zawodowej wraz z kompletem dokumentów potwierdzających spełnianie warunków określonych w art. 29 ustawy. W przypadku odmowy przyznania statusu zakładu aktywności zawodowej organizator zwraca niezwłocznie środki otrzymane z Funduszu.

Rozporządzenie w dotychczasowym brzmieniu określało wymagany stosunek liczby osób niepełnosprawnych, zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności, do innych pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w zakładzie prowadzącym działalność wytwórczą (2,5 do 1) i usługową (3,0 do 1).

Nowelizacją rozporządzenia wprowadzono przepis określający również stosunek w odniesieniu do zakładu prowadzącego działalność wytwórczą jak i usługową tj. na 2,75 do 1.

Zakłady aktywności zawodowej są zakładami pracy zatrudniającymi osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności. Praca oraz rehabilitacja zawodowa i społeczna, którą zapewniają te zakłady pomaga w prowadzeniu życia odpowiadającego możliwościom osób niepełnosprawnych. Organizatorami takich placówek mogą być powiaty, gminy, fundacje, stowarzyszenia lub inne organizacje społeczne, których statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

Rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 18 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładów aktywności zawodowej wejdzie w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

źródło: http://www.mpips.gov.pl

 © I-business group 2000
Webmaster