dps.pl home O serwisie www.dps.pl Prezentacja Domu Pomocy Spolecznej
       
Domy Pomocy Spolecznej prawo organizacje radar mieszkańcy recenzje oferty świat extra
 


Podyskutuj na ten temat:

 

Projekt rozporządzenia MPS w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę

(źródło:12.2004 MPS; DPS Forum 15.01.2005)

 

Projekt z dnia 15 grudnia 2004 r.

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia ................................ 2004r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę

Na podstawie art. 67 ust. 4 i art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 i Nr 99, poz.1001)  zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1.tryb postępowania w sprawach dotyczących wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, zwanej dalej „placówką” w ramach działalności gospodarczej lub statutowej;

2.wzór wniosku o zezwolenie na prowadzenie placówki w ramach działalności gospodarczej lub statutowej.

§ 2.

Zezwolenie na prowadzenie placówki w ramach działalności gospodarczej lub statutowej wydaje lub cofa wojewoda właściwy ze względu na miejsce położenia placówki.

§ 3.

1.Podmiot występujący o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie placówki składa wniosek do wojewody właściwego ze względu na miejsce położenia placówki.

2.Wzór wniosku o wydanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do rozporządzenia.

3.Do wniosku o wydanie zezwolenia podmiot o nie występujący dołącza dokumenty, o których mowa w art. 67 ust. 2 pkt. 3 lit. b-f ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej, zwanej dalej „ustawą”, w tym:

1)regulamin placówki;

2)poświadczony odpis wpisu rejestrowego stanowiącego podstawę działalności oraz informacje zawierające dane o osobie kierującej placówką - w przypadku, gdy z wnioskiem występuje osoba prawna;

3)zaświadczenie o nadaniu identyfikacji statystycznej (REGON);

4)zaświadczenie o nadaniu identyfikacji podatkowej (NIP);

5)dokument potwierdzający dane personalne i dane dotyczące miejsca zamieszkania - w przypadku, gdy z wnioskiem występuje osoba fizyczna;

6)wyciąg z planu zagospodarowania przestrzennego (informację o terenie położenia placówki);

7)statut podmiotu - w przypadku ubiegania się o zezwolenie na prowadzenie placówki w ramach działalności statutowej;

8)poświadczenie zgłoszenia działalności gospodarczej - w przypadku ubiegania się o zezwolenie na prowadzenie placówki w ramach działalności gospodarczej.

4.Zespół pracowników właściwego do spraw pomocy społecznej urzędu wojewódzkiego, zwany dalej "zespołem inspektorów”, o którym mowa w art. 127 ustawy, w imieniu i z upoważnienia wojewody, wizytuje obiekt, w którym usytuowana jest placówka, w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

5.Wojewoda rozpatruje wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami, biorąc pod uwagę opinię zespołu inspektorów, czy placówka spełnia wymogi określonego standardu.

6.W przypadku braku odpowiednich do rodzaju działalności dokumentów lub niezgodności w złożonej dokumentacji, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia do czasu uzupełnienia wymaganych dokumentów lub wyjaśnienia niezgodności.

7.Wojewoda informuje podmiot występujący o uzyskanie zezwolenia o konieczności uzupełnienia dokumentów ze wskazaniem braków lub niezgodności w dokumentacji w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.

8.W przypadku nieuzupełnienia brakujących dokumentów lub niewyjaśnienia niezgodności w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji o brakach w dokumentacji lub konieczności wyjaśnienia niezgodności, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia, o czym wojewoda informuje podmiot występujący o uzyskanie zezwolenia.

9.W przypadku stwierdzenia, że placówka spełnia standardy, o których mowa w art. 68 ustawy oraz zgodności w dokumentacji, wojewoda wydaje zezwolenie i wpisuje placówkę do rejestru placówek.

10.Zezwolenie wydaje się na czas nieokreślony w drodze decyzji administracyjnej.

§ 4.

1.Prowadzący placówkę składa wniosek do wojewody w sprawie rezygnacji z dalszego prowadzenia placówki wraz z koncepcją określającą sposób zapewnienia dalszej opieki osobom przebywającym w placówce.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, jest podstawą do cofnięcia zezwolenia na prowadzenie placówki.

3.Cofnięcie zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej.

§ 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Polityki Społecznej

 

 © I-business group 2000
Webmaster