dps.pl home O serwisie www.dps.pl Prezentacja Domu Pomocy Spolecznej
       
Domy Pomocy Spolecznej prawo organizacje radar mieszkancy recenzje oferty świat extra
 

wstecz

 

Stopnie specjalizacji dla pracowników socjalnych

(MPiPS, 4.11.2001)

 

Pracownik socjalny, który chce podnieść swoje kwalifikacje może ubiegać się o skierowanie na specjalizację zawodową. Minister pracy podpisał rozporządzenie określające minima programowe dla I i II stopnia tej specjalizacji.

Rozporządzenie ministra pracy z 4 października 2001 w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny wchodzi w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Ustaw.

Rozporządzenie określa minima programowe obowiązujące dla specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, warunki uzyskiwania przez pracowników socjalnych stopni specjalizacji, tryb postępowania w sprawie nadawania stopni specjalizacji i wydawania dyplomów oraz warunki jakie powinny spełniać podmioty prowadzące szkolenia w tym zakresie.

Pracownikiem socjalnym może być osoba, która posiada dyplom pracownika socjalnego, dyplom ukończenia studiów wyższych w wyższej szkole zawodowej o specjalności "praca socjalna" lub ukończyła studia wyższe na kierunkach: pedagogika, politologia i nauki społeczne, psychologia, socjologia.

Istnieją dwa stopnie specjalizacji zawodowej dla pracowników socjalnych:

  • I stopień, który ma na celu uzupełnienie wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych pracowników socjalnych,
  • II stopień, który ma na celu pogłębienie wiedzy i doskonalenie umiejętności pracy z wybranymi grupami klientów pomocy społecznej.

O specjalizacje mogą się ubiegać czynni zawodowo pracownicy socjalni tzn. zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, a także w podmiotach i instytucjach realizujących (np. na zlecenie gminy) zadania z zakresu pomocy społecznej.

Wprowadzone zmiany dotyczą zwłaszcza drugiego stopnia specjalizacji. Umożliwiają lepsze poznanie wybranego zakresu specjalizacji oraz odbycie konsultacji z doświadczonym konsultantem podczas opracowywania pracy dyplomowej.

 


Ankieta
© I-business group 2000
Webmaster