dps.pl home O serwisie www.dps.pl Prezentacja Domu Pomocy Spolecznej
       
Domy Pomocy Spolecznej prawo organizacje radar mieszkańcy recenzje oferty świat extra
 

 

Projekt
rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu i szczegółowych zasad postępowania dotyczącego zwrotu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów poniesionych przez pracodawców w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych

(DPS Forum , na podstawie MPiPS, maj 2002)

Uwaga! Pobierz wszelkie załączniki do tego projektu

Rozporządzenie
Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia ..............2002r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i szczegółowych zasad postępowania dotyczącego zwrotu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów poniesionych przez pracodawców w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.


Na podstawie art. 27 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 i Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101, i Nr 111, poz. 1280, z 2000r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249 oraz z 2001r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800) zarządza się, co następuje:


§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 czerwca 1998 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad postępowania dotyczącego zwrotu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwanego dalej, "funduszem" kosztów poniesionych przez pracodawców w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 548 oraz z 1999r. Nr 63, poz. 722) wprowadza się następujące zmiany:

1/ § 4:

1) ust. 1 po wyrazie "Pracodawcy" dodaje się ujęte w przecinki wyrazy "z zastrzeżeniem ust. 1a",
2) dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
"1a. W przypadku, gdy pracodawcą jest starosta, wniosek składa się do oddziału funduszu właściwego ze względu na siedzibę starostwa, którego wzór stanowi załącznik nr 1a do rozporządzenia".,
3) w ust. 2 pkt 2 po wyrazach "o rachunkowości" dodaje się wyrazy "lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię sprawozdania o dochodach i wydatkach budżetowych jednostki organizacyjnej, sporządzane";


2/ w § 5:

1) ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1) wysokością posiadanych przez powiat środków funduszu na ten cel w danym roku,",
2) dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
"1a. Prezes Zarządu funduszu albo jego pełnomocnicy, o których mowa w art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwanej dalej "ustawą", rozpatrują wnioski starostów uwzględniając kryteria, o których mowa w ust.1 pkt 1-4 i 7-9";

3/ § 6:

1) dotychczasową treść § 6 oznacza się jako ust. 1,
2) w ust.1 po wyrazie "umowy" dodaje się wyrazy "zawartej przez starostę z pracodawcą",
3) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
"2. Zwrot kosztów, o których mowa w § 4 ust. 1, następuje na podstawie umowy zawartej przez Prezesa Zarządu funduszu albo jego pełnomocników ze starostą, która określa w szczególności:

1) termin złożenia przez starostę do oddziału funduszu wniosku o zwrot kosztów wynagrodzenia i składek należnych od pracodawcy na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia osób niepełnosprawnych zatrudnionych na nowych lub przystosowanych stanowiskach pracy,
2) wysokość i termin uruchomienia środków funduszu z wyodrębnionego rachunku bankowego, o którym mowa w art. 48, ust. 1 pkt 1 ustawy, na pokrycie kosztów wynagrodzenia oraz składek należnych od pracodawcy na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia,
3) termin zawiadamiania oddziału funduszu o rozwiązaniu umowy o pracę z osobami niepełnosprawnymi,
4) wysokość i termin uruchomienia środków z wyodrębnionego rachunku bankowego, o którym mowa w art. 48, ust. 1 pkt 1 ustawy, na pokrycie poniesionych przez starostę kosztów na zorganizowanie nowych lub przystosowanie istniejących stanowisk pracy,
5) ponadto w umowie uwzględnia się przepisy ust. 1 pkt 1, 2, 6, 7 i 9 lit. a-d i f.;

4/ § 7

1) dotychczasową treść § 7 oznacza się jako ust. 1,
2) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
"2. Uruchomienie środków funduszu dla pracodawcy, którym jest starosta, następuje po uzyskaniu zgody Prezesa Zarządu funduszu albo jego pełnomocników na uruchomienie środków. Wzór wystąpienia starosty jako pracodawcy o uruchomienie środków funduszu stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.";

5/ w § 9 w pkt 1 na końcu dodaje się wyrazy
"poza wózkami jezdniowymi,";

6/ w § 10:

1) w ust. 1 w pierwszym zdaniu po wyrazie "pracodawca" dodaje się ujęte w przecinki wyrazy "z zastrzeżeniem ust. 3",
2) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
"3. W przypadku, gdy pracodawcą jest starosta nie mają zastosowania przepisy ust. 1 i 2.";

7/ dodaje się załącznik nr 1a do rozporządzenia w brzmieniu zawartym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Minister Pracy i Polityki Społecznej

Uwaga! Pobierz wszelkie załączniki do tego projektu

UZASADNIENIE

W związku z nowelizacją art. 26 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ((Dz. U. Nr 123, poz. 776 i Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249 oraz z 2001r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800), wprowadzoną od 1 stycznia 2002r. ustawą z dnia 17 grudnia 2001r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 154, poz. 1792), konieczna jest zmiana rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 czerwca 1998r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad postępowania dotyczącego zwrotu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów poniesionych przez pracodawców w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 86, poz.548 i z 1999r. Nr 63, poz. 722).

1. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. zwrotu kosztów związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych dokonuje starosta na warunkach i w wysokości określonej w umowie zawartej z pracodawcą.
W związku z określonym trybem postępowania przy zwrocie kosztów - starostwie byli pozbawieni możliwości uzyskania zwrotu kosztów utworzenia nowych stanowisk pracy w starostwie, ponieważ nie można zawierać umów z samym sobą. Z istoty umowy jako czynności prawnej wynika bowiem, iż do jej podjęcia jest niezbędne działanie co najmniej dwóch stron.
Wprowadzona zmiana, umożliwiająca zawieranie przez Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umowy z pracodawcą, którym, jest starosta wymagała wprowadzenia, poprzez nowelizację rozporządzenia, określonego trybu postępowania w takich przypadkach.
2. Zgodnie z § 9 pkt 1 w/w rozporządzenia ze zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę wyłączone zostały koszty na zakup środków transportu. Wprowadzenie takiego przepisu miało na celu wyeliminowanie nieprawidłowości występujących przy organizacji nowych stanowisk pracy, których wyposażeniem był samochód.
Pojęcie "środki transportu" jest pojęciem bardzo szerokim i poza samochodami obejmuje m.in. wózki jezdniowe różnych typów, które mogą stanowić wyposażenie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych zatrudnianych w transporcie wewnętrznym, na przykład na stanowiskach magazynierów, w obsłudze produkcji. Zaproponowano zmianę, do § 9 pkt 1, umożliwiającą zwrot kosztów organizacji nowych stanowisk pracy, których wyposażeniem są - zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. Nr 112, poz. 1317) - wszelkiego rodzaju wózki jezdniowe.

Ocena przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych wynikających z projektu rozporządzenia:

1. Podmioty objęte zmianą rozporządzenia:
Przepisy rozporządzenia dotyczyć będą:

- Prezesa Zarządu funduszu/pełnomocników,
- starostów,
- osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy nie pozostające w zatrudnieniu.

2. Wpływ zmiany rozporządzenia na finanse publiczne, rynek pracy i rozwój regionalny.

Przyjęcie projektu zmiany rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa.
Zmiana rozporządzenia pozwoli na organizowanie nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych przez starostę będącym pracodawcą, czyli w starostwie. Nie ulega wątpliwości, że są to stanowiska pozwalające na stabilne zatrudnienie osób niepełnosprawnych.
Ponadto możliwość organizowania stanowisk pracy, których wyposażeniem są wózki jezdniowe ułatwi pracę osobom niepełnosprawnym zatrudnionym na stanowiskach magazynierów i w obsłudze produkcji.
Zaproponowane zmiany rozporządzenia zwiększą szanse osób niepełnosprawnych - które ze względu na swoją niepełnosprawność mają większe trudności w znalezieniu pracy niż osoby pełnosprawne - na zatrudnienie.
Przyjęcie zmian w rozporządzeniu nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny.

3. Konsultacje

Projekt zmiany tego rozporządzenia wymaga przekazania do uzgodnień międzyresortowych. Z uwagi na zakres regulacji, powinien być również przekazany do zaopiniowania przez organizacje pracodawców i organizacje związkowe.© I-business group 2000
Webmaster